Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia robotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-720-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Teneta Janusz (romus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach Pracowni Robotyki realizowane są dwa odrębne rodzaje zajęć: zajęcia przygotowujące i wspierające wykonanie pracy inżynierskiej oraz zajęcia laboratoryjne, obejmujące wykonanie grupowego projektu z zakresu robotyki. W tej drugiej części zajęć nacisk będzie kładziony zarówno na techniczne aspekty projektu, jak również na efektywną współpracę osób (grupy) go realizujących.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy budowy i programowania urządzeń z dziedziny robotyki AiR1A_W05, AiR1A_W07, AiR1A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna zasady weryfikacji funkcjonalności i oceny jakości działania zaprojektowanego urządzenia AiR1A_W05, AiR1A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zespołowo pracować nad złożonym projektem z zakresu robotyki AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U08, AiR1A_U05, AiR1A_U03, AiR1A_U06, AiR1A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi samodzielnie pracować nad tematem stanowiącym pracę dyplomową, a następnie we właściwy sposób tą prace opisać. AiR1A_U04, AiR1A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w sposób merytoryczny dyskutować zarówno o tematyce swojej pracy dyplomowej jak również o zespołowym projekcie inżynierskim, zgodnie w wymogami technicznymi ale również uwzględniając aspekty ochrony środowiska naturalnego i relacji społecznych. AiR1A_K03, AiR1A_K01, AiR1A_K02 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy budowy i programowania urządzeń z dziedziny robotyki - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady weryfikacji funkcjonalności i oceny jakości działania zaprojektowanego urządzenia - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zespołowo pracować nad złożonym projektem z zakresu robotyki - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie pracować nad tematem stanowiącym pracę dyplomową, a następnie we właściwy sposób tą prace opisać. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób merytoryczny dyskutować zarówno o tematyce swojej pracy dyplomowej jak również o zespołowym projekcie inżynierskim, zgodnie w wymogami technicznymi ale również uwzględniając aspekty ochrony środowiska naturalnego i relacji społecznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 69 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
 1. Realizacja grupowego projektu z zakresu robotyki

  • Dekompozycja większego projektu na mniejsze projekty cząstkowe
  • Podział zespołu studenckiego na grupy zadaniowe
  • Opracowanie hierarchii zarządzania projektem wraz z podziałem kompetencji i odpowiedzialności
  • Opracowanie systemu oceny postępów projektu i oceny aktywności poszczególnych członków grup zadaniowych
  • Przygotowanie i realizacja procesu twórczego: koncepcja, projekt, tworzenie, weryfikacja
  • Opracowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i dyskusja wyników testów funkcjonalnych.
  • Zarządzanie ryzykiem (np. ograniczonym czasem, potencjalnymi problemami – poprzez ich wcześniejszą identyfikację itp.)
  • Przygotowanie końcowej dokumentacji projektowej (lub raportu).

 2. Realizacja indywidualnej pracy dyplomowej, przygotowanie jej opisu i prezentacji

  • Przedstawienie zasad procesu dyplomowania (wymagane dokumenty, reguły oceny, system antyplagiatowy)
  • Przedstawienie zasad redagowania pracy dyplomowej
  • Wybór najbardziej odpowiedniego edytora tekstu
  • Przedstawienie zasad przygotowania prezentacji pracy dyplomowej
  • Nadzór na postępami w realizacji praktycznych aspektów pracy dyplomowej
  • Nadzór nad postępami w pisaniu pracy
  • Publiczna dyskusja nad problemami powstającymi przy realizacji pracy i próby ich wspólnego rozwiązania w ramach grupy (burza mózgów)
  • Pomoc w technicznych aspektach realizacji pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie ze wskazówkami i materiałami przekazanymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się z tematyki wykonywanego ćwiczenia. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie pisemnego sprawozdania i prezentacji rozwiązania postawionego problemu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w obu częściach zajęć jest obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na każdej z dwóch części zajęć (praca dyplomowa, grupowy projekt z zakresu robotyki). Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny od osoby nadzorującej projekt, jak również prowadzącego zajęcia wspierających wykonanie pracy inżynierskiej.
Ocena z części projektowej dokonana zostanie na podstawie stopnia wykonania postawionych zadań w projekcie i zaangażowania studenta.
Ocena z części zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej dokonana będzie na podstawie wykonania na bieżąco postawionych zadań np.: dokonanie przeglądu literatury, terminowych postępów w pisaniu pracy inżynierskiej, wykonania prezentacji efektów projektu i umiejętności obrony w dyskusji w grupie studenckiej uzyskanych efektów i prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
W przypadku braku postępów w pisaniu pracy inżynierskiej, potwierdzonych jednoznacznie negatywną opinią promotora pracy inżynierskiej, student nie uzyskuje zaliczenia z zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej i w konsekwencji nie zalicza przedmiotu Pracownia robotyki.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z Pracowni robotyki = 0,6 * Ocena z zadania projektowego + 0,4 * Ocena z zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej, przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen zarówno z zadania projektowego jak również z zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej.
Każda dodatkowa nieusprawiedliwiona nieobecność (ponad podany limit – patrz “Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć”) powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach należy wyrównać zarówno poprzez własną pracę nad projektem jak również poprzez zwiększoną aktywność na kolejnych zajęciach projektowych. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wpływa na obniżenie oceny końcowej i nie ma możliwości jej wyrównania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent
Robotics and Autonomous Agents series),2011
2. G. Cook, Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011
3. King Sun Fu, Rafael C. González, C. S. George Lee “Robotics control, sensing, vision, and
intelligence”, Mc Graw Hill 2008
4. J. L. Jones, B. A. Seiger, A. M. Flynn, Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition,
1998
5. K. Kozłowski, P. Dutkiewicz, W. Wróblewski, “Modelowanie i sterowanie robotów”, PWN 2003
6. T.Zielińska: Maszyny kroczące, Wydawnictwa naukowe PWN, Warszawa, 2003.
7. M.J.Giergiel, Z.Hendzel, W.Żylski: Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych, PWN,
Warszawa, 2002.
8. P.Ciesielski, J.Sawoniewicz, A.Szmigielski: Elementy robotyki mobilnej, Wydawnictwo PJWSTK, 2004.
Dulęba I: Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych; Akademicka
Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
9. A. Martinez i E. Fernandez. Learning ROS for Robotics Programming. A practical, instructive,
and comprehensive guide to introduce yourself to ROS, the top – notch, leading robotics framework.
Packt Publishing 2013.
10. YoonSeok Pyo, HanCheol Cho, RyuWoon Jung, TaeHoon Lim – ROS Robot Programming, ROBOTIS
Co.,Ltd.2017
11. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie, WNT, Warszawa 1995

