Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia automatyki przemysłowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-719-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof (kop@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z problemami projektowania systemów sterowania, monitorowania i nadzoru procesów przemysłowych. W ramach realizacji zajęć tego modułu następuje integracja i usystematyzowanie wcześniejszej wiedzy i umiejętności z tego zakresu, zdobytych podczas wcześniejszych zajęć z przedmiotów: Podstawy Automatyki, Aparatura Automatyzacji, Sterowniki PLC i systemy SCADA, Sieci Komputerowe oraz Automatyka Zabezpieczeniowa .

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konfiguracji sprzętowej systemów sterowania dla różnych obiektów i procesów przemysłowych z uwzględnieniem szczególnych wymagań i spełnieniem wymogów bezpieczeństwa. AiR1A_W02, AiR1A_W07, AiR1A_W03, AiR1A_W04 Projekt
M_W002 Ma wiedzę z zakresu programowania przemysłowych systemów informatycznych: sterowników PLC, systemów SCADA oraz przemysłowych baz danych. AiR1A_W02, AiR1A_W07, AiR1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować konfigurację sprzętową systemu sterowania wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas wcześniejszych zajęć. AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U05, AiR1A_U03, AiR1A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować, napisać i uruchomić oprogramowanie dla sterownika PLC i aplikację SCADA z uwzględnieniem wymagań i korzystając z umiejętności nabytych podczas poprzednich zajęć AiR1A_U01, AiR1A_U02, AiR1A_U03, AiR1A_U06, AiR1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę i jej efekty społeczne. AiR1A_K03, AiR1A_K01, AiR1A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu konfiguracji sprzętowej systemów sterowania dla różnych obiektów i procesów przemysłowych z uwzględnieniem szczególnych wymagań i spełnieniem wymogów bezpieczeństwa. - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu programowania przemysłowych systemów informatycznych: sterowników PLC, systemów SCADA oraz przemysłowych baz danych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować konfigurację sprzętową systemu sterowania wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas wcześniejszych zajęć. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować, napisać i uruchomić oprogramowanie dla sterownika PLC i aplikację SCADA z uwzględnieniem wymagań i korzystając z umiejętności nabytych podczas poprzednich zajęć - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę i jej efekty społeczne. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
Samodzielny projektowanie systemów sterowania, monitorowania i nadzoru dla przykładowych procesów przemysłowych

W ramach zajęć zespoły studenckie samodzielne projektują systemy sterowania lub monitorowania i nadzoru dla przykładowych typowych procesów przemysłowych. Zakres każdego zadania obejmuje w typowej sytuacji:
1.Konfigurację sprzętową systemu z uwzględnieniem założeń projektowych i z wykorzystaniem elementów dostępnych w ofercie rynkowej.
2.Budowę i weryfikację symulacyjną oprogramowania sterownika PLC
3.Budowę i testy aplikacji SCADA współpracującej z systemem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie ze wskazówkami i materiałami przekazanymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się z tematyki wykonywanego ćwiczenia. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie pisemnego sprawozdania i prezentacji rozwiązania postawionego problemu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Tematy projektów są rozdzielane podczas pierwszych zajęć, podczas kolejnych spotkań na bieżąco są oceniane postępy wykonawców podczas realizacji. poszczególnych zadań.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną końcową z realizacji projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległy projekt można oddać i zaliczyć w terminie późniejszym, zgodnym z odpowiednim zarządzeniem Rektora.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do odbycia zajęć w ramach tej pracowni wymagana jest wiedza z przedmiotów:
Podstawy Automatyki,
Aparatura Automatyzacji,
Sterowniki PLC i systemy SCADA,
Sieci Przemysłowe,
Automatyka Zabezpieczeniowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i materiały do przedmiotów wymienionych powyżej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Systemy SCADA w środowisku Android — SCADA for Android / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Dominik Barwacz // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2014 nr 12, s. 95–99.

System SCADA we współpracy ze specjalnym algorytmem sterowania — [A SCADA system cooperating with a special control algorithm] / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2009 R. 13 nr 6, s. 5–11.

System wspomagania optymalizacji produkcji na wielkoseryjnej linii produkcyjnej — Support system to production optimization in large lot production line / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 12, s. 1294–1297

Niestandardowy sposób wymiany danych w hierarchicznym systemie sterowania dla orientowanych ogniw słonecznych — Non-standard method for data exchange in the hierarchical control system for oriented PV / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Kamil Szumlański, Marcin Szejki // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2013 nr 2, s. 66–70.

Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego — An identification of interval model an elevation angle in oriented PV system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — Bibliogr. s. 246–247,

Informacje dodatkowe:

Brak