Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-612-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Duda Józef (jduda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest odbycie praktyki studenckiej w zakładzie, w którym pracują inżynierowie specjalności automatyka i robotyka oraz zapoznanie się z metodami pracy, stosowaną aparaturą i urządzeniami na liniach technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna budowę i zasady eksploatacji urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanych w miejscu odbywania praktyki zawodowej oraz zna podstawowe zasady projektowania i/lub produkcji wytworów wybranego zakładu pracy. AiR1A_W02, AiR1A_W03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu: układów sterowania i systemów pomiarowych, układów dla potrzeb robotyzacji, projektowania systemów informatycznych dla potrzeb sterowania i/lub zarządzania. AiR1A_W04, AiR1A_W02, AiR1A_W03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. AiR1A_U01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. AiR1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. AiR1A_K03, AiR1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna budowę i zasady eksploatacji urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanych w miejscu odbywania praktyki zawodowej oraz zna podstawowe zasady projektowania i/lub produkcji wytworów wybranego zakładu pracy. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu: układów sterowania i systemów pomiarowych, układów dla potrzeb robotyzacji, projektowania systemów informatycznych dla potrzeb sterowania i/lub zarządzania. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 124 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
Praktyka zawodowa

1. Cel praktyki
Głównym celem praktyki studenckiej jest konfrontacja nabytej wiedzy w warunkach działania konkretnych zakładów, firm i instytucji.
2. Prawa i obowiązki praktykantów.
Studenci odbywający praktykę mają prawo do czynnego udziału w pracach zakładu. Dozwolone jest pobieranie wynagrodzenia za użyteczne prace na rzecz zakładu, na podstawie umowy. Studenci odbywający praktykę powinni dostosować się do trybu
pracy zakładu, przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w danym zakładzie. W szczególności obowiązującego czasu pracy oraz zasad BHP.
3. Charakter praktyki.
Praktyka studencka na III roku ma charakter zawodowy kierunkowy. Dlatego student powinien wybrać taki zakład na miejsce praktyki, który umożliwi mu pogłębienie i rozszerzenie nabytej wiedzy teoretycznej oraz zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych, z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego dotychczasowym programem nauczania,
Po zapoznaniu się z profilem zakładu, student powinien być skierowany do działu automatyzacji lub informatyki.
Tematyka praktyki powinna być związana z: układami regulacji, robotyzacji, układami pomiarowymi, komputerowym wspomaganiem projektowania i sterowania, zastosowaniami informatyki w sterowaniu i zarządzaniu.
W trakcie realizacji praktyki student powinien gromadzić informacje dotyczące realizowanych osobiście zadań, w celu opracowania szczegółowego sprawozdania z przebiegu praktyki.
Powinien też zaznajomić się z zagadnieniami ekonomicznymi zakładu, jego organizacją oraz zarządzaniem.
Szczegółowy plan i zakres praktyki określa Zakładowy Opiekun Praktyk, albo osoba wyznaczona przez kierownika zakładu.
4. Terminy odbywania praktyki.
Student proponuje miejsce odbywania praktyki. Decyzję o tym czy wskazany zakład może być miejscem praktyki podejmuje opiekun praktyk studenckich. Praktyki powinny odbywać się poza wyznaczonym okresem trwania semestru akademickiego – w czasie wakacji letnich. Decyzja ostateczna w sprawie miejsca i terminu odbywania praktyki należy do Dziekana.

Przed odbyciem praktyki student powinien mieć przygotowane następujące dokumenty:
– podpisane porozumienie pomiędzy AGH i Zakładem Pracy,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest zgłoszenie się studenta w uzgodnionym terminie do zakładu pracy i odbycie praktyki oraz przedstawienie wymaganych dokumentów potwierdzających odbycie praktyki i jej przebieg.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenia praktyki (wpis zaliczenia praktyki w indeksie studenta) dokonuje opiekun praktyki na podstawie:
– zaświadczenia o odbyciu praktyki w ustalonym terminie, potwierdzonego przez osobę sprawującą opiekę nad studentem w zakładzie pracy,
– szczegółowego sprawozdania z praktyki lub dziennika praktyk przedstawionego przez studenta,
– rozmowy ze studentem o przebiegu i realizacji celu praktyki.

Zaliczając praktykę, student powinien dostarczyć również inne dokumenty wynikające z aktualnie obowiązującej procedury realizacji praktyk studenckich (np. podpisane porozumienie pomiędzy AGH i firmą, w której odbywała się praktyka).

Sprawozdanie z praktyki powinno stanowić co najmniej kilkustronicowe opracowanie zawierające ogólną charakterystykę zakładu pracy oraz szczegółowy opis wykonanych prac i czynności, które miały na celu podniesienie wiedzy praktycznej studenta.

Wymienione dokumenty (porozumienie, sprawozdanie/dziennik praktyk, zaświadczenie) pozostają u opiekuna praktyki.

Terminem zaliczenia praktyki jest jesienna sesja egzaminacyjna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na praktyce student uzgadnia z opiekunem praktyki w zakładzie pracy termin wyrównania zaległości. Wszelkie zaległości powinny być wyrównane do dnia 15 września danego roku akademickiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak