Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-108-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z zasadami opracowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i laboratorium.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zarządzaniu projektami, niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W04, AIR2A_W01 Udział w dyskusji,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę szczegółową z zarządzania projektami w problemach automatyki, robotyki i automatyzacji AIR2A_U01 Udział w dyskusji,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy AIR2A_K01 Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych AIR2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zarządzaniu projektami, niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę szczegółową z zarządzania projektami w problemach automatyki, robotyki i automatyzacji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Tematyka wykładów

1. Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w organizacji.
2. Założenia do podejścia procesowego zawarte w PN EN ISO 9001.
3. Definicje związane z procesami. Cele procesów.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi.
5. Metody realizacji procesów.
6. Podział procesów w organizacji i wzajemne powiązania między nimi.
7. Dokumentacja systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym.
8. Normy ISO 9000. Historia, podział, stosowanie.
9. Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
10. TQM
11. Audity jakości.
12. System jakości w procedurach oceny zgodności
13. Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością.
14. Ocena zgodności na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych urządzeń.
15. Deklaracja zgodności. Kryteria oceny zgodności.

Ćwiczenia audytoryjne (10h):
Tematyka seminariów

1. Zastosowanie narzędzi statystycznych w systemach zarządzania jakością.
2. Analiza Pareto.
3. Diagramy Ishikawy.
4. FMEA.
5. Mapy procesów.
7. Badanie satysfakcji klienta.Koncepcja zarządzania związkami z klientem CRM (Customer Relationship Management).
8. CSI (Customer Satisfaction Index) – współczynnik zadowolenia klienta.
9. Statystyczne sterowanie procesem (SPC)
10. Opracowanie wybranych dokumentów systemu zarządzania jakością.
11. Opracowanie procedur dotyczących systemu zarządzania jakością.
12. Opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny lub urządzenia technicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdzian z treści wykładów. Studenci, którzy uczestniczyli w wykładach (80% obecności) są zwolnieni ze sprawdzianu. Student aby uzyskać zaliczenie z wykładów musi uzyskać co najmniej 50% punktów.
Zaliczenie obywa się na ostatnim wykładzie i nie jest przewidywany termin poprawkowy.

Zajęcia seminaryjne: Zaliczenie pracy własnej oraz ocena z prezentacji. Zaliczenie należny uzyskać do ostatniego dnia semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną zaliczenia seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną na zajęciach seminaryjnych.
W ramach tej nieobecności student opracowuje indywidualnie dodatkową pracę wydaną przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Podstawowa wiedza ze statystyki matematycznej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002.
2. Lock D.: Zarzadzanie jakością.PWN, W-wa 2002
3. Wolniak R., Skotnicka B.:Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka.
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
5. Wolniak R., Skotnicka B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. OLEKSY Wacław, HANSEL Józef: Polski system normalizacyjny — The Polish standarisation system / // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 112–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni dzień semestru.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl