Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-722-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zagórski Paweł (pzagor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu studenci mają możliwość uzyskania zaliczenia przedmiotu obieralnego na podstawie aktywnej pracy w studenckim kole naukowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych, konferencjach naukowych, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych AiR1A_W05, AiR1A_W06, AiR1A_W02, AiR1A_W07, AiR1A_W03, AiR1A_W04, AiR1A_W01 Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w studenckim kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole zaplanować mały projekt badawczy/naukowy, koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), a następnie przygotować sprawozdanie i rozliczenie. AiR1A_U09, AiR1A_U08, AiR1A_U02, AiR1A_U04, AiR1A_U06, AiR1A_U07, AiR1A_U05, AiR1A_U03, AiR1A_U01 Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Prowadząc aktywną działalność w studenckim kole naukowym student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. W oparciu o uzyskane wyniki projektu potrafi przygotować referat lub publikację naukową oraz prezentację i przedstawić ją publicznie. AiR1A_U09, AiR1A_U08, AiR1A_U02, AiR1A_U04, AiR1A_U06, AiR1A_U07, AiR1A_U05, AiR1A_U03, AiR1A_U01 Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych AiR1A_K01, AiR1A_K02, AiR1A_K03 Prezentacja,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych, konferencjach naukowych, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w studenckim kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole zaplanować mały projekt badawczy/naukowy, koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), a następnie przygotować sprawozdanie i rozliczenie. - - - + - - - - - - -
M_U002 Prowadząc aktywną działalność w studenckim kole naukowym student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. W oparciu o uzyskane wyniki projektu potrafi przygotować referat lub publikację naukową oraz prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (28h):

Praca w Studenckim Kole Naukowym

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca:

- udział w pracach badawczych,
- koordynację projektów badawczych (Grant Rektorski),
- przygotowanie i prezentację referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych,
- przygotowanie publikacji naukowych,
- uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych,
- organizację konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
- udział w konkursach i festiwalach naukowych,
- promocję nauki, wydziału i uczelni,
- podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- aktywny udział w projektach realizowanych przez koło (np. Granty Rektorskie),
- aktywny udział w pracach naukowo-badawczych,
- wygłoszenie prezentacji na konferencji studenckiego ruchu naukowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie odbywa się na podstawie zaprezentowania wyników prac studenta w kole na Studenckiej Sesji Kół Naukowych lub równoważnym konkursie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zainteresowanie pracą badawczo-naukową (realizacja projektów, przeprowadzanie eksperymentów, redakcja artykułów naukowych), umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, aktywność, kreatywność, bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Ponadto:
- potwierdzone członkostwo w Studenckim Kole Naukowym,
- udział w projekcie realizowanym w ramach tego koła (preferowane Granty Rektorskie),
- wygłoszenie referatu na Studenckiej Sesji Kół Naukowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykułu naukowe związane z tematyką realizowanego projektu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

Brak