Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki i metrologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-301-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kowal Janusz (jkowal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uczestnik zajęć zapoznaje się z zasadami prezentacji zdobytej wiedzy. Student w sposób praktyczny wykonuje zadanie zaprezentowania wyników własnych prac związanych realizowaną pracą dyplomową.
Zajęcia seminaryjne są związane ściśle z tematyką realizowanej pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podczas uczestnictwa w seminarium, prezentacji i dyskusji student ugruntowuje wiedzę z całych studiów w zakresie automatyki i metrologii. AIR2A_K01, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejetność samodzielnego opracowania problemu z dziedziny automatyki lub metrologii oraz syntezy informacji różnego typu. AIR2A_U01, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Poszerzona umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. AIR2A_U01, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Sudent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny; rozumie rolę społeczną realizacji prac o charakterze technicznym. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podczas uczestnictwa w seminarium, prezentacji i dyskusji student ugruntowuje wiedzę z całych studiów w zakresie automatyki i metrologii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejetność samodzielnego opracowania problemu z dziedziny automatyki lub metrologii oraz syntezy informacji różnego typu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Poszerzona umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Sudent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny; rozumie rolę społeczną realizacji prac o charakterze technicznym. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

  • Szczegółowe omówienie przepisów uczlnianych oraz terminów związanych z realizacją pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.
  • Etyka w pisaniu pracy magisterskiej.
  • Referowanie przez uczestników seminariów postępów w realizacji pracy magisterskiej i dyskusje.

 1. 1.Podanie metodyki pisania pracy dyplomowej, co ma zawierać, układ, na co zwrócić uwagę
  2. Omówienie strony edytorskiej pracy. Jak ustrzec się najczęstszych błędów
  3. Wytyczne do przygotowanie dobrej prezentacji.
  4. Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego
  5. Dyskusja nad prezentacją pracy wygłoszoną przez studentów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W pierwszym referacie student opisuje założenia pracy dyplomowej oraz wyniki realizacji projektu przejściowego. Natomiast w drugim wystąpieniu przedstawia swój projekt, aktualne osiągnięcia oraz aktualne problemy związane z realizacją pracy; proponuje ich rozwiązanie i uzasadnia swoje racje. Po prezentacji odpowiada na pytania prowadzącego i innych dyplomantów.
Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej, jak i strony formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi, przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej. W czasie zajęć studenci biorą udział w symulowanych obronach, przybierając rożne role, od dyplomanta do przewodniczącego komisji dyplomowej i zapoznają się z listą możliwych pytań egzaminacyjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową w równym stopniu wpływa obecność i aktywność na zajęciach, ocena z prezentacji i ocena z postępu pracy magisterskiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak wystąpienia na zajęciach seminaryjnych skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia. W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z promotorem zaliczenie może odbyć się na podstawie prezentacji przedstawionej w terminie konsultacji.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy w uzgodnieniu z prowadzącym ustalić termin innej grupy i możliwość zrealizowania wystąpienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Opanowanie materiału z całości studiów I i II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Strona internetowa z wytycznymi do pisania pracy.
2.Strona internetowa z wytycznymi do dobrej prezentacji
3. Hindle T., Sztuka prezentacji_. Wydawnictwo Wiedza i śycie, Warszawa 2000.
4. Negrino T., PowerPoint. Tworzenie prezentacji_. Projekty, Wydawnictwo HELION,
Gliwice 2005.
5. Łucki Z., Ganbarelli G. “Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie”, Universitas, Kraków, 1995.
6. Wichur A., Barczewska-Wojda B. “Zasady składu książek w serii monografie”, Wydawnictwo AGH, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 1, UWND, Kraków 2006;
2. KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 2, UWND, Kraków 2007;

Informacje dodatkowe:

W celu uczestniczenia na zajęcia student musi mieć ustalony temat pracy dyplomowej