Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy logistyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-303-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach realizacji programu zajęć student uzyskuje wiedzę z obszaru inżynierii logistyki produkcji w ujęciu systemowym. Ponadto nabywa umiejętności w zakresie analizowania i projektowania systemów logistycznych wspierających w działaniu realizacje zadań produkcyjnych. Jest to współcześnie podejście stosowane w większości nowoczesnych firm – związane z wdrażaniem metod tzw. lean toolbox.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych, w szczególności z zakresu określania wartości w procesach wytwarzania VSM - Value Stream Mapping, zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance. AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) AIR2A_U06, AIR2A_U03, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykorzystać metody ilościowe współczesnej logistyki dla wyznaczania różnych właściwości systemu produkcyjnego (np. ABC, XYZ, prognozowanie, optymalizacja zapasów). AIR2A_U05, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu AIR2A_U05, AIR2A_U03, AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorię systemów oraz posiada wiedzę o systemach produkcyjnych, w szczególności o oddziaływaniach otoczenia na system + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia logistyczne wspomagające realizację procesu produkcyjnego dla zapewnienia ciągłości przepływów materiałowych i informacyjnych, w szczególności z zakresu określania wartości w procesach wytwarzania VSM - Value Stream Mapping, zna współczesne metody oceny utrzymania sprawności maszyn w procesach realizacji zadania produkcyjnego, w szczególności metodę TPM - Total Productive Maintenance. + - - - - - - - - - -
M_W003 Umie ocenić sprawność systemu utrzymania maszyn realizujących proces wytwórczy oraz wyznaczyć współczesne wskaźniki (np. OEE), ponadto potrafi przeprowadzić proces wdrażania poprawy z wykorzystaniem TPM (Total Productive Maintenance) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać metody ilościowe współczesnej logistyki dla wyznaczania różnych właściwości systemu produkcyjnego (np. ABC, XYZ, prognozowanie, optymalizacja zapasów). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować problem ciągłości przepływu materiałów i informacji w procesach wytwarzania, ponadto umie sporządzić mapę wewnętrznego i zewnętrznego strumienia wartości (np. VSM) oraz zaproponować poprawę i ulepszenie procesu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania systemów logistycznych wspomagających procesy produkcyjne - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Treść wykładów

1.Podstawowe pojęcia logistyki. Logistyka a teoria systemów. Systemy w ujęciu Klira, Mesarovića.
2.Logistyczne systemy zaopatrzenia. Metody klasyfikacji ABC oraz XYZ. Optymalizacja zapasów. Sterowanie zapasami w warunkach nieciągłości popytu.
3.Prognozowanie popytu (metody: Browna, Holta, Wintersa). Model poziomu i cyklu zamawiania.
4.Logistyka produkcji – system produkcyjny, sterowanie przepływami, systemy sterowania (MRP, ERP).
5.Charakterystyki Lean Manufacturing: JiT, Kanban, SMED, 5 S, 7 Muda, Kaizen.
6.Metody Lean Production: VSM – Mapowanie strumienia wartości, TPM – Kompleksowe utrzymanie maszyn.
7.Prognozowanie popytu (metody: Browna, Holta, Wintersa). Model poziomu i cyklu zamawiania.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Ćwiczenia w pracowni komputerowej

1.Klasyfikacja materiałów do produkcji: metody ABC i XYZ. Budowa algorytmów, przykładowe obliczenia.
2.Budowa macierzy ABC-XYZ. Wybór elementów dostarczanych do produkcji wg zasady Just In Time.
3.Prognozowanie produkcji – krótkoterminowe. Algorytmy, obliczenia, analizy: model Browna, model Holta, model Wintersa.
4.Optymalizacja zapasów. Modele poziomu i cyklu zamawiania. Algorytmy sterowania zapasami w warunkach nieciągłości popytu. Koszty utrzymywania zapasów.
5.Modelowanie przykładowych struktur i przepływów materiałowych w systemach produkcyjnych z wykorzystaniem symulatora obiektowego WITNESS.
6.Tworzenie map strumienia wartości (VSM) oraz obliczanie wskaźników utrzymania maszyn TPM (głównie OEE).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej .
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań projektowych.
Warunki dopuszczenia do egzaminu są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
Zaliczenie poprawkowe – jednorazowo w terminie podanym na zajęciach.
Najpoźniejszy termin zaliczenia poprawkowego – koniec podstawowej sesji egzaminacyjnej (każdorazowo zgodnie z RS AGH).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane w formie ustnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu - sprawozdania. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = Średnia ocena z wykonywanych zadań i projektów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – trzy.
Termin i zasady odrobienia – indywidualna umowa z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazana znajomość funkcjonowania współczesnych systemów produkcyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Nyhuis P., Wiendhal H-P.: Fundamentals of Production Logistics. Theory, Tools and Applications. Berlin Heidelberg, Springer Verlag 2009
2. Gudehus T., Kotzab H.: Comprehensive Logistics. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag 2009
3. Taylor G. D.: Logistics engineering handbook. Boca Raton, CRC Press Taylor&Francis Group 2008
4.Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009
5.Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002
6.Michlowicz E.: Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
7.Ohno T.: System produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo ProdPress.com, Wrocław 2009
8.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007
9.Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking – szczupłe myślenie. Wrocław, Wydawnictwo ProdPress.com 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Mindur M. (red.): Logistyka. Nauka – Badania – Rozwój. Cz. III Michlowicz E: Inżynieria logistyki, s. 221-294, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2017
2.Zwolińska B., Michlowicz E., Smolińska K.: VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka No 1/2017, s. 48-53
3. Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering to improve the productivity indicators. Logistics and Transport, Nr 2(30)/2016, s. 7-14.
4.Michlowicz E., Zwolińska B.: Analysis of the impact of downtime on the continuous production of sheets. Conference Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016. TANGER Brno, Czech Rep. 2016, s.1625-1630.
5.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznych. LOGISTYKA No 6/2015, Logistyka – nauka, s. 713-720.
6.Michlowicz E., Smolińska K., Zwolińska B.: Logistics engineering in a production company. Research in Logistics & Production, Vol. 5, No. 5, s.503-513.

Informacje dodatkowe:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność.
Dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej 75% wykładów istnieje mozliwość podwyższenia oceny końcowej.