Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Safety regulations in transportation systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-110-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject includes issues related to the safety of using rope transport equipment.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad i regulacji prawnych dotyczacych systemów i urządzeń transportu linowego AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi analizować dokumentację i regulacje prawne dotyczące obiektów technicznych transportu linowego udostępnione również w językach obcych AIR2A_U01, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi korzystać z zasobów informacji dotyczacych zagadnień i regulacji prawnych dotyczacych urzadzeń transportu linowego w warunkach ciągle zmieniajacych sie technologi, przepisów (również w językach obcych) AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetentnie rozwiązuje problemy z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji układów sterowania urządzeń transportu linowego w aspekcie odpowiedzialności, profesjonalizmu i kultury firmy dla której pracuje AIR2A_K01 Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad i regulacji prawnych dotyczacych systemów i urządzeń transportu linowego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować dokumentację i regulacje prawne dotyczące obiektów technicznych transportu linowego udostępnione również w językach obcych + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z zasobów informacji dotyczacych zagadnień i regulacji prawnych dotyczacych urzadzeń transportu linowego w warunkach ciągle zmieniajacych sie technologi, przepisów (również w językach obcych) + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetentnie rozwiązuje problemy z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji układów sterowania urządzeń transportu linowego w aspekcie odpowiedzialności, profesjonalizmu i kultury firmy dla której pracuje + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
The good of practice of use the steel wire ropes: principle of their selection of exploitation and discard. The exploational proprieties of steel rope

Principle good use of steel wire ropes
The influence the technical conditions of steel wire ropes on their time of work
Typical devices of wire rope transportation systems
Extending wire rope service time by the exploational means
Legal controls and technical Supervisions of wire rope transportation systems in Poland
The non-destructive magnetic method of investigation steel wire ropes
The equipment to non-destructive magnetic investigations of wire and rubber coated flat steel ropes.
Preliminary information before beginning investigation. Technique of investigation. The opinion of indications and of the records. Opinion of investigation.
The development of investigations of steel wire ropes and rubber coated tail ropes and strings with steel thin ropes
The modern methods of analysis of measuring signals with magnetic investigations of steel ropes
The discard criteria of steel and rubber coated hoist and tail ropes

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
Audytory and praktical lectures concerning typical safety regulations in mining ropeways and open pit mining machinery

Metrology parameters of magnetic non- destructive method of steel wire ropes
Non-destructive testing of selected steel wire ropes)
Wire ropes magnetic testing)(apparatus calibration test bay
Non magnetic methods of wire rope testing
Steel-rubber ropes magnetic testing
Apparatus calibration on laboratory rig

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The credit is given on the basis of the colloquium and the grade from work done independently.
Rating from passing is the arithmetic average of partial grades.

Rewriting under the same conditions.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is determined on the basis of an assessment of the self-performed work and the grade from the final colloquium.
This assessment can be increased after at least 80% of lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
In random cases, the conditions for compensating the arrears of the object are determined with the teacher.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

General knowledge of the operation and diagnostics of rope transport equipment.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Set of safety regulations for different transportation systems
European standards for wire ropes and wire ropes transportation systems
Polish standards:
PN – 92 / G – 46603 Liny stalowe okrągłe. Oznaczenie stopnia zużycia metodą magnetyczną PN – M -80284 – Górnictwo odkrywkowe. Dopuszczalne zużycie lin stalowych
PN – G – 46604. Liny kopalniane wyciągowe wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe. Oznaczanie stopnia zużycia metodą magnetyczną
Kwaśniewski J.: Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin i rur stalowych. Monografia PAN Nr 86 Kraków 2001
Hansel J., Kwaśniewski J., Lankosz L., Tytko A.: Skrypt Nr 1188 Non-destructive testing od wire ropes
Hellier W. Evaluataion of non destructive testing

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Laser measurement system for the diagnostics of mine hoist components — Archives of Mining Sciences – Archiwum Górnictwa; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2
2. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Development of research methods for the assessment of the technical condition of ropes Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2014 vol. 208.
3. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Visual testing of ropes using 3 dimensional model of their geometry. Simulating rope applications : proceedings of the OIPEEC conference 2013 : Oxford, 10th–12th March 2013 / ed. I. M. L. Ridge. — Didcot : OIPEEC, cop. 2013. — ISBN: 978-0-9552500-4-0.

Informacje dodatkowe:

Brak