Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-308-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia mechaniki (statyki, kinematyki i dynamiki).
Statyka: uwalnianie od więzów, redukcja i równowaga układu sił;
Kinematyka: opisu ruch punktu (położenie, prędkość, przyśpieszenie), ruch złożony punktu; prędkości i przyspieszenia w ruchach prostych i złożonych bryły (tylko ruch płaski);
Dynamika: dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej, pojęcia pędu, krętu, mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji układów sił i par sił oraz równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. AiR1A_W02 Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego,
Sprawozdanie
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości. AiR1A_W02 Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie budować modele prostych układów mechanicznych AiR1A_U01, AiR1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi pracować w grupie AiR1A_K03, AiR1A_U05 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona, równania Lagrange’a II-go rodzaju i zasady zachowania do budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych AiR1A_U06 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna pojęcia podstawowe statyki, posiada wiedzę i zrozumienie zagadnień redukcji układów sił i par sił oraz równowagi brył obciążonych układami sił i par sił. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły, pojęcia mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie budować modele prostych układów mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona, równania Lagrange’a II-go rodzaju i zasady zachowania do budowy modeli prostych układów mechanicznych i elektromechanicznych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Statyka. Pojęcia wstępne. Podział sił. Więzy. Siły reakcji. Wypadkowa. Moment siły względem bieguna i względem osi. Para sił. Układ par sił. Układ środkowy, dowolny płaski i przestrzenny, redukcja, równowaga. Tarcie.
Kinematyka punktu, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Kinematyka bryły, ruch postępowy i obrotowy, równania ruchu, prędkość i przyspieszenie.
Ruch złożony punktu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły, ruch płaski, równania ruchu, prędkość, przyspieszenie.
Dynamika. Podstawy dynamiki. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Dynamika ruchu względnego punktu. Układ punktów materialnych. Środek masy. Zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd, popęd, kręt. Zasady dynamiki dla punktu i układu punktów materialnych. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły. Ruch postępowy, obrotowy, płaski. Dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego, płaskiego.
Elementy mechaniki analitycznej, zasada prac przygotowanych, równania Lagrange’a II rodzaju.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Maszyna Zajcewa
2. Wahadło Frouda
3. Drgania wału wirującego – prędkość krytyczna
4. Tłumik dynamiczny
5. Wyrównoważanie wałów wirujących
6. Przemiana energii mechanicznej – zjawisko dudnienia
7. Wyrównoważanie mechanizmów dźwigniowych i ściernic
8. Redukcja mas i sił. Dynamiczne równania ruchu
9. Nierównomierność biegu maszyny. Dobór koła zamachowego
10. Przekładnie zębate (przełożenie, dobór, zastosowania)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest obecności na wszystkich ćwiczeniach, oddanie wymaganych sprawozdań i napisania kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny z laboratorium i krótkiej rozmowy z wykładowcą (test zaliczeniowy)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy algebry i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Engel Z., Giergiel J.: Statyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Kinematyka, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000.
Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
Osiński Z.: Teoria drgań. PWN, Warszawa, 1978.
Ziemba S.: Analiza drgań. PWN, Warszawa, 1957
Rubinowicz W., Królikowski W.: Mechanika teoretyczna. PWN, Warszawa, 1978
Knudsen J.M., Hjorth P.G.: Elements of Newtonian Mechanics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak