Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody programowania Visual C++ i C#
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-304-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studenta ze współczesnymi językami i technikami programowania obiektowego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna historię języków C, C++ i C# oraz wynikające z tego możliwości każdego z tych języków AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Zna problematykę programowania obiektowego z użyciem języków C++ i C# AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna składniki środowiska Visual C++ i C#. Zna kontrolki WinForms i WPF AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Zna współczesne sposoby prezentacji wyników obliczeń z użyciem wykresów, grafiki bitmapowej i wektorowej AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W005 Zna modele komunikacji programów z urządzeniami zewnętrznymi AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W006 Zna najnowsze modele współpracy oprogramowania z relacyjnymi bazami danych AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie posłużyć się środowiskiem Visual C++ i c# AIR2A_U02, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie stworzyć kod z użyciem obiektowej języka programowania C++ i c# AIR2A_U02, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Umie wybrać i zastosować kontrolki z biblioteki standardowej do budowy interfejsu użytkownika AIR2A_U02, AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Umie tworzyć i prezentować wykresy i grafikę wektorową i bitmapową do prezentacji wyników obliczeń AIR2A_U02, AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U005 Umie komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami przez porty komunikacyjne AIR2A_U02, AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U006 Umie wykorzystać we własnym programie zewnętrzne bazy danych AIR2A_U02, AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać współczesne narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju własnych umiejętności oraz poznawania nowych, współczesnych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania użytkowego AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna historię języków C, C++ i C# oraz wynikające z tego możliwości każdego z tych języków + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna problematykę programowania obiektowego z użyciem języków C++ i C# + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna składniki środowiska Visual C++ i C#. Zna kontrolki WinForms i WPF + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne sposoby prezentacji wyników obliczeń z użyciem wykresów, grafiki bitmapowej i wektorowej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna modele komunikacji programów z urządzeniami zewnętrznymi + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna najnowsze modele współpracy oprogramowania z relacyjnymi bazami danych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie posłużyć się środowiskiem Visual C++ i c# - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie stworzyć kod z użyciem obiektowej języka programowania C++ i c# - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie wybrać i zastosować kontrolki z biblioteki standardowej do budowy interfejsu użytkownika - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie tworzyć i prezentować wykresy i grafikę wektorową i bitmapową do prezentacji wyników obliczeń - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami przez porty komunikacyjne - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie wykorzystać we własnym programie zewnętrzne bazy danych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać współczesne narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju własnych umiejętności oraz poznawania nowych, współczesnych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania użytkowego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Historia języka C++ i C#, środowisko Visual C++ i C# – przegląd i charakterystyka bieżących wersji
 2. Wstęp do programowania obiektowego, projektowanie a programowanie obiektowe, od assemblera do C#
 3. Klasy, właściwości, metody, delegaty, zdarzenia i obsługa wyjątków
 4. Przegląd kontrolek standardowych w WinForms oraz WPF
 5. Prezentacja wyników obliczeń. Wykresy i grafika inżynierska
 6. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi
 7. Współpraca z bazami danych
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Przegląd środowiska Microsoft Visual C++ i C#
 2. Programowanie obiektowe w środowisku .net
 3. Podstawowe kontrolki .NET w WinForms oraz WPF
 4. Delegaty, zdarzenia i obsługa wyjątków
 5. Prezentacja danych – tworzenie o obsługa wykresów, grafiki wektorowej i bitmapowej oraz animacji
 6. Komunikacja WE/WY – obsługa portów szeregowych, równoległych oraz USB
 7. Projektowanie i obsługa bazy danych w środowisku .NET
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonanie projektu zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Troelsen A.: Język C# i platforma .net. PWN. Warszawa 2011
Prata S.: Język C++, Wyd. Helion 2013
Boduch A.: Wstęp do języka C#. Helion 2010
Coplien J.O: C++. Styl i technika zaawansowanego programowania. Wyd. Helion 2007
Shildt H.: Sztuka Programowania C++. Wyd. Helion 2007
Matulewski. J.: Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows . Wyd. Helion 2010
Darahvelidze, Petr : Techniki bazodanowe i internetowe. Helion 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Możliwość wcześniejszego zaliczenia laboratoriów na podstawie wyniku realizacji indywidualnego zadania oraz przedstawieniu własnych osiągnięć.