Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka zabezpieczeniowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-706-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemów zabezpieczeniowych oraz konstrukcją i zastosowaniem systemów automatyki zabezpieczeniowej w różnych dziedzinach przemysłu i życia codziennego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systemów automatyki zabezpieczeniowej w systemach sterowania AiR1A_W05, AiR1A_W07, AiR1A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu norm i przepisów w zakresie konstrukcji i eksploatacji systemów zabezpieczeniowych. AiR1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować, skonfigurować i uruchomić system zabezpieczeniowy dla typowego procesu lub obiektu przemysłowego. AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U06, AiR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi skonfigurować i uruchomić oprogramowanie systemu zabezpieczeniowego na platformie PLC i SCADA. AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U06, AiR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość kluczowej roli systemów zabezpieczeniowych w eksploatacji rzeczywistych systemów technicznych. AiR1A_K03, AiR1A_K01, AiR1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu systemów automatyki zabezpieczeniowej w systemach sterowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu norm i przepisów w zakresie konstrukcji i eksploatacji systemów zabezpieczeniowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować, skonfigurować i uruchomić system zabezpieczeniowy dla typowego procesu lub obiektu przemysłowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonfigurować i uruchomić oprogramowanie systemu zabezpieczeniowego na platformie PLC i SCADA. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość kluczowej roli systemów zabezpieczeniowych w eksploatacji rzeczywistych systemów technicznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 47 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Zakres wykładu:
1. Podstawowe normy związane z bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeniowymi:
PN-EN 61508 (Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania), EN/IEC 62061 (Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL ), dyrektywa ATEX (Wymagania wobec urządzeń pracujących w strefach podwyższonego zagrożenia pożarowego/wybuchowego).
2.Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych (HAZOP) oraz Analiza Warstw Zabezpieczeń (LOPA).
3. Podstawowe reguły konstrukcji, programowania, diagnostyki i użytkowania systemów zabezpieczeniowych.
4.Sprzęt systemów zabezpieczeniowych: czujniki, przekaźniki i sterowniki PLC fail-safe. Sieci i protokoły komunikacyjne stosowane w obwodach zabezpieczeniowych (PROFIBUS z protokołem PROFISAFE).
5.Oprogramowanie systemów zabezpieczeniowych (PLC i SCADA).
6.Przykłady systemów zabezpieczeniowych:
System sterowania zwrotnicą kolejową,
Sygnalizacja i łączność szybowa bazująca na PLC (kopalnia),
Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zajęcia wstępne, 6 ćwiczeń o tematach podanych poniżej oraz jeden termin poprawkowy. Tematy ćwiczeń:
-Konfiguracja i testy obwodu zabezpieczeniowego dla obiektu cieplnego,
-Zaprogramowanie zabezpieczeniowego sterownika PLC,
-Zaprogramowanie systemu sterowania ruchem kolejowym w skali laboratoryjnej,
-Konfiguracja i uruchomienie zabezpieczeniowego systemu SCADA,
-Konfiguracja i testy systemu zabezpieczeniowego dla linii produkcyjnej,
-Konfiguracja sieci przemysłowej dedykowanej dla systemów zabezpieczeniowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Na ostatnim wykładzie jest kolokwium obejmujące 3 otwarte pytania z zakresu materiału z wykładu. Ocena pozytywna powoduje dopuszczenie do laboratorium. Ocenę negatywną należy w związku z tym poprawić w ciągu tygodnia (przed najbliższymi zajęciami laboratoryjnymi) u prowadzącego.
Laboratorium:
Podczas wykonywania każdego z ćwiczeń każdy student jest krótko przepytany z zakresu zagadnień obejmujących dane ćwiczenie. Ocena pozytywna pozwala na wykonanie tego ćwiczenia.

W razie otrzymania oceny negatywnej student nie może wykonać tego ćwiczenia i musi je odrobić podczas zajęć poprawkowych. Żeby otrzymać zaliczenie, można mieć co najwyżej 2 ćwiczenia zaległe do odrobienia. Większa ilość nie zaliczonych ćwiczeń powoduje brak możliwości otrzymania zaliczenia i konieczność powtórzenia przedmiotu w następnym roku.

Z każdego ćwiczenia należy także przygotować jedno sprawozdanie na grupę wykonującą. Sprawozdanie w formie elektronicznej (*.pdf) należy przesłać e-mialem do prowadzącego przed następnymi zajęciami. Nie przesłanie sprawozdania powoduje nie dopuszczenie do wykonania następnego ćwiczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i laboratorium, przy czym obie te oceny mają być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwione nieobecności na laboratorium należy nadrobić na terminie poprawkowym, przy czym maksymalna ilość tych nieobecności nie może przekraczać liczby określonej przez Regulamin Studiów w AGH. Nie ma możliwości odrobienia nieobecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na laboratorium wymagana jest znajomość zagadnień z wykładu (wykład jest planowany do realizacji przed zajęciami laboratoryjnymi) oraz znajomość zagadnień z przedmiotów: Aparatura Automatyzacji, Systemy PLC i SCADA oraz Sieci Przemysłowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

notatki z wykładów, teksty norm oraz dokumentacja techniczna do sprzętu używanego na laboratorium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

System wspomagania optymalizacji produkcji na wielkoseryjnej linii produkcyjnej — Support system to production optimization in large lot production line / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 12, s. 1294–1297

System zabezpieczający transformator średniego napięcia przed przegrzaniem bazujący na PLC i SCADA — [SCADA for temperature monitoring in medium voltage transformer] / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2014 nr 3, s. 102–106

System zdalnego monitorowania i nadzoru górniczego kombajnu ścianowego — A remote monitoring and supervising system for coal mining machine / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 7, s. 709–712

Informacje dodatkowe:

Brak