Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria sterowania 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-510-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mitkowski Wojciech (wojciech.mitkowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie do teorii sterowania, w szczególności do teorii sterowania układów liniowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę o własnościach wielowymiarowych układów sterowania AiR1A_W01, AiR1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma podstawową wiedzę o projektowaniu układów sterowania AiR1A_W03, AiR1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Ma podstawową wiedzę potrzebną do opisu układów rzeczywistych AiR1A_W01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi projektować układy sterowania AiR1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi rozwiązać podstawowe zadania sterowania AiR1A_U05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebą dokształcania i rolę sterowania AiR1A_K01, AiR1A_K03 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o własnościach wielowymiarowych układów sterowania + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o projektowaniu układów sterowania + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę potrzebną do opisu układów rzeczywistych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować układy sterowania - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązać podstawowe zadania sterowania - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebą dokształcania i rolę sterowania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 39 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

SCHEMAT WYKŁADU – dla semestrów 5 i 6 (Teoria sterowania 1 – sem. 5)

 Liniowy układ dynamiczny sterowany skończenie wymiarowy i jego własności (30 godz.)-semestr 5 (Teoria sterowania 1)
 Sterowane układy nieliniowe i ich własności (30 godz.)-semestr 6
 Zadania sterowania i sprzężenie zwrotne (30 godz.)-semestr 6

PRZEGLĄD PROBLEMÓW (modyfikowany co pewien czas)

1. Treść wykładu, literatura (pokazać wybrane książki). Równanie liniowe Ax=b (system statyczny).
2. System, system dynamiczny, przykłady: dzielnik napięcia, układ RC.
3. System , ogólne rozwiązanie. Własności typowe liniowego układu dynamicznego.
4. Przykłady: układ drabinkowy RC dla n=2, dekompozycja, interpretacja geometryczna, obwód LC.
5. Zagadnienie własne : , ….. . Wartości własne, wektory własne, …. Wektory główne. Szkic dowodu tw. Jordana o postaci kanonicznej.
6. Twierdzenie Jordana o postaci kanonicznej macierzy kwadratowej. Równoważność macierzy wielomianów, postać kanoniczna Smitha, czynniki niezmiennicze, dzielniki elementarne. Tw. Cayley’a – Hamiltona, wielomian minimalny i jego zastosowania.
7. Przykład ogólny. Generatory baz cyklicznych (algorytm poszukiwania). Bazy Jordana (również rzeczywiste) i Frobeniusa.
8. Postać kanoniczna Jordana rzeczywista dla macierzy rzeczywistej. Inne postacie kanoniczne (np. Frobeniusa).
9. Struktura macierzy (również macierzy prostokątnej), twierdzenia ogólne: , …., wybrane klasy macierzy.
10. Macierz , baza rozwiązania równania różniczkowego , stabilność i asymptotyczna stabilność. Współczynniki charakteryzujące dynamikę.
11. Przykład układu drabinkowego LC przy n=2, drgania prawie okresowe.
12. Lokalizacja wartości własnych, Gerszgorin (dowód), Hurwitz, Charitonow, Michajłow (dowód), Nyquist (dowód). D – podział, przykład.
13. Podstawienie dla systemów dyskretnych: z=(w+1)/(w-1). Przykład. Stabilność schematów różnicowych.
14. Zasada odwzorowań zwężających, Twierdzenie Szarkowskiego (uporządkowanie orbit okresowych), dynamika chaotyczna.
15. Odpowiedzi na szczególne wymuszenia: delta Diraca, skok jednostkowy, sinus. Transmitancja i interpretacja transmitancji i transmitancji widmowej, przykłady rzędu drugiego.
16. Transmitancja (przekształcenie Laplace’a) układu z opóźnieniem, układu cząstkowego. Transmitancja „Z”, przykłady rzędu drugiego.
17. Stabilność (jako ciągłość). Ogólny schemat, różne definicje. Sprowadzanie do badania stabilności zerowego punktu równowagi (zerowego rozwiązania pewnego układu). Stabilność poszczególnych rozwiązań i stabilność systemu. Inne definicje (ograniczone wejście – ograniczone wyjście).
18. Stabilność, asymptotyczna stabilność, globalna asymptotyczna stabilność. Przykłady. Stabilność systemów liniowych ciągłych i dyskretnych. Metody badania stabilności – przypomnienie.
19. Metoda funkcjonałów Lapunowa (II metoda Lapunowa), jako warunek wystarczający (ogólny schemat). Różne funkcjonały Lapunowa (trzy twierdzenia podstawowe). Dowód twierdzenia o stabilności.
20. Twierdzenia o niestabilności. Kryteria dodatniej określoności formy kwadratowej i oszacowania formy kwadratowej. Metoda Krasowskiego, przykład. Funkcjonał Lapunowa dla systemu liniowego (równanie Lapunowa; ciągłe i dyskretne). Analityczne i numeryczne rozwiązanie równania Lapunowa.
21. Zastosowanie funkcjonału Lapunowa do projektowania sprzężenia zwrotnego (ocena jakości przebiegu przejściowego; iloraz Rayleigha i twierdzenie Couranta-Fischera; wzór Parsevala; regulator liniowy i nieliniowy). Przykład RC, obliczanie wskaźnika jakość (całka z kwadratu błędu) dla u=0 i u=-Kx (porównanie). Przykład równania cząstkowego. Algebraiczne równanie Riccatiego.
22. Metoda linearyzacji (I metoda Lapunowa). Podstawowe twierdzenie i dowód twierdzenia. Przykłady linearyzacji (sin x, ln(1+x), tg x). Twierdzenie o niestabilności. Przykład dx/dt=-x*x*x. Przykłady porównawcze I i II metody Lapunowa.
23. Własności typowe (układ dynamiczny typowy). Twierdzenie Grobmana – Hartmana o podobieństwie (równoważność topologiczna w otoczeniu) dynamik systemu nieliniowego i jego linearyzacji (układy hiperboliczne-układy typowe). Portrety fazowe układu rzędu drugiego.
24. Oszacowanie zbioru przyciągania-Twierdzenia La Salle’a. Przykład rzędu pierwszego i drugiego. Funkcjonał Lapunowa dla układu rzędu drugiego. Przykład porównawczy dla różnych funkcjonałów. Przykład porównawczy obszarów przyciągania.
25. Cykle graniczne – przykład. Negatywne kryterium Bendixsona. Przykłady. Twierdzenie Poincarego-Bendixsona. Przykład Kudrewicza – cykle zależne od parametru. Przykłady układów rzędu drugiego (stosowanych praktycznie). Przykłady rzędu pierwszego (dla rozbudzenia wyobraźni).
26. Regulacja strukturalna (regulator regułowy). Bifurkacja, przykład rzędu drugiego (obszary różnych zachowań wokół zera dla układu liniowego).
27. Kryterium koła. Kryterium Popowa. Przykład porównawczy (porównanie sektorów). Sektor Hurwitza. Hipoteza Ajzermana.
28. Sterowalność – proste zadanie sterowania. Przykłady (rc dla n=1 i n=2). Definicje sterowalności. WKW sterowalności. Sterowanie minimalno-normowe.
29. Analityczne kryteria sterowalności. Sterowalność systemów stacjonarnych.
30. Przykład rc dla n=2. Podprzestrzeń sterowalności (zbiór stanów osiągalnych z zera; niezmienniczość). Stabilizowalność. Przykład.
31. Uwagi o sterowalności (transmitancja). Postać kanoniczna sterowalności.
32. Sterowalność systemów dyskretnych w czasie. Zbiór stanów osiągalnych z zera.
33. Obserwowalność w przedziale czasu [a, b]. Obserwowalność. Rekonstruowalność. Pełna obserwowalność. WKW obserwowalności w przedziale. Optymalna obserwacja.
34. Zasada dualności. Algebraiczne kryteria obserwowalności. Odtwarzanie stanu (przykład ciągły i dyskretny). Postać kanoniczna obserwowalności.
35. Wykrywalność. Asymptotyczne odtwarzanie stanu (obserwator Luenbergera; interpretacja).
36. Postać kanoniczna Kalmana. Transmitancja (zależność tylko od części sterowalnej i obserwowalnej).
37. Dynamiczne sprzężenie zwrotne (schemat stabilizacji z obserwatorem Luenbergera). Wyznaczanie parametrów dynamicznego sprzężenia zwrotnego. Przykłady.

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE (tematy ćwiczeń; modyfikowane co pewien czas)
1. Równania skalarne dx(t)/dt = a x(t), aR oraz dx(t)/dt = a x(t) + b u(t). Przykład fizyczny – obwód elektryczny nierozgałęziony, złożony z idealnego źródła napięcia, rezystora idealnego i kondensatora idealnego. Przebiegi czasowe dla u  0, u(t) = 1(t), u(t)=t, u(t) = sin t.
2. Równanie różniczkowe drugiego rzędu d2x/dt2 + a dx(t)/dt + b x(t) = u(t). Przykłady fizyczne – obwód elektryczny nierozgałęziony, złożony z idealnego źródła napięcia oraz połączonych szeregowo idealnych elementów R (rezystor), L ( cewka) i C (kondensator); oscylator harmoniczny (masa zawieszona na sprężynie) poddany działaniu zewnętrznej siły wymuszającej. Sprowadzanie równania różniczkowego drugiego rzędu do postaci macierzowej: dx(t)/dt = A x(t) + B u(t), y(t) = C x(t) + D u(t), x2(t) = dx1(t)/dt, x(t) = [x1(t) x2(t)]. Wyznaczanie przebiegów czasowych dla różnych wymuszeń u(t).
3. Równanie rekurencyjne jako metoda numerycznego rozwiązywania równania różniczkowego. Zastosowanie np. schematu dx(t)/dt  (x(t + h)  x(t)) / h do przekształcenia równania różniczkowego dx(t)/dt = f(x(t)) z danym warunkiem początkowym x(0) w równanie różnicowe xi+1 = xi + h f(xi), i = 0, 1, 2, …, przy czym h > 0, xi = x(ti), ti = ih. Analiza przebiegów w czasie dyskretnym w zależności od h. Zastosowanie do równania dx(t)/dt = a x(t). Inne sposoby przybliżania pochodnej, na przykład dx(t)/dt  (x(t)  x(t  h)) / h.
4. Równanie dx(t)/dt = a x(t  h) + u(t). Metoda kroków. Stan układu.
5. Opis liniowych systemów dynamicznych z czasem ciągłym lub dyskretnym za pomocą transmitancji operatorowej G(s) lub G(z). Przekształcanie równań różniczkowych lub różnicowych na transmitancję.
6. Charakterystyka impulsowa g(t) i skokowa h(t) obiektu opisanego transmitancją G(s).
7. Transmitancja widmowa G(j ); interpretacja modułu i argumentu transmitancji widmowej. Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe dla wymuszeń u(t) = (t), u(t) = sin t dla t  .
8. Dekompozycja układu dx(t)/dt = A x(t). Twierdzenie Jordana. Parametry charakteryzujące dynamikę układu: Re i, Im i. Drgania okresowe i prawie okresowe.
9. Asymptotyczna stabilność oraz stabilność układów dx(t)/dt = A x(t), xi+1 = A xi. Kryteria stabilności Hurwitza i Nyquista.
10. Punkty równowagi układu dx(t)/dt = f(x(t)).
11. Analiza pracy systemu drugiego rzędu objętego proporcjonalnym sprzężeniem zwrotnym od wyjścia lub od stanu (u(t) = k y(t) lub u(t) = k1 x1(t) + k2 x2(t)).
12. Typowe portrety fazowe układu dx(t)/dt = A x(t), x(t)  Rn dla n = 2. Równanie d2x/dt2 + a dx(t)/dt + b x(t) = u(t), x2(t) = dx1(t)/dt, u  ±1.

Ćwiczenia audytoryjne (28h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdziany przejściowe pisemne i ustne. Zaliczenia poprawkowe z uwzględnieniem przyczyn powstałych zaległości. Pomocna również dodatkowo ewentualna aktywność, np. w seminariach, wykładach, … Dopuszczenie do egzaminu: uzyskanie zaliczeń z odpowiednich ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych. Rozmowa przed wystawieniem oceny końcowej. Odpowiednia średnia ważona po rozmowie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie w zależności od przyczyn powstania zaległości. Konieczna rozmowa osobista ze studentem/osobą zainteresowaną.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw równań różniczkowych, w szczególności liniowych skończenie wymiarowych oraz znajomość rachunku macierzowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mitkowski W.: Zarys teorii sterowania. Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, KU0688 pozycja wydawnictw naukowych, ISBN 978-83-7464-937-7, s. 1-900.

LITERATURA (również wybrane pozycje):

1. Athans M., Falb P.L., Sterowanie optymalne. Wstęp do teorii i jej zastosowania. WNT, Warszawa 1969.
2. Baranowski J., Hajduk K., Korytowski A., Mitkowski W., Tutaj A.: Teoria sterowania. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa 5 Autorów pod redakcją W. Mitkowskiego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, SU 1686 pozycja wydawnictw dydaktycznych, Kraków, 2007, s. 1-187. Wydanie drugie poprawione, SU 1735 pozycja wydawnictw dydaktycznych AGH, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015, s. 1-188. ISSN 0239-6114. ISBN 978-83-7464-734-2.
3. Bołtiański W.G., Matematyczne metody sterowania optymalnego. WNT, Warszawa 1971.
4. De Larminat P., Thomas Y., Automatyka – układy liniowe. WNT, Warszawa 1983, t.1 Sygnały i układy, t. 2, Identyfikacja, t. 3, Sterowanie.
5. Demidowicz B.P., Matematyczna teoria stabilności. WNT, Warszawa 1972.
6. Górecki H., Fuksa S., Korytowski A., Mitkowski W. : Sterowanie optymalne w systemach liniowych z kwadratowym wskaźnikiem jakości. PWN, Warszawa 1983, s.1-511,poz.lit.94.
7. Górecki H., Optymalizacja systemów dynamicznych. PWN, Warszawa 1993.
8. Górecki H.: Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
9. Heller M., Życiński J.: Matematyczność przyrody. Petrus 2010.
10. Kaczorek T., Teoria sterowania i systemów. Wyd. 2 popr.,PWN, Warszawa 1996.
11. Kaczorek T., Teoria sterowania. PWN, Warszawa 1977 t.1, 1981 t.2.
12. Kaczorek T., Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice. Wyd.2, WNT, Warszawa 1998.
13. Kudrewicz J., Analiza funkcjonalna dla automatyków i elektroników. PWN, Warszawa 1976.
14. Kudrewicz J., Fraktale i chaos. Wyd. 4 zmienione, rozszerzone, WNT, Warszawa, 2007.
15. Kudrewicz J., Nieliniowe obwody elektryczne. Teoria i symulacja komputerowa. WNT, Warszawa 1996.
16. Mitkowski W., Stabilizacja systemów dynamicznych. Skrypt AGH 1455, wyd.3 zm. i uzup., Kraków 1996.
17. Mitkowski W., Stabilizacja systemów dynamicznych. WNT, Warszawa 1991.
18. Mitkowski W., Systemy dynamiczne. Materiały uzupełniające do wykładów. AGH, Kraków 2000.
19. Mitkowski W.: Równania macierzowe i ich zastosowania. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, KU0203 pozycja Wydawnictw Naukowych, Kraków, 2006, s. 1-203, poz lit. 95. ISBN 83-7464-055-3. – wydanie drugie poprawione, KU 0253 pozycja Wydawnictw Naukowych AGH, Wydawnictwa AGH, Kraków 2007, s. 1-203, poz. Lit. 95. ISBN 978-83-7464-119-7. Wyd. 3 2012.
20. Mitkowski W.: Zastosowania metod optymalizacji (Applications of optimisation methods). Rozdział w monografii „Informatyka w technologii metali”, praca zbiorowa (19 Autorów, 482 strony) pod red. A.Pieli, F. Grosmana, J. Kusiaka, M. Pietrzyka, Wyd. Pol. Ślaskiej, Gliwice 2003, s. 11-72.
21. Morrison F., Sztuka modelowania układów dynamicznych deterministycznych, chaotycznych, stochastycznych. WNT, Warszawa 1996.
22. Murray J.D.: Wprowadzenie do biomatematyki. PWN, Warszawa 2006.
23. Turowicz A., Teoria macierzy. Skrypt AGH 1435, wydanie szóste- KU 0151 pozycja wydawnictw naukowych AGH, Kraków 2005, s. 1-244.
24. Zabczyk J., Zarys matematycznej teorii sterowania. PWN, Warszawa 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane publikacje (praktycznie łatwo dostępne i możliwe do wykorzystania w procesie dydaktycznym):
Mitkowski W.: Fundamenty i granice możliwości nauk technicznych. Prace Komisji Nauk Technicznych
PAU, t. VI, 2013, 15-26.
Mitkowski W.: Metody stabilizacji (Stabilisation methods). XV Krajowa Konferencja Automatyki,
Warszawa, 27-30.06.2005, KaiR PAN, IBS PAN oraz również PW, PIAP, PolSPAiR, Red. Z. Bubnicki, R.
Kulikowski i J. Kacprzyk, (ref. problemowy) tom 1, s. 169-178.
Mitkowski W.: Metody projektowania układów regulacji optymalnej (Design of optimal regulation
systems). XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27.06.2002, Uniwersytet
Zielonogórski, Inst. Sterowania i Systemów Informatycznych, Red. Z. Bubnicki i J. Korbicz, tom 1, s. 195-
204.
Mitkowski W.: Wybrane metody stabilizacji (Selected methods of stabilizaton). Podstawowe Problemy
Energoeletroniki i Mechatroniki, Jubileuszowe XV Symposium PPEEm 2012, Gliwice 11-13.12.2012,
Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 32, s. 107-112.
Mitkowski W.: Projektowanie systemów sterowania z wykorzystaniem równania Riccatiego. Mat.
Konferencyjne XIII Krajowej Konferencji Automatyki (pod red. Z. Bubnickiego i J. Józefczyka), Opole 21-
24.09.1999, Oficyna Wyd. Pol. Opolskiej, Opole 1999, tom 1, s. 171-176.
Mitkowski W.: Zastosowania metod optymalizacji (Applications of optimisation methods). Rozdział w
monografii „Informatyka w technologii metali”, praca zbiorowa pod red. A.Pieli, F. Grosmana, J. Kusiaka,
M. Pietrzyka, Wyd. Pol. Ślaskiej, Gliwice 2003, s. 11-72.
Mitkowski W.: Finite-dimensional approximations of distributed RC networks. Bulletin of The Polish
Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 62, No. 2, 2014. pp. 263-269.
Mitkowski W.: Układy niecałkowitego rzędu i ich wybrane zastosowania (Fractional systems and their
applications). Hutnik – Wiadomości Hutnicze, tom LXXXI (81),styczeń 2014, nr 1, 39-43.
Obrączka A., Mitkowski W.: The comparison of parameter identification methods for fractional, partial
differential equation. Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena, 2014
vol. 210, s. 265–270.
Mitkowski W., Skruch P., Fractional-order models of the supercapacitors in the form of RC ladder
networks. Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 61, No. 3, 2013. pp. 581-
587.
Mitkowski P.J., Mitkowski W.: Ergodic theory approach to chaos: remarks and computational aspects. Int.
J. Appl. Math. Comput. Sci., 2012, Vol. 22, No. 2, 259–267.
Mitkowski W., Obrączka A.: Simple identyfication of fractional differential equation. Solid State
Phenomena Vol. 180 (2012) pp 331-338. Online available since 2011/Nov/04 at www.scientific.net; ©
(2012) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.180.331.
Mitkowski W., Skruch P.: Stabilization Results of Second-Order Systems with Delayed Positive Feedback.
In: Mitkowski W. and Kacprzyk J. (Eds.): Modelling Dynamics in Processes and Systems. Series: Studies
in Computational Intelligence , Vol. 180, Springer, Berlin 2009, pp. 99-108.
Mitkowski W.: Możliwości i ograniczenia informatyki (Possibilities and Limitations of Computer Science).
Automatyka, t. 12, z. 2, Wyd. AGH Kraków 2008, s. 307-319.
Baranowski J., Długosz M., Mitkowski W.: Remarks about DC motor control. Archives of Control Sciences,
Vol. 18(LIV), 2008, No. 3, 289-322.
Mitkowski W.: Chaos w wybranych układach liniowych (Chaos in selected linear systems). PAK, vol. 56,
nr 5, 2010, s. 381-384.
Baranowski J., Długosz M., Ganobis M., Mitkowski W., Obrączka A., Skruch P.: Modelowanie i sterowanie
wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowych. XVII Krajowa
Konferencja Automatyki – KKA’2011, Kielce – Cedzyna 19-22.06.2011 r. Pod redakcją prof. dr hab. inż.
Ryszarda DINDORFA, Pol. Świętokrzyska, Kielce 2011, wersja na CD s. 794-805. Streszczenia referatów,
Pol. Św. Kielce 2011, s. 169 i 170 (ang.).
Skruch P., Mitkowski W.: Optimum Design of Shapes Using the Pontryagin Principle of Maximum
(Optymalne projektowanie kształtu z wykorzystaniem zasady maksimum Pontriagina). Automatyka, t.
13, z. 1, 2009, 65-78.
Mitkowski W., Oprzędkiewicz K.: Stabilizacja systemu oscylacyjnego nietłumionego o niepewnych
parametrach za pomocą sprzężenia zwrotnego z opóźnieniem (Stabilization of an Uncertain-Parameter,
Undamped Oscillatory Plant with the Use of Delayed Feedback). Automatyka, t. 13, z. 2, 2009, 469-475.
Byrski W, Mitkowski W.: Computer control systems in foundry processes; Simulation, Designing and
Control of Foundry Processes-Editors: Witold Byrski,Stanislawa Kluska-Nawarecka, Henryk Polcik,
Ryszard Tadeusiewicz; Published by AGH University of Science and Technology, Kraków,Poland-2006;
ISBN: 83-88309-41-2; str.53-66.
Svietlichnyj D., Pietrzyk M., Mitkowski W.: Optimization of hot working parameters assuring desired
microstructure using control theory. Proc. of the International Conference on Thermomechanical
Processing: Mechanics, Microstructure & Control, 23-26 June 2002, The University of Sheffild, England,
Ed. E.J. Palmiere, M. Mahfouf and C. Pinna, 453-460.
Mitkowski W., Oprzędkiewicz K.: Fractional-Order  P2D Controller for Uncertain Parameter DC
Motor. In: Advances in the Theory and Applications of Non-integer Order Systems, 5th Conference on
Non-integer Order Calculus and Its Applications, Cracow, Poland. Lecture Notes in Electrical
Engineering 257, Editors: Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Jerzy Baranowski, Springer 2013,
249-259.
Tutaj A., Adaptacyjne sterowanie serwomechanizmem prądu stałego. Automatyka, Półrocznik AGH,
t. 6, z. 2, 2002, 121-138.
Długosz M., Lerch T., Komputerowa identyfikacja parametrów silnika prądu stałego. Przegląd
Elektrotechniczny, 86(2), 2010, 34-38.
Baranowski J., Długosz M., Ganobis M., Skruch P., Mitkowski W.: Applications of mathematics in
selected control and decision processes. Matematyka Stosowana, t. 12/53, 2011, 65-90.
P.Grabowski, Lecture Notes on Optimal Control Systems. Kraków: Wydawnictwa AGH. 1999; http: //home.agh.edu.pl/~pgrab/grabowski_files/lecturedition2/newlecture.xml.
1-149 s.; 91 pozycji literatury (modyfikowane w 2006).
P.Grabowski, Stabilnosć układów Lurie. 1999. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 1-288; 157 pozycji literatury (s. 278–285, ale wykaz pozycji można rozszerzyć).
Discrete-time feedback stabilization — Dyskretne stabilizujące sprzężenie zwrotne / Wojciech MITKOWSKI, Waldemar BAUER, Marta ZAGÓROWSKA // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. — Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016. — ISBN: 978-83-62652-78-5. — S. 213–223. — Bibliogr. s. 221–223, Summ., Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Modeling heat distribution with the use of a non-integer order, state space model / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Edyta Gawin, Wojciech MITKOWSKI // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2016 vol. 26 no. 4, s. 749–756. — Bibliogr. s. 755–756. — tekst: https://goo.gl/58Y9jS.
The approximate location of imperfections in an ellipse using the spectral theory / Mateusz BRZĘK, Marta ZAGÓROWSKA, Wojciech MITKOWSKI // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 4, s. 136–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.
Remarks about stability of fractional systems / Wojciech MITKOWSKI // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 460–469. — Bibliogr. s. 468–469, Abstr.
Stability analysis of a series of cars driving in adaptive cruise control mode / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 168–177. — Bibliogr. s. 175–177, Abstr.
The PLC implementation of fractional-order operator using CFE approximation / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI, Edyta Gawin // W: Automation 2017 : innovations in automation, robotics and measurment techniques : [15–17 March, Warsaw, Poland] / eds. Roman Szewczyk, Cezary Zieliński, Małgorzata Kaliczyńska. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 550). — ISBN: 978-3-31954041-2 ; e-ISBN: 978-3-319-54042-9. — S. 22–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr.
Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech MITKOWSKI, Janusz Kacprzyk, Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Paweł SKRUCH. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — XVIII, 883 s.. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — J. Kacprzyk – afiliacja: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warszawa.
Mitkowski W., Bauer W., Zagórowska M.: Discrete-time feedback stabilization. Archives of Control Sciences, 2017 vol. 27 no. 2, s. 309–322.
Mitkowski W.: Metzler cyclic electric systems — Cykliczne obwody elektryczne Metzlera / Wojciech MITKOWSKI // Scientific Journal of Polish Naval Academy = Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej ; ISSN 0860-889X. — 2017 R. 58 nr 2, s. 109–118. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Streszcz.
Mitkowski W.: Modelowanie procesów czasowych. Hutnik Wiadomości Hutnicze: czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa; 2018 t. 85 nr 1, s. 2–5.
Oprzędkiewicz K., Mitkowski W.: Parameter identification for non integer order, discrete, state space model of heat transfer process using CFE approximation / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Wojciech MITKOWSKI // W: MMAR 2018 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 27–30 August 2018, Międzyzdroje, Poland : abstracts. — Szczecin : ZAPOL Sobczyk Sp.j., 2018. — ISBN: 978-83-7518-876-9. — S. 55. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 436–440. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 440, Abstr. — ISBN: 978-1-5386-4324-2.
Oprzędkiewicz K., Mitkowski W., Gawin E., Dziedzic K.: The Caputo vs. Caputo-Fabrizio operators in modeling of heat transfer process / K. OPRZĘDKIEWICZ, W. MITKOWSKI, E. Gawin, K. DZIEDZIC // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2018 vol. 66 no. 4, s. 501–507. — Bibliogr. s. 506–507, Abstr.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124267/edition/108423/content
Mitkowski W.: Zarys teorii sterowania. Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, KU0688 pozycja wydawnictw naukowych, ISBN 978-83-7464-937-7, s. 1-900.

Informacje dodatkowe:

Dokonano korekty sylabusa 2015/16, który został dostosowane do 14-tygodniowego
semestru.
Wykłady prowadzi (i prowadził od 1973; w latach poprzednich sem. 5, 6 i 7 (obecnie sem. 1 stopień II) stanowiły program studiów jednolitych) W. Mitkowski.

W procesie dydaktycznym często uczestniczą doktoranci (w zależności od ich zainteresowań, np. W. Bauer, M. Zagórowska – obecnie na urlopie naukowym od 2016, M. Domka stażysta i doktorant od 2016, …).
Interesujące poznawczo są układy dynamiczne generowane przez nieliniowe równania różniczkowe (również w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych – duża liczba definicji tak zwanych zachowań chaotycznych). Część studentów wykazuje zainteresowanie tą problematyką, zwłaszcza zastosowaniami (np. inżynieria biomedyczna) Ten obszar jest trudny pojęciowo, ważny praktycznie, ale wymaga od studentów dużego nakładu dodatkowej pracy. Ostatnio elementy automatyki samochodowej (P. Skruch i M.Długosz).
Również zapraszamy na seminarium “Równania Różniczkowe i Zagadnienia Pokrewne”, Piątek, godz. 12.15, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, Sala 1016 oraz na Seminarium Zastosowań Matematyki OK-PTM, wtorek, g. 17, B1-AGH, w H24.