Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria obwodów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-211-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Syrek Przemysław (syrekp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zagadnienia przyjęte w module służą do zapoznania z obwodami elektrycznymi od podstaw do układów trójfazowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów AiR1A_W03 Kolokwium
M_W002 posiada wiedzę teoretyczną na temat metod matematycznych przydatnych w analizie obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego (metoda symboliczna) AiR1A_W03 Kolokwium
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat Teorii Pola Elektromagnetycznego. AiR1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 zna i rozumie podstawowe metody opisu i analizy obwodu elektrycznego AiR1A_W03 Kolokwium
M_U002 potrafi wybrać właściwą metodę analizy obwodu i uzasadnić ten wybór AiR1A_W03 Kolokwium
M_U003 potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym AiR1A_W03 Kolokwium
M_U004 zna i rozumie pojęcie pola wielkości fizycznych, w szczególności pola magnetycznego i elektrycznego. Potrafi je scharakteryzować i uporządkować. Zna podstawowe zależności całkowe i różniczkowe opisujące te pola. AiR1A_W03, AiR1A_W01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę teoretyczną na temat metod matematycznych przydatnych w analizie obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego (metoda symboliczna) + - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat Teorii Pola Elektromagnetycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zna i rozumie podstawowe metody opisu i analizy obwodu elektrycznego + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wybrać właściwą metodę analizy obwodu i uzasadnić ten wybór + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym + + - - - - - - - - -
M_U004 zna i rozumie pojęcie pola wielkości fizycznych, w szczególności pola magnetycznego i elektrycznego. Potrafi je scharakteryzować i uporządkować. Zna podstawowe zależności całkowe i różniczkowe opisujące te pola. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Definicja obwodu elektrycznego, elementy obwodu dwu i wielokońcówkowe oraz liniowe i nieliniowe, zależności prądowo napięciowe. Moc i energia elementów R,L,C. Źródła sterowane. Równania obwodu, prawa Kirchhoffa, wybór zmiennych. Stan ustalony obwodu. Analiza obwodu w stanach ustalonych: obwody prądu stałego i sinusoidalnego. Sporządzanie bilansu mocy w obwodzie. Metody analizy: rezystancji (impedancji) zastępczej, prądów oczkowych, napięć węzłowych. Własności obwodów liniowych: zasada superpozycji, twierdzenie o źródle zastępczym, twierdzenie o kompensacji, zasada wzajemności, równoważne przenoszenie źródeł. Obwody prądu sinusoidalnego, wartości skuteczne zespolone prądu i napięcia, impedancja i admitancja zespolona. Wykresy wektorowe. Moc prądu sinusoidalnego: chwilowa, czynna, bierna, pozorna i pozorna zespolona, współczynnik mocy, poprawianie współczynnika mocy (kompensacja mocy biernej). Rzeczywiste elementy obwodu – schematy zastępcze i wyznaczanie ich parametrów. Zjawisko rezonansu, rezonans napięć i prądów. Obwody trójfazowe: trójprzewodowe, czteroprzewodowe, z obciążeniem symetrycznym i niesymetrycznym. Pomiar mocy w obwodach trójfazowych. Topologia (struktura obwodu), elementy teorii grafów. Własności grafów, podstawowe twierdzenia. Pola: elektrostatyczne i magnetostatyczne. Równania Maxwella. Zjawiska energetyczne w polu elektromagnetycznym.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Ćwiczenia audytoryjne są prowadzone zgodnie z tematyką wykładu. Podczas ćwiczeń obowiązują zagadnienia poruszane na wykładzie. Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie pisemnego zaliczenia pod koniec zajęć w danym semestrze; wpływ na ocenę mają także: aktywność podczas zajęć oraz oceny z prac pisemnych w ciągu semestru.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach oraz na podstawie wyniku kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium poprawkowe odbywa się po zakończeniu zajęć w danym semestrze i na jego podstawie możliwe jest zaliczenie ćwiczeń w terminie poprawkowym.
Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie oceny z ćwiczeń według zasady podanej w pkt. sposób obliczania oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową (OK) niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

2. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:

jeżeli (ocena_ćwiczenia >= 3.0){
OK = ocena_ćwiczenia – 0,5*(termin_zaliczenia – 1)
jeżeli (OK <= 3.0){ OK=3,0 }
}

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach może zostać odrobiona z inną grupą ćwiczeniową. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej serii ćwiczeń, sposób wyrównania zaległości jest ustalany indywidualnie z osobą prowadzącą ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki (analiza wektorowa, rachunek różniczkowy i całkowy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa.
1. S. Bolkowski: Teoria obwodów elektrycznych. Wydanie czwarte WNT Warszawa 1995, 1998.
2. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów t.I – III, WNT Warszawa 1993, 1993, 1995, 1998.
3. S. Bolkowski i inni: Teoria obwodów elektrycznych: zadania, WNT Warszawa 1998.
4. J. Szabatin i E. Śliwa (redakcja): Zbiór zadań z teorii obwodów – cz. I i II, Wydawnictwo Polit. Warszawskiej, Warszawa 1997.
5. Z. Cichowska, M. Pasko: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa 1985
Literatura pomocnicza
1. S. Osowski: Komputerowe metody analizy i optymalizacji obwodów elektrycznych. WPW Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Cieśla A., Skowron M., Syrek P.: Elektryzacja ziaren węgla metodą tryboelektryczną — Electrification of coal grains by the triboelectric method, Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93 (1), s. 129–132.

Syrek Przemyslaw, Bărbulescu Ruxandra, Parametric curves to trace the TMS coils windings, 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), IEEE, 2017 — e-ISBN: 978-1-5090-5160-1. — S. 386–391.

Syrek Przemyslaw, Skowron Mikolaj, The impact of overhead lines for employees with stents, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981, 2017 , 200(012013,) s. 1–6.

Informacje dodatkowe:

Brak