Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia pracy grupowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-207-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Bauer Waldemar (bauer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z narzędziami pracy grupowej jak i podstawami metodykami pracy w zespole. Student zostanie zapoznany z wybranymi systemami internetowymi zarządzania pracą w zespole.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawową terminologię związana z pracą grupową AiR1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna i rozumie różnicę pomiędzy różnymi systemami kontroli wersji AiR1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna i rozumie aspekty pracy grupowej w zintegrowanych systemach do zarządzania AiR1A_W03, AiR1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zarządzać systemem kontroli wersji AiR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi używać środowisk do współdzielenia dokumentów i edycji w czasie rzeczywistym AiR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi posługiwać się internetowymi systemami do zarządzania pracą grupową AiR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię związana z pracą grupową + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie różnicę pomiędzy różnymi systemami kontroli wersji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie aspekty pracy grupowej w zintegrowanych systemach do zarządzania - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zarządzać systemem kontroli wersji - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi używać środowisk do współdzielenia dokumentów i edycji w czasie rzeczywistym - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się internetowymi systemami do zarządzania pracą grupową - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

 1. Pojęcie zespołu i pracy grupowej
 2. Metodyki prowadzenia pracy w zespole
 3. Metodyki zwinne zarządzania pracą zespołu
 4. Metryki oceny pracy grupowej
 5. Informatyczne narzędzia pracy grupowej
 6. Systemy zarządzania pracą grupową
 7. Systemy kontroli wersji

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

 1. Narzędzia do współdzielenia dokumentów i pracy grupowej:
 2. Platformy internetowe kontroli pracy:
 3. System kontroli wersji Git
 4. Git tag, branch i merge. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Pliki konfiguracyjne git
 6. Narzędzia graficzne do pracy z Git
 7. Darmowe platformy kontroli pracy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z tych zajęć. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje brak zaliczenia przedmiotu, przy czym nieobecności usprawiedliwić należy w terminie do 2 tygodni (licząc od końca okresu nieobecności). W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych (3 lub więcej) należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.
 2. Student ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku braku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest równa ocenie z projektu przygotowywanego w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
 3. W przypadku zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzupełnianie zaległości (usprawiedliwionych) odbywa się na zajęciach innych grup laboratoryjnych. W przypadku braku dostępnych terminów konieczne jest ustalenie terminu i sposobu odrabiania zajęć indywidualnie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Mark C. Layton, 2012: Agile Project Management For Dummies, For Dummies
 2. Scott Chacon and Ben Straub, 2014: ProGit, Apress
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak