Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia badań operacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-724-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kadłuczka Piotr (pkad@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia modułu prowadzone są w postaci pracowni projektowej (56 godzin).
Celem zajęć jest realizacja zadań projektowych powiązanych tematycznie z pracą lub projektem inżynierskim. Dziedzinami wiodącymi są Badania Operacyjne, Metody Optymalizacji, Symulacje. Drugim obszarem działań jest wsparcie procesu pisania pracy inżynierskiej w zakresie ogólnych wymagań dotyczących układu, treści, języka i literatury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metodykę pracy badawczej stosowanej w Badaniach Operacyjnych AiR1A_W01 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna układ i formę pracy inżynierskiej. Umie pisać pracę zgodnie z tematem pracy. Umie logicznie i równomiernie dzielić materiał pracy. AiR1A_W01, AiR1A_W06 Praca dyplomowa
M_W003 Posiada wiedzę na temat modelowanie rzeczywistych problemów optymalizacyjnych i formalizacji modelu. AiR1A_W01 Wykonanie projektu
M_W004 Zna metodykę poszukiwań bibliograficznych, także z wykorzystanie Internetu celem dotarcia do informacji naukowej i technicznej, przeglądanie baz naukowych. AiR1A_W06 Udział w dyskusji
M_W005 Zna zasady opracowywania algorytmów oraz praktykę implementacji i dokumentacji kodu AiR1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić istotne uwarunkowania złożonego problemu i poprawnie zdefiniować model matematyczny. AiR1A_U01, AiR1A_U09, AiR1A_U04, AiR1A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi poprawnie zrealizować eksperymentalne badanie efektywności i własności algorytmów, w oparciu o reprezentatywny zbiór instancji testowych oraz zinterpretować uzyskane wyniki. AiR1A_U01, AiR1A_U07 Wykonanie projektu
M_U003 Umie pisać pracę zgodnie z tematem, opracować układ i formę, logicznie dzieląc materiał pracy.Potrafi zachowywać poprawny styl pracy, prawidłowo wypisywać i powoływać wzory i twierdzenia matematyczne, przedstawić materiał ilustracyjny. Umie opisać rysunki, tabele, wykresy i zrealizować przejrzysty i czytelny sposób ich przedstawienia. Potrafi cytować i powoływać literaturę z poszanowaniem praw autorskich. AiR1A_U01, AiR1A_U02, AiR1A_U04 Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi praktycznie opracować lub zaadaptować algorytm dla dowolnego problemu oraz dokonać jego inplementacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi programistycznych. AiR1A_U01, AiR1A_U07 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie cel pisania pracy inżynierskiej i wie, czego społeczeństwo oczekuje od człowieka z tytułem inżyniera. AiR1A_K03, AiR1A_K01, AiR1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metodykę pracy badawczej stosowanej w Badaniach Operacyjnych - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna układ i formę pracy inżynierskiej. Umie pisać pracę zgodnie z tematem pracy. Umie logicznie i równomiernie dzielić materiał pracy. - - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat modelowanie rzeczywistych problemów optymalizacyjnych i formalizacji modelu. - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna metodykę poszukiwań bibliograficznych, także z wykorzystanie Internetu celem dotarcia do informacji naukowej i technicznej, przeglądanie baz naukowych. - - + - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady opracowywania algorytmów oraz praktykę implementacji i dokumentacji kodu - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić istotne uwarunkowania złożonego problemu i poprawnie zdefiniować model matematyczny. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi poprawnie zrealizować eksperymentalne badanie efektywności i własności algorytmów, w oparciu o reprezentatywny zbiór instancji testowych oraz zinterpretować uzyskane wyniki. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie pisać pracę zgodnie z tematem, opracować układ i formę, logicznie dzieląc materiał pracy.Potrafi zachowywać poprawny styl pracy, prawidłowo wypisywać i powoływać wzory i twierdzenia matematyczne, przedstawić materiał ilustracyjny. Umie opisać rysunki, tabele, wykresy i zrealizować przejrzysty i czytelny sposób ich przedstawienia. Potrafi cytować i powoływać literaturę z poszanowaniem praw autorskich. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi praktycznie opracować lub zaadaptować algorytm dla dowolnego problemu oraz dokonać jego inplementacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi programistycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie cel pisania pracy inżynierskiej i wie, czego społeczeństwo oczekuje od człowieka z tytułem inżyniera. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (56h):

1. Metodyka pracy badawczej, wymagania formalne dla pracy inżynierskiej, tematyka i forma realizacji zajęć.
2. Zasady pisania pracy inżynierskiej. Kolejność rozdziałów, zgodność pracy z tematem, logiczny podział pracy. Równomierność przedstawienia treści.
3. Metodyka Badań Operacyjnych w rozwiazywaniu złożonych problemów decyzyjnych i optymalizacyjnych
4. Modelowanie rzeczywistych problemów optymalizacyjnych. Określenie istotnych parametrów, zależności, sformułowanie modelu matematycznego.
5. Wprowadzanie poprawnej notacji matematycznej: wzory i twierdzenia.
6. Analiza metod rozwiazywania problemów o podobnych własnościach – przegląd literatury.
7. Metodyka poszukiwań bibliograficznych. Wykorzystanie Internetu celem dotarcia do informacji naukowej i technicznej, przeglądanie baz naukowych
8. Prawa autorskie w badaniach naukowych i publikacji wyników. Poprawne korzystanie z cudzych wyników bez uchybień i z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich. Cytowanie i powoływanie literatury
9. Opracowanie i adaptacja algorytmów dla zdefiniowanego problemu.
10. Implementacji algorytmów – praktyka implementacji i dokumentacji kodu
11. Badanie zbieżności algorytmu, różnicowanie i intensyfikacja przeszukiwania przestrzeni rozwiązań
12. Metodyka badania efektywności i innych własności algorytmów.
13. Tworzenie reprezentatywnego zbioru instancji testowych
14. Układ pracy – omówienie spisu treści i zawartości rozdziałów
15. Styl pracy – wymagania odnośnie języka: unikanie określeń potocznych, powtórzeń, błędów stylistycznych, neologizmów i gramatycznych. Precyzja opisu – eliminacja niejednoznaczności i zdań pustych znaczeniowo.
16. Sposoby prezentacji materiałów ilustracyjnych w pracy inżynierskiej – schematy, diagramy, rysunki, tabele, wykresy.
17. Prezentowanie osiągnięć naukowych
18. Cel pisania pracy inżynierskiej. Oczekiwanie społeczne po promocji inżynierskiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie ze wskazówkami i materiałami przekazanymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się z tematyki wykonywanego ćwiczenia. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie pisemnego sprawozdania i prezentacji rozwiązania postawionego problemu.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest terminowa realizacja wszystkich zadań szczegółowych. Oceniane są: projekt związany z tematyką pracy inżynierskiej i prezentacje dotyczące zakresu merytorycznego pracy oraz wykonanego projektu. Ocena postępów w pisaniu pracy inżynierskiej (procentowe zaawansowanie) dotyczy jedynie układu i formy pracy inżynierskiej. Treść szczegółowa jest recenzowana przez opiekuna i przez recenzenta. Ocena zaliczenia przedmiotu jest średnią ocen szczegółowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, zaległości muszą być niezwłocznie uzupełnione – samodzielna realizacja zadania szczegółowego, gdyż kolejne zadania bazują na efektach wcześniejszych.
Omówienie zaległości w ramach zajęć lub w terminie konsultacji prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień z zakresu Badań Operacyjnych i Metod Optymalizacji. Praktyczna umiejętność programowania z wykorzystaniem narzędzi niezbędnych do realizacji projektu dyplomowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Gambarelli, Z. Łucki: “Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie”, CeDeWu Sp. z o.o. , 2015
G.H Mitchell: “Badania operacyjne. Metody i przykłady”, WNT, Warszawa 1977
E. Ignasiak (red.): “Badania operacyjne”, PWE, Warszawa 1996
H. M. Wagner: “Badania operacyjne”, PWE, Warszawa 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Chmiel, P. Kadłuczka, K.Wala, S. Jędrusik. Algorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania — heuristic algorithm for threedimensional packing problem. Automatyka/Automatics, 14(3/2):827–840, 2010
W. Chmiel, P. Kadłuczka, G. Packanik: Zastosowanie algorytmów rojowych w rozwiązywaniu zagadnień permutacyjnych. Automatyka, 15(2), 2011.
W. Chmiel, P. Kadłuczka, S. Ernst: A multicriteria model for dynamic route planning / // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7. — S. 174–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak