Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie układów hudraulicznych i pneumatycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-105-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Korzeniowski Roman (korzerom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcono projektowaniu układów płynowych. Uczestnik po ukończeniu modułu posiada: wiedzę i umiejętności w zakresie doboru elementów i projektowania układów hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie zasad tworzenia schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej AIR2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 ma wiedzę w zakresie doboru elementów do układów hydraulicznych i pneumatycznych, spełniających zadane wymagania, na podstawie obliczeń, dostępnych charakterystyk i symboli graficznych AIR2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych wzorów stosowanych w obliczeniach układów hydraulicznych i pneumatycznych AIR2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 ma wiedzę w zakresie przeprowadzania bilansu cieplnego układów hydraulicznych oraz w zakresie zmniejszania hałasu w układach hydraulicznych i pneumatycznych AIR2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 ma wiedzę w zakresie metod i zasad projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz tworzenia ich dokumentacji techniczno-ruchowej AIR2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi odręcznie narysować schemat funkcjonalny układu hydraulicznego i pneumatycznego spełniającego podane wymagania, a także wykorzystać do tego celu wspomaganie komputerowe. AIR2A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi dobrać elementy pneumatyczne i hydrauliczne z katalogów do zadanych wymagań, wykorzystując charakterystyki oraz dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych AIR2A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia niezbędne do doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych oraz wykonać obliczenia dla prostego i złożonego układu hydraulicznego i pneumatycznego AIR2A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować układ hydrauliczny i pneumatyczny o różnym stopniu trudności oraz określić wymaganą zawartość dokumentacji techniczno-ruchowej układu AIR2A_U01, AIR2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować priorytety i cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie zasad tworzenia schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie doboru elementów do układów hydraulicznych i pneumatycznych, spełniających zadane wymagania, na podstawie obliczeń, dostępnych charakterystyk i symboli graficznych + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych wzorów stosowanych w obliczeniach układów hydraulicznych i pneumatycznych + - - + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie przeprowadzania bilansu cieplnego układów hydraulicznych oraz w zakresie zmniejszania hałasu w układach hydraulicznych i pneumatycznych + - - + - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę w zakresie metod i zasad projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz tworzenia ich dokumentacji techniczno-ruchowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odręcznie narysować schemat funkcjonalny układu hydraulicznego i pneumatycznego spełniającego podane wymagania, a także wykorzystać do tego celu wspomaganie komputerowe. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać elementy pneumatyczne i hydrauliczne z katalogów do zadanych wymagań, wykorzystując charakterystyki oraz dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia niezbędne do doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych oraz wykonać obliczenia dla prostego i złożonego układu hydraulicznego i pneumatycznego - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować układ hydrauliczny i pneumatyczny o różnym stopniu trudności oraz określić wymaganą zawartość dokumentacji techniczno-ruchowej układu - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować priorytety i cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Zasady tworzenia schematów funkcjonalnych układów hydraulicznych i pneumatycznych
 2. Metody i zasady projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 3. Elementarne podzespoły hydrauliczne i pneumatyczne
 4. Podstawowe obliczenia i zasady doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych
 5. Projektowanie układów pneumatycznych jednonapędowych metodą intuicyjną
 6. Projektowanie układów pneumatycznych wielonapędowych metodą intuicyjną
 7. Projektowanie układów pneumatycznych wielonapędowych metodą algorytmiczną
 8. Układy hydrauliczne do realizacji podstawowych funkcji elementów napędowych
 9. Układy hydrauliczne z elementami do nastawiania parametrów pracy (prędkości, siły, momentu, opóźnienia)
 10. Obliczenia nowych układów hydraulicznych i obliczenia sprawdzające układów istniejących
 11. Bilans cieplny układu hydraulicznego
 12. Środki i metody zmniejszenia hałasu w układach hydraulicznych
 13. Tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej układów hydraulicznych i pneumatycznych
 14. Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 15. Zasady eksploatacji układów hydraulicznych i pneumatycznych
Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. Dobór elementów pneumatycznych do zadanych wymagań
 2. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z jednym elementem napędowym metodą intuicyjną
 3. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z elementami do nastawiania parametrów pracy (prędkości, siły, momentu, opóźnienia)
 4. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z wielopołożeniowymi elementami napędowymi
 5. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z wieloma elementami napędowymi metodą intuicyjną
 6. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z wieloma elementami napędowymi metodą algorytmiczną
 7. Realizacja projektu wielonapędowego układu pneumatycznego zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.
 8. Dobór z katalogów rozdzielaczy hydraulicznych jedno- i dwustopniowych spełniających podane wymagania
 9. Dobór z katalogów zaworów do sterowania ciśnieniem i natężeniem przepływu spełniających podane wymagania
 10. Obliczenia dla prostych układów hydraulicznych przedstawionych schematem funkcjonalnym
 11. Obliczenia dla złożonego układu hydraulicznego przedstawionego schematem funkcjonalnym i dobór wskazanych elementów przy zadanych parametrów pracy
 12. Tworzenie schematów funkcjonalnych prostych układów hydraulicznych do realizacji różnych funkcji elementów napędowych
 13. Tworzenie schematów funkcjonalnych prostych układów hydraulicznych z elementami do nastawiania parametrów pracy
 14. Projekt układu hydraulicznego spełniającego podane wymagania z wykorzystaniem elementów wskazanego producenta
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie średniej ważonej ocen z kolokwium, z
uwzględnieniem obecności oraz aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach projektowych, nie przekraczających 30% ogólnej liczby zajęć, student kontaktuje się z prowadzącym w celu ustalenia formy uzupełnienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do uczestnictwa w kursie wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursów:
Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne
Hydrauliczne i Pneumatyczne Układy Automatyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Jędrzykiewicz Z., Pluta J., Stojek J., Materiały wykładowe z przedmiotu
  ″Napęd i sterowanie hydrauliczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
 2. Pluta J., Materiały wykładowe z przedmiotu ″Napęd i sterowanie pneumatyczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
 3. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1992
 4. Jędrzykiewicz Z., Projektowanie układów hydrostatycznych. Podstawy metodyczno-obliczeniowe″, Skrypt Uczelniany AGH nr 1313, Kraków 1992.
 5. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1997
 6. Woźniak M., Jędrzykiewicz Z., Podzespoły hydrostatyczne oraz elementy algorytmu genetycznego w projektowaniu funkcjonalnym układów hydrostatycznych
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Korzeniowski R., Pluta J., Podsiadło J.: Application of electropneumatic servo-drives to the vibrations, Hydraulika a Pneumatika; ISSN 1335-5171, 2005
 2. Korzeniowski R.: Badanie elektropneumatycznego układu wibroizolacji z adaptacyjnym układem stabilizacji wibroizolowanej masy, Wpływ wibracji na otoczenie: XI sympozjum : Janowice, 28–30 września 2007, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007
 3. Kowal J., Konieczny J., Snamina J., Sibielak M., Karwat B., Rączka W., Korzeniowski R., Orkisz P., Zawartka P., Smoter A.: Modelowanie, analiza i synteza sterowania zawieszeniami pojazdów – wybrane zagadnienia, red. Konieczny J., Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016, (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie; 17), ISBN: 978-83-64755-19-4
 4. Korzeniowski R., Pluta J.: Laboratory Tests of Hydraulic Power Supply Under Dynamic States, ICCC’2007, proceedings of 8th International Carpathian Control Conference : XXXIInd seminary ASR’2007 “Instruments & control”; 21st Automated Systems of Control of Technological Processes (ASR TP 2007); 9th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO): High Tatras, Slovak Republic, May 24–27, 2007, eds. Podlubný I., Kostúr K.; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, Technical University of Košice, Faculty BERG – Košice, TU BERG Faculty, 2007
Informacje dodatkowe:

Brak