Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-409-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Klemiato Maciej (mkl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pierwsza część modułu ma na celu zapoznanie studentów, w intensywnym trybie, z wszelkimi technologiami powiązanymi z sieciami komputerowymi – od infrastruktury sprzętowej po usługi. Druga część modułu dotyczy wykorzystania komputerowych sieci komunikacyjnych w przemyśle, w systemach automatyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. Egzamin
M_W002 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. Egzamin
M_W003 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. Egzamin
M_W004 Posiada ogólną wiedzę na temat przemysłowych sieci komputerowych AiR1A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada ogólną wiedzę na temat przemysłowych sieci komputerowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych

  Definicje związane z sieciami komputerowymi. Zasady i tryby przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI i inne modele, rodzaje topologii fizycznych i logicznych sieci komputerowych, klasyfikacje sieci komputerowych, organizacje normujące rozwój sieci komputerowych. Transmisje w sieciach komputerowych: Transmisja sygnałów – popularne typy mediów transmisyjnych przewodowych i bezprzewodowych, tworzenie sieci transmisyjnych, topologie sieci komputerowych, urządzenia fizyczne w sieciach komputerowych (mosty, przełączniki, rutery, koncentratory, przełącznice, bramy, huby itp.), transmisje wąskopasmowe i szerokopasmowe, techniki kodowania danych w medium transmisyjnym.

 2. Sieci kablowe LAN, SAN, MAN i warstwa łącza danych

  Podstawy teoretyczne działania sieci Ethernet oraz standard IEEE 802.3 (założenia dotyczące tego standardu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, CSMA/CD, mechanizmy dodatkowe: NLP/FLP, Auto-MDIX), adresacja MAC, dostęp do łącza i wykrywanie kolizji, charakterystyka Fast, Gigabit, 10Gigabit , 40Gigabit , 100Gigabit Ethernet, VLAN (IEEE 802.1Q), Stacked VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad), protokół VQP i użytkowanie VLAN Membership Policy Servers), Cisco VTP i VTP Pruning, Private VLANS (Private, Isolated, Community VLANS), QoS (IEEE 802.1p i określanie CoS w IEEE 802.1Q), konfigurowanie przełączników zarządzalnych Ethernet, Protokół STP (IEEE 802.1d), konfigurowanie adresacji IP, protokół ARP, diagnostyka sieci lokalnych. Architektury przełączników Ethernet segmentu CORE: przełączniki z modułami Supervisor, architektury oparte o Switch Fabric, wewnętrzne magistrale systemowe przełączników – zarządzanie kanałami i wykorzystanie przy konfigurowaniu modułów, moduły rutujące w przełącznikach, moduły IDS (Intrusion Detection System) i NAM (Network Analysis Module). Rodzaje topologii sieci SAN, technologia Fibre Channel (warstwy FC, urządzenia, rodzaje portów i ramek, adresacja WWNN/WWPN, zoning, tunelowanie Fibre Channel nad innymi technologiami). Przegląd technologii stosowanych w przewodowych sieciach LAN: Ethernet, Token Ring (zasady działania sieci w topologii logicznej bazującej na przekazywaniu tokenu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, ramki Token Ring, funkcjonowanie przełącznika MAU), FDDI/CDDI (zasady funkcjonowania topologii opartej na podwójnym pierścieniu, koncentratory FDDI, bypass switch, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, interfejsy SAS i DAS, procedury generowania i odtwarzania tokenu, ramki FDDI), wykorzystanie protokołów LLC i SNAP w sieciach LAN i MAN.

 3. Sieć Internet i protokoły Internetu

  Architektura sieci Internet, zasady segmentacji Internetu i systemy adresowania wykorzystywane w Internecie. Protokół IP wersja 4 (podstawowe właściwości protokołu, budowa datagramu IP, cechy datagramu umożliwiające rutowanie IP, fragmentacja i defragmentacja pakietów IP, kapsułkowanie w IP), protokół ARP (zasada działania, format pakietu ARP, tablice powiązań adresów MAC i IP w urządzeniach, Inverse ARP i Reverse ARP, Proxy ARP), protokół ICMP (rodzaje komunikatów ICMP, format komunikatu, sytuacje obsługiwane przez ICMP, diagnostyka sieci IP z użyciem ICMP). Protokół IPv6 (komponenty adresu, notacja EUI-64, IPv6 multicast, rutowanie z użyciem IPv6, protokoły rutownania dynamicznego dla IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4. Protokół TCP (zasady działania, połączenia i asocjacje TCP, kontrola przepływu i defragmentacja strumienia TCP, adresacja i budowa pakietu TCP, przetwarzanie numerów sekwencji i potwierdzenia w TCP, cykl życia połączenia TCP), protokół UDP (zasady działania, adresacja w UDP, asocjacje UDP, budowa pakietu UDP), IPX (zasady działania, adresacja stosowana w IPX, współpraca w NetBEUI, protokół Sequenced Packet Exchange/SPX), protokół RTP (zasady działania, budowa pakietu RTP, protokół RTCP, znaczenie datowników i numerów sekwencji, źródła synchronizacji dla danych i ich identyfikacja). Transmisje multicast w sieciach IP (adresowanie datagramów w multicast i wartości adresów specjalnych, Reverse path forwarding, protokoły IGMP dla IPv4 i MLD dla IPv6 oraz ich wersje, zarządzanie grupami multicast, IGMP Querier i jego działanie, mapowanie adresów IP Multicast i MAC, IGMP Snooping w przełącznikach Ethernet, rutowanie datagramów multicast i protokół PIM, pozyskiwanie tras multicast – protokoły DVMRP, MOSPF, MBGP, konfigurowanie PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode i PIM Sparse-Dense Mode, znaczenie jednostki Rendezvous Point i Mapping Agent, tunelowanie ruchu multicast nad IP – przykład sieci mBone).

 4. Podstawy rutowania IP

  Systemy operacyjne dla ruterów – podstawy konfigurowania na przykładach popularnych na rynku ruterów modularnych (Cisco, Juniper, Helwett Packard, Allied Telesis). Konfigurowanie interfejsów IP ruterów, listy kontrolne (ACL), protokoły łącz szeregowych (SLIP, PPP, HDLC), DHCP, zarządzanie siecią z użyciem protokołu SNMP. Rutowanie datagramów w sieciach IP, rutowanie IP klasowe i CIDR, tablice rutowania (administrative distance, longest prefix match, route summarization, rule of last resort), definiowanie reguł statycznych rutowania, rutowanie pomiędzy VLAN, protokoły rutowania dynamicznego typu interior: RIP (RIPv2 i VLSM), IGRP, EIGRP, prorokół OSPF (backbone area, rutery ABR i ASBR, obliczanie wartości metryk, komunikaty LSA, Stub area, NSSArea, Totally stubby area, Virtual links), protokół IS-IS (obszary Level 1 i Level 2, metryki, budowanie drzew najlepszych ścieżek), redystrybucja informacji o trasach pomiędzy protokołami rutowania dynamicznego, protokół ODR. Network Address Translation (klasyfikacja adresów, overloading). Przykłady mechanizmów wspierające procesy rutowania datagramów IP: wykorzystanie technik IP SLA (Service Level Agreement), kontrola rutowania IP za pomocą Route Maps, protokoły HSRP i VRRP, Symulatory sieci komputerowych i ruterów (GNS3, OPNET, Cisco Packet Tracer).

 5. Rutowanie w sieciach rozległych

  Protokół BGP – warianty exterior i interior: internal BGP (iBGP) i external BGP (eBGP), RIPE i systemy autonomiczne, Procedura wyboru trasy w BGP, multihoming w BGP, prefiksy, atrybuty dla prefiksów i manipulowanie ich wartościami (WEIGHT, AS-PATH, ORIGIN, NEXT-HOP, LOCAL-PREFERENCE, MED), kontrolowanie sesji BGP (Route Maps), BGP Communities, techniki skalowania iBGP (Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych). Multiprotocol Label Switching (podstawy działania MPLS, grupy FEC, rutery LSR i LER w MPLS oraz funkcjonalność MPLS-P i MPLS-PE, tablice NHLFE oraz ILM i przetwarzanie stosów etykiet w datagramach, wprowadzanie i wyprowadzanie datagramów IP z chmury MPLS, Label Distribution Protocol i wyszukiwanie tras w MPLS, podstawy MPLS VPN oraz Virtual Switching and Forwarding – VRF, VFR bez MPLS czyli VRF Lite).

 6. Media fizyczne w sieciach komputerowych

  Klasyfikacja fizycznych mediów transmisji danych w sieciach komputerowych, dobór medium a projektowanie sieci komputerowych, media kablowe koncentryczne dla technologii: Ethernet, Cable Modem, ATM, E-carrier/T-carrier (charakterystyka i ograniczenia techniczne, systemy wtyków), media oparte o parę miedzianą/TP dla technologii: Ethernet, Token Ring, ATM, CDDI, T-carrier/E-carrier, ISDN, PTSN (charakterystyka, kategorie i rodzaje wyposażenia kabli TP, systemy wtyków i wyprowadzenia linii dla poszczególnych standardów), Power Line Communication (narrowband i broadband, rodzaje standardów, zabezpieczanie PLC), media światłowodowe dla technologii: Ethernet, ATM, FDDI, Fibre Channel, Metro Ethernet (charakterystyka techniczna i budowa światłowodu, światłowody wielo- i jednomodowe, zjawiska niepożądane wytępujące podczas transmisji, systemy wtyków, standardy szlifu światłowodu, montaż okablowania i urządzenia z nim związane, agregatory łącz światłowodowych, standardy GBIC, SFP, SFP+, multipleksery widma, kategorie jakościowe włókien światłowodowych), media bazujące na podczerwieni rozproszonej (IrDA, transmisje Li-Fi i wariant LOS, charakterystyka transceiverów IrDA, standard IrPHY, protokoły IrLAP i IrLMP, usługi Tiny TP, IrCOMM, OBEX, IrLAN, IrSS), media oparte o lasery podczerwieni (Laser Infrared Technology, charakterystyka techniczna i urządzenia, przykłady systemów), media mikrofalowe (charakterystyka techniczna i urządzenia), urządzenia nadawczo-odbiorcze stosowane w mediach bezprzewodowych wykorzystujących fale radiowe (rodzaje anten nadawczo-odbiorczych, kable antenowe, radio szeroko- i wąskopasmowe, moc nadawcza urządzeń radiowych i obliczanie Effective Isotropic Radiated Power, regulacje prawne dotyczące mocy nadawczej i częstotliwości nadawania w Polsce), urządzenia infrastruktury sieciowej (systemy szaf krosowniczych, system montażowy RACK, montaż okablowania sieciowego w patchpanelach: keystone i LSA, rynnach, gniazdach ściennych, światłowody w przełącznicach światłowodowych: mufy na spawy światłowodowe i łączenie multiplekserów widma, inne elementy infrastruktury aktywnej w instalacjach sieciowych.

 7. Sieci bezprzewodowe

  Techniki przekazu informacji w medium bezprzewodowym, standardy popularnych sieci bezprzewodowych, Wi-Fi (standardy IEEE 802.11, tryby komunikowania: IBSS/Ad-Hoc i infrastruktury/BSS-ESS, technika RTS/CTS transmisji ramek, CSMA/CA i technika DCF/NAV rezerwowania medium, odstępy miedzyramkowe, rodzaje ramek i ich budowa, ramka beacon i jej znaczenie, mapy DTIM i ich przesyłanie, techniki skanowania kanałów, zarządzanie konfiguracjami Service Set, proste uwierzytelnienie w Wi-Fi – Open system i Shared key, WEP i jego właściwości, generowanie szyfru RC4, WPA/WPA2, użytkowanie WPA-PSK, protokół EAP, WDS – rodzaje mostków i techniki ich konfigurowania, repeatery Wi-Fi), Bluetooth (standard IEEE 802.15 i jego wersje, architektura pikosieci Bluetooth, urządzenia Master, Active Slave i Parked Slave, klasy sygnałów i ich zasięgi, zabezpieczenia komunikacji w Bluetooth, protokoły LMP i L2CAP, usługi RFComm, TCS BIN w Bluetooth, Service Discovery Protocol), WiMAX (standard IEEE 802.16 i jego wersje, warstwy PHY i MAC w IEEE 802.16, urządzenia stosowane w WiMAX), ZigBee (architektura pikosieci ZigBee, urządzenia ZigBee Coordinator, ZigBee Router, ZigBee End Device, tryby pracy Beacon Enabled i non-Beacon Enabled, zarządzanie urządzeniami z użyciem ZigBee Device Object, usługi Application Support Sublayer), inne technologie komunikacji bezprzewodowej w sieciach komputerowych (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, WirelessHART, HiPeRLAN).

 8. Technologie WAN

  POTS/PTSN, ISDN BRI/PRI, Frame Relay (obwody PVC na bazie statycznych DLCI i przełączanie Frame Relay, ramki PDU, Frame Relay Traffic Shaping, protokół LMI i przełączanie SVC), ATM (klasyfikacja mediów, przetwarzanie celek w przełącznikach ATM, PVC/SVC, adresacja NSAP i ESI, protokół ILMI, warstwa AAL, technologie LANE i MPoA), T-carrier/E-carrier (szczeliny czasowe, klasyfikacja mediów, multiplexing), CABLE MODEM/CableTV, EFM – Ethernet in the First Mile (LRE – Long Reach Ethernet, EPON – Ethernet Passive Optical Network), asymetryczne DSL (A/H/V/DSL), symetryczne DSL, sieci satelitarne i bezprzewodowe dalekiego zasięgu

 9. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych

  Zagadnienia związane z wykorzystaniem kryptologii w przekazie informacji (kryptografia i kryptoanaliza, kryptosystemy z kluczem symetrycznym i asymetrycznym, wybrane szyfry, inicjalizacja komunikacji w ramach kryptosystemu hybrydowego, algorytm RSA i certyfikowanie kryptograficzne danych), Wirtualne Sieci Prywatne (tworzenie tuneli VPN na bazie protokołów PPTP, L2TP i SSTP, protokół polityki ISAKMP, protokól szyfrowania i uwierzytelnienia IPSec, wymiana kluczy przy użyciu IKE, tryby komunikacji IPSec), Secure Socket Layer (wersje SSL, techniki szyfrowania stosowane w SSL, generowanie i użytkowanie certyfikatów X.509, zastosowanie SSL w usługach warstw wyższych ISO OSI: SSH, SFTP, HTTPS), ekranowanie sieci komputerowych (sprzętowe i programowe rozwiązania typu Security Appliance: tryby i techniki filtrowania treści, IDS – Intrusion Detection Systems).

 10. Usługi sieciowe warstw wyższych

  Wybrane protokoły i systemy rozproszone wspierające funkcjonowanie popularnych usług sieciowych (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SMTP/MIME, POP, POP3, IMAP, H.320, H.264, H.310, T.120, SIP, netBIOS/netBEUI, NFS, RPC itp.), modele usług w komunikacji sieciowej.

 11. Przemysłowe sieci komputerowe

  Różnice między standardową siecią komputerową a siecią przemysłową. Ogólny model infrastruktury systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Interfejsy komunikacyjne. Przemysłowe sieci komputerowe wykorzystywane w systemach automatyki: Modbus, CAN i SAE J1939, Profibus, Profinet, HART, EtherNet IP, OPC DA i OPC UA.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Sieci Ethernet i Przełączniki Ethernet

  Konfigurowanie przełączników nie rutujących Cisco Catalyst segmentu EDGE. Przełączniki Cisco Catalyst – konfigurowanie VLAN, VTP, VLAN Trunks. Konfigurowanie przełączników zarządzanych HP ProCurve, Allied Telesis, 3Com SuperStack, Nortel Networks, Linksys, Extreme Networks, Dell, Alcatel. Konfigurowanie interfejsów oraz portów przełączników, usług telnet, SSH i WWW, wykorzystanie Terminal Access Server do konfigurowania przełączników Ethernet. Montaż i prowadzenie okablowania Twisted Pair, połączenia LSA, szafy krosownicze rack i technologie z nimi powiązane, stakowanie przełączników Ethernet, rozszerzenia instalacji LAN: bramki PLC, systemy PoE, mostki RS232. Instalacje światłowodowe: okablowanie, urządzenia pasywne, światłowodowe konwertery mediów.

 2. Rutowanie IP, część 1

  Cisco IOS dla ruterów. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego, konfigurowanie interfejsów IP ruterów, usługi sieciowe ruterów, czynności diagnostyczne. Konfigurowanie mostków Legacy bridge/CRB/IRB w ruterach Cisco. Łącza szeregowe typu point-to-point w sieciach komputerowych. Konfigurowanie połączeń Serial: rutery Cisco i inne urządzenia wspomagające. Użytkowanie Access Control Lists w Cisco IOS. Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco: RIP, OSPF, EIGRP. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowanie pomiędzy VLAN z użyciem pod-interfejsów ruterów i enkapsulacji IEEE 802.1Q.

 3. Rutowanie IP, część 2

  Podstawy użytkowania innych sieciowych systemów operacyjnych dla ruterów: Juniper Junos, Allied Telesis AlliedWare OS, HP Router OS. Rutowanie definiowane statycznie. Wykorzystanie IP SLA (Service Level Agreement) przy rutowaniu datagramów IP. Kontrola rutowania za pomocą Route Maps. Protokoły HSRP, VRRP. Multicast IP: Konfigurowanie i kontrola IGMP Snooping. Konfigurowanie rutowania IP multicast w urządzeniach Cisco: IP PIM Dense Mode i IP PIM Sparse Mode z Rendezvous Point.

 4. Rutowanie IPv6 i NAT

  Konfigurowanie IP NAT w różnych wariantach. Translacje statyczne i overloading. konfigurowanie ruterów do pracy w ramach protokołu IPv6. Protokoły rutowania dynamicznego dla IPv6 (OSPFv3, RIPng, EIGRP). Tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4.

 5. Technologie WAN oraz technologie ostatniej mili

  Tworzenie sieci Frame Relay w oparciu o rutery i przełączniki Frame Relay Cisco. Statyczne tablice DLCI. Użycie pod-interfejsów w ruterach IP do identyfikacji PVC Frame Relay. Konfigurowanie połączeń w sieciach ATM opartych łącza światłowodowe SONET/OC3. Konfigurowanie połączeń T1/E1 na bazie ruterów Cisco ze zintegrowanym channel service unit (CSU) i data service unit (DSU). Konfigurowanie połączeń T3/E3 z enkapsulacją ATM. Konfigurowanie interfejsów SHDSL. Tworzenie mostków nad DSL (w warstwie drugiej ISO OSI) oraz nadbudowa segmentów sieci IP nad łączem SHDSL. Konfigurowanie przełączników VDSL (konfigurowanie portów, usług QoS, list ACL w warstwach 2-4) , konfigurowania ruterów VDSL Tworzenie połączeń ATM opartych o interfejsy zagregowane IMA (Inverse Multiplexing for ATM)

 6. Przełączniki rutujące Ethernet oraz urządzenia udostępniające łącza WAN

  Konfigurowanie przełączników rutujących na przykładzie Cisco 3560/3550, HP ProCurve, Extreme Networks Summit, Allied Telesis Rapier, Nortel 3500, Alcatel OmniSwitch, 3Com SuperStack. Konfigurowanie przełączników z segmentu CORE i CAMPUS: Cisco 6500, Cisco 5500, Cisco 4500, 3Com CoreBuilder, Extreme Networksw Black Diamond, HP 5000. Użytkowanie modułów WAN w przełącznikach. Modemy WAN.

 7. Sieci bezprzewodowe i kontrola dostępu do sieci

  Konfigurowanie sieci bezprzewodowych (WiFi) z użyciem Cisco Aironet: system Cisco IOS w tych urządzeniach. Mostki WDS. Zarządanie ruterami abonenckimi WiFi – HotSpot, konfigurowanie koncentratorów abonenckich VDSL2, konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Konfigurowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych tworzonych za pomocą urządzeń fizycznych. Konfigurowanie urządzeń Security Appliance na przykładzie NOKIA CheckPoint, Juniper SSG, IBM Proventia, Cisco PIX Firewall, PLANET CS-1000, Symantec VPN i innych. Konfigurowanie urządzeń segmentu SOHO: Ruting brzegowy, ekranowanie sieci (NAT, techniki wielowarstwowego filtrowania, sesje proxy), zestawianie połączeń VPN dla L2TP i PPTP.

 8. Analiza ruchu datagramów w sieci komputerowej.

  Śledzenie datagramów IP generowanych z użyciem popularnych protokołów komunikacyjnych poznanych na wcześniejszych zajęciach. Techniki śledzenia ruchu w sieciach komputerowych, urządzenia monitorujące ruch. Wykorzystanie własnych (opartych o programowalne mikrokontrolery) urządzeń generujących ruch w sieci: tworzenie oprogramowania parsującego i generującego ramki Ethernet, datagramy ARP, IP, ICMP, UDP, TCP zgodnie z protokołami. Programowanie sieciowych urządzeń doświadczalnych budowanych na bazie mikrokontrolerów Atmel AVR32 i MikroTik RouterBoard.

 9. Kolokwium zaliczeniowe

  Sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technologii wykorzystywanych w sieciach komputerowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest w oparciu o sprawozdania z wykonania poszczególnych ćwiczeń oraz na podstawie obserwacji postępów prac studentów, dokonanych
przez prowadzącego ćwiczenia w trakcie trwania zajęć.
Odbędą się także dwa kolokwia zaliczeniowe – jedno w połowie semestru, sprawdzające wiedzę z pierwszej części przedmiotu (sieci komputerowe), drugie – na ostatnich zajęciach – sprawdzające wiedzę z drugiej części przedmiotu (sieci przemysłowe).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest przeprowadzenie kompletu doświadczeń na wszystkich stanowiskach laboratoryjnych przewidzianych dla danej osoby oraz uczestnictwo w cotygodniowych sprawdzianach wiedzy potrzebnej do zajęć .
Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena obliczana jako średnia ważona z:
- wyników cotygodniowych sprawdzianów bieżącej wiedzy potrzebnej na laboratoriach
- wyniku kolokwium zaliczeniowego
- aktywności na zajęciach połączonej z realizacją doświadczeń laboratoryjnych
Wagi poszczególnych elementów określa prowadzący przedmiot.

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Od studenta wymaga się znajomości zagadnień omawianych na wykładach. Braki wiedzy związane z
nieobecnością na wykładzie student uzupełnia we własnym zakresie.
Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Sposób nadrobienia zaległości związanych z
nieobecnością na tych zajęciach student ustala z prowadzącym te zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości na temat programowania imperatywnego.
Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych.
Podstawowe wiadomości o systemach sterowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Sieci Komputerowe. Biblia, Barrie Sosinsky, Helion
 2. Otwarte materiały dydaktyczne CISCO
 3. Biblia TCP/IP, Rob Scrimger, Paul LaSalle, Clay Leitzke, Mridula Parihar, Meeta Gupta, Helion
 4. Sieci komputerowe, A. Tannenbaum
 5. Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Roman Kwiecień, Helion
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Comparison of real-time industrial process control solutions: glass melting case study / Wojciech GREGA, Andrzej TUTAJ, Maciej KLEMIATO, Witold BYRSKI // W: MMAR 2016 : 21th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 29 August–01 September 2016, Międzyzdroje, Poland
 • Perspektywiczne zagadnienia automatyki i robotyki — [Perspective issues of automation and robotics] / red. Jerzy BARANOWSKI
 • Rekonfigurowalny system sterowania nadrzędnego procesami przemysłowymi na platformie QNX neutrino / Jacek AUGUSTYN, Maciej KLEMIATO, Jan T. DUDA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447.
 • INSTEPRO: Zintegrowany System Sterowania Produkcją, (1) — INSTERPO: Integrated Production Control System / Maciej KLEMIATO, Jacek AUGUSTYN, Jan T. DUDA, Kamil STERNA // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 4
Informacje dodatkowe:

Brak