Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-306-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi problemami zarządzania projektami, w szczególności z zakresu definiowania projektów, tworzenia specyfikacji, planowania zadań, tworzenia harmonogramów projektu, dokonywania ocen harmonogramów, planowania zasobów, zarządzania przebiegiem projektu oraz raportowania przebiegu projektu. AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia, z uwzględnieniem aspektów prawnych. AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Studenci będą znać podstawowe metody i procedury umożliwiające im zarządzanie różnego typu projektami. AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi problemami zarządzania projektami, w szczególności z zakresu definiowania projektów, tworzenia specyfikacji, planowania zadań, tworzenia harmonogramów projektu, dokonywania ocen harmonogramów, planowania zasobów, zarządzania przebiegiem projektu oraz raportowania przebiegu projektu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia, z uwzględnieniem aspektów prawnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Studenci będą znać podstawowe metody i procedury umożliwiające im zarządzanie różnego typu projektami. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Zarządzanie projektami

 1. Wprowadzenie; proces zarządzania projektem, cele projektu, relacja czas – koszty, relacja koszty – jakość, projekty interdyscyplinarne, projekty produkcyjne, projekty rozwojowe, projekty inwestycyjne.
 2. Definiowanie projektu: zakres projektu, Specyfikacja i jej rodzaje, sposoby sporządzania specyfikacji.
 3. Organizacja projektu, zespoły macierzowe, zespoły projektowe, struktura hybrydowa. Manager projektu i jego rola.
 4. Podział pracy i kodowanie, hierarchia w zarządzaniu projektami, struktura podziału w dużych projektach, systemy kodowania, wybór systemu kodowania.
 5. Szacowanie kosztów; rodzaje kosztów, precyzja szacowania, tabele standardów, zysk a koszty, dokumentacja, rewizja kosztów.
 6. Planowanie: histogramy, programowanie sieciowe, ścieżki krytyczne, diagramy pierwszeństwa, kamienie milowe, analiza i planowanie zasobów.
 7. Wdrażanie prac projektowych; zatwierdzanie projektu, wstępna organizacja projektu, standardy i procedury projektowe, procedury kontroli, harmonogramy prac.
 8. Zaopatrzenie; typowe procedury zakupu, Specyfikacja zakupów, wybór dostawcy, odbiór i braki, dokumentacja sprzedawcy.
 9. Zarządzanie kosztami; listy kontrolne, analiza kamieni milowych, zakres analizy kosztów projektu, prognozy kosztów.
 10. Zmiany w projektach; zarządzanie zmianami, klasyfikacja zmian, proces zatwierdzania zmian, zamrażanie projektu, zasada wymienności.
 11. Zarządzanie postępem prac; sprzężenie zwrotne w projekcie jako zamknięty system kontroli, kontrola postępu i uaktualnianie harmonogramów, postępowanie naprawcze, raporty, zamknięcie projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Zarządzanie projektami

 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie projektami.
 2. Definicja projektu – tworzenie specyfikacji projektu dla projektu rozwojowego.
 3. Planowanie projektu na przykładzie projektu inwestycyjnego.
 4. Planowanie zasobów dla projektu usługowego, wykorzystanie oprogramowania MS Project.
 5. Harmonogram projektu dla wybranego projektu zdefiniowanego przez studenta.
 6. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
 7. Planowanie kosztów projektu.
 8. Raporty z etapów i końcowy projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kokolkwium zaliczeniowe na zakończenie semestru. Średnia Ocena z poszczególnych sprawdzianów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D. Lock, Podstawy Zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 2. N. Minus, Zarządzanie projektami, Wyd. Ralpha, Warszawa, 2002.
 3. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold; MS Project Encyclopedia, PWN, Warszawa,2007.
 4. H.Kerzner, Project Management Case Studies, John Willey &Sons, New Jersey, 2003
 5. D, Lock, Project Management, GPC, Burlington, 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami zarządzania projektami w tym z zagadnieniami definiowania projektu, planowania zasobów, szacowania kosztów, przygotowywania studiów wykonalności oraz zarządzania postępem prac.