Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Self-Driving Vehicles
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-726-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Długosz Marek (mdlugosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The lecture topics cover issues related to architecture, technologies and algorithms used in autonomous vehicles. During the lecture, issues related to: modeling of dynamics and kinematics of cars are discussed, types and construction of sensors used in autonomous vehicles, issues related to data fusion, control algorithms and communication technologies used in autonomous vehicles.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Efektem kształcenia jest wiedza dotycząca budowy i zasady działania pojazdu autonomicznego. AiR1A_W05, AiR1A_W01, AiR1A_W02, AiR1A_W04 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student knows about different sensors used in advanced driver assistance systems and autonomous vehicles. AiR1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opisać działanie jednego z systemów sterownia pojazdem autonomicznym, zaproponować nowe rozwiązanie. AiR1A_U01, AiR1A_U07, AiR1A_U02, AiR1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest kompetentny społecznie, potrafi dyskutować, pracować w zespole. AiR1A_K03, AiR1A_K01, AiR1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Efektem kształcenia jest wiedza dotycząca budowy i zasady działania pojazdu autonomicznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows about different sensors used in advanced driver assistance systems and autonomous vehicles. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać działanie jednego z systemów sterownia pojazdem autonomicznym, zaproponować nowe rozwiązanie. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny społecznie, potrafi dyskutować, pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Definition of autonomous car, state of art self driving cars technology, history review of autonomous car

  In this lesson students will learn how self driving car works (main concept) and what means excatly term „autonomy”. The history review of constructions of self driving cars will be presented.

 2. Kinematic and dynamics models of car

  In this lesson studenst will learn about models of kinematics and dynamic of car. As example will be presented kinematic model FWR, RWD and dynamic model of combustion engine car and electrical engine car.

 3. Autonomous car sensors (camera, radar, lidar, racam)

  In this lesson students will learn about various sensor which are used in modern car such as cameras, lidar, radar, racam. For each sensor the advantages and disadvantages will be presented.

 4. Data fusion

  In this lesson studens will learn about data fusion techniques. The various classifications of data fusion techniques will be presented. The basic data fusion algorihms will be presented.

 5. Location and vehicle navigation

  In this lesson studens will learn about methods and algorithms whicha are used to localisation vehicles.

 6. Architecture of self driving cars

  In this lesson studens will learn about architectures of self driving cars. It will be presented one framework (Robot Operation System) which is often used in controll systems of autonomous cars.

 7. Control issues in autonomous vehicles

  Control system of self driving car is very complex system. In this lessons students will learn about various algorithms which are used in autonomouse car (eg. line changing algorithm, track path algorithm)

 8. Adaptive cruise control systems, abs system, track control

  In this lesson various sub-system which are used in car (not only in autonomous cars) will be presented like: ACC, ABS, TC etc.

 9. Active and passive safety systems

  In this lesson active and passive safty systems will be presented. It will be presented systems like: Blind Spot Detection, Road Side Recognition, Automatic Emergency Braking and other.

 10. Vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communication systems

  In this lesson various system of communication between cars and infrastructure will be presented like V2V, V2I, V2E ect.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

There is no exam

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

There is no final rating

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It is not possible

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bengtsson Johan, Adaptive Cruise Control and Driver Modeling, Department of Automatic Control Lund Institute of Technology Lund, November 2001
2. Berns Karsten, Puttkamer Ewald, Autonomous Land Vehicles, 1st Edition 2009, ISBN 978-3-8348-0421-1
3. Cheng Hong, Autonomous Intelligent Vehicles, Springer 2011, ISBN 978-1-4471-2279-1
4. Fahimi Farbod, Autonomous Robots, Springer 2009, ISBN 978-0-387-09537-0
5. Buegler Martin, Iagnemma Karl, Singh Sanjiv, The DARPA Urban Challenge Autonomous Vehicles in City Traffic, Springer 2009, ISBN 978-3-642-03991-1

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mathematical methods for verification of microprocessor-based PID controllers for improving their reliability— Matematyczne metody testowania mikroprocesorowych regulatorów PID umożliwiające zwiększenie ich niezawodności / Paweł SKRUCH, Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2015 vol. 17 no. 3, s. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333

Sterowanie sliding mode control serwonapędem prądu stałego z ograniczeniem na zmienne stanu — [Sliding mode control DC servo motor with constraint on state variables] / Marek DŁUGOSZ // W: IC – SPETO 2013 : XXXVI międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 22–25.05.2013 = IC – SPETO 2013 : 36\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 22–25.05.2013 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS – Oddział Gliwice–Opole. — [Polska : s. n.], 2013. — ISBN: 978-83-85940-35-7. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

Złożony układ sterowania minimalno-energetycznego silnikiem DC — [The minimum energy complex control system of DC motor] / Marek DŁUGOSZ // W: IC – SPETO 2012 : XXXV międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 35\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice–Ustroń, 23–26.05.2012 / Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice–Opole. — [Gliwice: PŚ], 2012 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-85940-34-0. — S. 137–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

Problemy optymalizacji układów napędowych w automatyce i robotyce — [Optimization problems of power transmission in automatics and robotics] / Marek DŁUGOSZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 154, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0458) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 151–155. — ISBN: 978-83-7464-450-1

Informacje dodatkowe:

The lecture can be organized in a block form and for a part of the semester. In the case of fixed time in the timetable, the lecture can have place not every week of the semester but according to arrangements of the lecturer.