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Autonomiczny robot mobilny zasilany ogniwami słonecznymi z hybrydowym magazynem energii — [An autonomous mobile robot powered by solar cells with a hybrid energy storage system] / Łukasz WIĘCKOWSKI // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : [“KITS: Science 2019” : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, 2019. — S. 27
2.Energy management and control problems for autonomous mobile robot powered by solar cells / Łukasz WIĘCKOWSKI // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 9
3.Intelligent power management algorithms for solar-powered, autonomous mobile robot / Ł. WIĘCKOWSKI, J. A. CHOJNACKI, J. TENETA // W: Renewable Energy 2010 [Dokument elektroniczny] : advanced technology paths to global sustainability : joint with 4th international solar energy society conference, Asia Pacific Region : 27 June–2 July, 2010, Yokohama, Japan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. 4
4.Solar powered, Linux brained autonomous mobile robot / J. A. CHOJNACKI, J. TENETA, Ł. WIĘCKOWSKI, A. Kowalczyk, J. Kulesza // W: 24th European photovoltaic solar energy conference and exhibition [Dokument elektroniczny] : conference 21–25 September 2009 : exhibition 21–24 September 2009, Hamburg, Germany : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hamburg : s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 3-936338-25-6. — S. 3955–3962. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3961–3962,
5. Zastosowanie naziemnych kamer termowizyjnych w badaniu warunków geologicznych obiektów trudno dostępnych — The use of ground-based infrared cameras in the study of the geological conditions of objects that are difficult to access / Paulina LEWIŃSKA, Rafał MATUŁA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 9, s. 467–472. — Bibliogr. s. 472. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu na Szkołę Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2014 r.
7.Algorytmy rozmyte w nawigacji kołowego robota mobilnego — Fuzzy logic algorithms in wheel mobile robot navigation / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 3/1, s. 429–438. — Bibliogr. s. 437–438, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-1/Auto16.pdf
8.Implementacja regulatorów rozmytych w sterowniku robota — [Implementation of fuzzy controllers in the robot controller] / Mieczysław ZACZYK // W: CMS’05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS’05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.
9.Metoda pól potencjałowych w nawigacji kołowej robota mobilnego — The potential fields method in navigation of the wheeled mobile robot / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 3, s. 339–347. — Bibliogr. s. 347, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-03/Auto_2011_3_22.pdf
10. Mobile robot Khepera III : programming for MATLAB/Simulink environment / Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // W: RiE 2010 : proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Robotics in Education : Sept. 16–17, 2010 Bratislava, Slovakia / eds. Peter Hubinský, Richard Balogh ; STU FEI Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. — Bratislava : SUT, 2010. — ISBN: 978-80-2773353-3. — S. 123–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.
11.Prototypowanie sterowników dla robotów z wykorzystaniem systemu dSPACE — Prototyping of robots controllers with the use of dSPACE system / Mieczysław ZACZYK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2007 R. 9 nr 6, s. 116–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.
12.Regulatory rozmyte w sterowaniu robota przemysłowego IRP-6 — Fuzzy controllers in the process of control of industrial robot IRP-6 / Mieczysław ZACZYK // W: KKA 2005 : XV Krajowa Konferencja Automatyki : [Warszawa 27–30 czerwca 2005], T. 2 / red. Zdzisław Bubnicki, Roman Kulikowski, Janusz Kacprzyk. — Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2005. — S. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.
13.Vision based system for position recognition of small mobile robots / Łukasz WIĘCKOWSKI, Zbigniew St. SOBKÓW, Maciej GARBACZ, Mieczysław ZACZYK // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2012 vol. 17 no. 4, s. 313–318. — Bibliogr. s. 317–318, Abstr.
14.Wykorzystanie obrazu z kamery w procesie śledzenia trajektorii przez robota IRp — [Application of the vision system in following the trajectory by the robot IRp] / Mieczysław ZACZYK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 443–448. — Bibliogr. s. 448, Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak