Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining Methods - Systems of mining exploitation
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-111-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Parametry geologiczne złóż wpływające na dobór technologii górniczej. Podstawowe zasady udostępniania złóż kopalin, infrastruktura, wyrobiska górnicze i obudowa, dobór odpowiednich technik urabiania. Uwarunkowania górnicze eksploatacji złóż i zjawiska współtowarzyszące. Profilaktyka w zakresie zagrożeń naturalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złożowej, poszukiwan, formy wystepowania złóż oraz ich związek z sposobami udostepnianiania górniczego. AIR2A_W06, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane przy eksplaotacji złóż surowców mineralnych. Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złożowej, poszukiwan, formy wystepowania złóż oraz ich związek z sposobami udostepnianiania górniczego. AIR2A_W06, AIR2A_W01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia dla różnego rodzaju górnictwa w zalezności od systemu eksploatacji. AIR2A_W02, AIR2A_W04 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Potrafi rozróżnić obudowy górnicze. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi posługiwać się terminologią górniczą w odniesieniu do procesów sterownia maszynami i urządzeniami. AIR2A_W02, AIR2A_W04 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złożowej, poszukiwan, formy wystepowania złóż oraz ich związek z sposobami udostepnianiania górniczego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane przy eksplaotacji złóż surowców mineralnych. Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złożowej, poszukiwan, formy wystepowania złóż oraz ich związek z sposobami udostepnianiania górniczego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia dla różnego rodzaju górnictwa w zalezności od systemu eksploatacji. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozróżnić obudowy górnicze. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi posługiwać się terminologią górniczą w odniesieniu do procesów sterownia maszynami i urządzeniami. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Rola górnictwa w gospodarce. Kryteria wyboru technologii górniczych, podstawowe definicje. Podstawowe schematy udostępnienia różnych form złożowych. Struktury udostępnienia złóż pokładowych. Wyrobiska kopalniane i ich funkcje. Podstawowe etapy działalności górniczej. Techniki urabiania skał. Zastosowanie materiałów wybuchowych w górnictwie. Zagrożenia naturalne w górnictwie. Systemy eksploatacji. Górnictwo i środowisko naturalne. Sposoby podziemnego udostępnienia złóż regularnych i nieregularnych. Struktury udostępnienia. Roboty przygotowawcze i eksploatacja złóż. Systemy eksploatacji złóż w górnictwie podziemnym w zależności od ich parametrów zalegania. Obudowa wyrobisk górniczych zależności od ich funkcji. Zagrożenia naturalne występujące w górnictwie: tąpania, wyrzuty skał i gazu, metan, wybuch pyłu węglowego i profilaktyka. Zagrożenia wodne, erupcyjne i inne. Kategoryzacja zagrożeń i metody profilaktyki. Oddziaływanie podziemnej eksploatacji na powierzchnię terenu.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Omówienie struktur udostępnienia: kamienna, złożowa i mieszana. Na podstawie mapy wyrobisk górniczych w skali 1:10000 lub 1: 5000, student zaznacza wyrobiska udostępniające, przygotowawcze oraz eksplaotacyjne. Student określa podstawowe paramerty zalegania złoża oraz określa geometrię dla poszczególnych wyrobisk na mapach złóż surowców minerlanych. Sposoby drążenia wyrobisk przygotowawczych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i kombajnów chodnikowych w nawiazaniu do podstawowych przepisów prawnych Rozporządzenia Ministra Gospodraki z dnia 28 czerwca 2002 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bepieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznego zabepieczenia w podziemnych zakładach górniczych……..

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin z treści wykładów i ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium oraz zadania dotyczącego wybranego systemu eskploatacji złóż surowców mineralnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W trybie indywidualnym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stanisław Piechota: Podstawowe zasady i technologie wybiernia kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 2003.
2. Stanisław PIECHOTA: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
3.Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
4. Jerzy Honysz: Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2011.
5. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski: Zarys Podziemnego Górnictwa Węgla Kamiennego. Wydawnicto Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
6. Marian Turek: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, 2010.
7. Jan Butra, Jerzy Kicki: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2003.
8. International Mining Forum. Taylor & Francis Group, London.
9.International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
10. Coal Geology
11. Czasopismo: Maszyny Górnicze

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KORZENIOWSKI W., SKRZYPKOWSKI K., HEREZY Ł.: Remote, non-electric WK-2/8 indicator of the value of the load force of the rock bolt support in the mining excavation w: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne: sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków: s. n.], 2017. – 1 dysk optyczny. Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?.
HEREZY Ł., KORZENIOWSKI W., SKRZYPKOWSKI K.: Change of capacity of the powered roof support depending on geological and mining conditions w: IV PKG [Dokument elektroniczny]: IV Polski Kongres Górniczy 2017: 20-22.11.2017, Kraków: materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. Sesja plenarna: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?
Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11-15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków] : AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903-918.
Chromik M., Korzeniowski W.: Supporting method for salt caverns leaching. Quo vadis sal: salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions: XXIII International Salt Symposium: Uniejów, 10-13 X 2018.
Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Zagórski K., Howiacki T., Herezy Ł.: Rock bolt monitoring on the basis of laboratory tests. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26-28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Remote, non-electric rock-bolt loading force indicator WK-2/8 for mining excavation. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Informacje dodatkowe:

Usprawiedliwiona nieobecność nadrabiana jest dodatkową pracą studenta (np.prezentacja lub inna forma uzgodniona z prowadzącym).