Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagadnienia przedsiębiorczości i prawa autorskiego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-602-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kraszewska Marta (martak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością oraz podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce, w tym z dostępnymi formami prawnymi oraz procesem zakładania firmy. Dodatkowo w ramach przedmiotu zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna uwarunkowania prawne zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. AiR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna różne formy prawne przedsiębiorstw w Polsce oraz różnice pomiędzy nimi. AiR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna proces rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce, wymagane dokumenty i formularze. AiR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim w Polsce. AiR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne i organizacyjne związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. AiR1A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna uwarunkowania prawne zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różne formy prawne przedsiębiorstw w Polsce oraz różnice pomiędzy nimi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna proces rejestracji przedsiębiorstwa w Polsce, wymagane dokumenty i formularze. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim w Polsce. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna podstawowe aspekty prawne i organizacyjne związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Pojęcie przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce. „Konstytucja biznesu”. Prawo przedsiębiorców. Spółka cywilna. Kodeks Spółek Handlowych. Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy. Biznes plan. Rejestracja działalności gospodarczej.
3. Prawo autorskie – podstawowe pojęcia. Wybrane zagadnienia praktyczne. Własność intelektualna. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje brak zaliczenia przedmiotu, przy czym nieobecności usprawiedliwić należy w terminie do 2 tygodni (licząc od końca okresu
nieobecności). W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.
2. Student ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia kolokwium w przypadku braku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
3. Za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie ocena końcowa może być podwyższona o 0.5 stopnia.
4. W przypadku zaliczenia kolokwium w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zasadniczo ocena końcowa pokrywa się z oceną uzyskaną z kolokwium zaliczeniowego. Za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie audytoryjnym ocena końcowa może być podwyższona o 0.5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. www.mf.gov.pl, www.ms.gov.pl, www.podatki.pl, www.lex.pl, www.rp.pl
2. http://www.prawoautorskie.gov.pl/
3. Materiały zamieszczone na stronie home.agh.edu.pl/~martak3
4. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
5. Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 2019.
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej, Wioletta Czemiel-Grzybowska, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak