Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-714-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach realizacji pracy dyplomowej student musi samodzielnie rozwiązać określone zadanie inżynierskie, bazując na swojej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych zdobytych podczas studiów. Szczegóły są zdeterminowane przez konkretny temat pracy oraz jej zakres.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu Automatyki i Robotyki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej AiR1A_W05, AiR1A_W02, AiR1A_W07, AiR1A_W03, AiR1A_W04 Praca dyplomowa
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjwaisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją pojetego tematu pracy dyplomowej AiR1A_W01, AiR1A_W02, AiR1A_W07, AiR1A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwązać zadanie projektowe sformułowane w temacie pracy dyplomowej AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U04, AiR1A_U05, AiR1A_U03, AiR1A_U07 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi przygotować opis realizacji zadania sformułowanego w temacie pracy dyplomowej AiR1A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane AiR1A_K03, AiR1A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu Automatyki i Robotyki niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zjwaisk, procesów i obiektów, które są związane z realizacją pojetego tematu pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwązać zadanie projektowe sformułowane w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować opis realizacji zadania sformułowanego w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia realizowanego przez siebie zadania dla uczelni lub firmy, we współpracy z którą zadanie jest realizowane - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Inne 450 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykonanie pracy dyplomowej jest zaliczone, jeżeli student zrealizował cel pracy, opisany w specyfikacji tematu. W razie przekroczenia terminu złożenia pracy szczegóły dalszego postępowania są uzgadniane z Prodziekanem.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej to średnia ocen wystawionych przez Promotora i Recenzenta pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja pracy dyplomowej nie ma charakteru zajęć obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z pracą i opanowywanych podczas studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostarczane przez Promotora

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje promotora są dostępne pod linkiem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/oprzedkiewicz-krzysztof-01089

Informacje dodatkowe:

Brak