Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy automatyki 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-403-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia laboratoryjne do wykładu prowadzonego w semestrze 3

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z automatyką AiR1A_W01, AiR1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna modele transmitancyjne podstawowych obiektów dynamicznych i ich praktyczne przykłady AiR1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu metod badania stabilności obiektów i układów sterowania AiR1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierskich metod oceny jakości regulacji AiR1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opisać zachowanie się obiektu regulacji i układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości AiR1A_U07, AiR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej. AiR1A_U01, AiR1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi praktycznie stosować zaawansowane narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie systemów automatyki (np. MATLAB/SIMULINK). AiR1A_U07, AiR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę systemów sterowania i automatyki we współczesnej rzeczywistości AiR1A_K01, AiR1A_K03, AiR1A_K02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z automatyką - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna modele transmitancyjne podstawowych obiektów dynamicznych i ich praktyczne przykłady - - + - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu metod badania stabilności obiektów i układów sterowania - - + - - - - - - - -
M_W004 Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierskich metod oceny jakości regulacji - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać zachowanie się obiektu regulacji i układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi praktycznie stosować zaawansowane narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie systemów automatyki (np. MATLAB/SIMULINK). - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę systemów sterowania i automatyki we współczesnej rzeczywistości - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

LABORATORIUM
1. Zapoznanie się z możliwościami środowiska MATLAB/SIMULINK zastosowanego do analizy i syntezy układów sterowania i regulacji,
2. Charakterystyki czasowe podstawowych obiektów dynamicznych,
3. Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych,
4. Identyfikacja parametrów transmitancji zastępczej,
5. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe regulatorów PID,
6. Analiza stabilności zamkniętego układu regulacji z regulatorem PID,
7. Optymalizacja parametryczna zamkniętego układu regulacji z regulatorem PI oraz PID,
8. Analiza serwomechanizmu przekaźnikowego na płaszczyźnie fazowej,
9. Układ regulacji II położeniowej,
10. Układy regulacji cyfrowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium:
3 kolokwia po każdej z serii ćwiczeń, każde pytanie na kolokwium obejmuje inne zagadnienie i jest oceniane oddzielnie, ocenę 2.0 należy poprawić w ciągu najbliższego tygodnia. Poprawienie wszystkich ocen 2.0 otrzymanych za dane kolokwium jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do następnej serii ćwiczeń. Nieobecność nieusprawieliwiona na kolokwium implikuje otrzymanie kompletu ocen 2.0.

Egzamin:
test wielokrotnego wyboru z co najmniej jedną odpowiedzią poprawną, zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej powoduje otrzymanie “0” punktów za całe pytanie.

Warunkiem dopouszczenia do egzaminu jest:
zaliczenie przedmiotu “Podstawy Automatyki 1” w semestrze 3
otrzymanie zaliczenia z laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia z ocen z: laboratorium i egzaminu, przy czym obie oceny muszą być pozytywne (co najmniej 3.0)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności należy odrobić podczas zajęć poprawkowych, oceny niedostateczne z kolokwiów należy poprawiać na bieżąco zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość równań różniczkowych, transformaty Laplace’a, liczb zespolonych oraz środowiska MATLAB/SIMULINK.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Byrski W. „Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych” wyd. AGH 2007,
2 Kowal J. „Podstawy Automatyki” wyd. AGH 2002,
3 Sokół M. „Podstawy automatyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych” wyd. AGH 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Discrete, fractional order, cancellation controller. Pt. 1, Idea and simulations / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Łukasz WIĘCKOWSKI, Maciej PODSIADŁO // W: Automation 2019 : progress in automation, robotics and measurement techniques / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 920). — ISBN: 978-3-030-13272-9 ; e-ISBN: 978-3-030-13273-6. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-16

The practical stability of the discrete, fractional order, state space model of the heat transfer process / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Edyta Gawin // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2018 vol. 28 no. 3, s. 463–482. — Bibliogr. s. 480–482. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124712/edition/108831/content

Sample time optimization for the discrete approximation of the fractional order Charef transfer function / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Klaudia DZIEDZIC // W: MMAR 2018 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 27–30 August 2018, Międzyzdroje, Poland : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk Sp.j., 2018. — ISBN: 978-83-7518-876-9. — S. 18. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 7–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12, Abstr. — ISBN: 978-1-5386-4324-2

Informacje dodatkowe:

Brak