Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria automatów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-315-AM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Automatyka i metrologia
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia: niedeterministyczne automaty skończone i stosowe, maszyna Turinga, analiza i synteza automatów, minimalizacja automatu Moore’a i Mealego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie alfabetów, języków i lingwistyki matematycznej z elementami teorii mnogości oraz gramatyk bezkontekstowych i regularnych AIR2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 ma wiedzę w zakresie niedeterministycznych automatów skończonych i stosowych, maszyn Turinga, automatu Rabina-Scotta oraz w zakresie analizy i syntezy automatów AIR2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W003 ma wiedzę w zakresie alfabetów dwu- i wieloliterowych, hierarchi Chomskiego, funkcji progowych i większościowych oraz systemów pełnych funkcjonalnie AIR2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W004 ma wiedzę w zakresie minimalizacji, automatu Moore'a i Mealego, pamięci statycznej i dynamicznej, teorii podziałów oraz synchronicznego i asynchronicznego automatu AIR2A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi opisać dyskretny układ automatyki oraz przeprowadzić minimalizację funkcji logicznych AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi przeprowadzić syntezę układu kombinacyjnego i sekwencyjnego AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi przeprowadzić syntezę automatu skończonego metodą tablicy Hoffmana i tablic kolejności łączeń oraz dokonać dekompozycji złożonego automatu AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi realizować założone cele pracy w grupie poprzez współpracę z innymi członkami grupy AIR2A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie alfabetów, języków i lingwistyki matematycznej z elementami teorii mnogości oraz gramatyk bezkontekstowych i regularnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie niedeterministycznych automatów skończonych i stosowych, maszyn Turinga, automatu Rabina-Scotta oraz w zakresie analizy i syntezy automatów + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie alfabetów dwu- i wieloliterowych, hierarchi Chomskiego, funkcji progowych i większościowych oraz systemów pełnych funkcjonalnie + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie minimalizacji, automatu Moore'a i Mealego, pamięci statycznej i dynamicznej, teorii podziałów oraz synchronicznego i asynchronicznego automatu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi opisać dyskretny układ automatyki oraz przeprowadzić minimalizację funkcji logicznych - + - + - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić syntezę układu kombinacyjnego i sekwencyjnego - + - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić syntezę automatu skończonego metodą tablicy Hoffmana i tablic kolejności łączeń oraz dokonać dekompozycji złożonego automatu - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi realizować założone cele pracy w grupie poprzez współpracę z innymi członkami grupy - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Wprowadzenie. Łańcuchy, alfabety, języki. Lingwistyka matematyczna z elementami teorii mnogości.
2. Gramatyki bezkontekstowe i gramatyki regularne. Zbiory regularne.
3. Postacie kanoniczne funkcji logicznych. Systemy funkcjonalnie pełne. Zagadnienie redundacji topologicznej i strukturalnej.
4. Podstawowe twierdzenia analizy i syntezy układów kombinacyjnych.
5. Synteza strukturalna automatów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych.

Ćwiczenia audytoryjne (10h):

1. Języki kontekstowe i bezkontekstowe. Lingwistyka matematyczna, sposoby opisu dyskretnych układów automatyki.
2. Metody minimalizacji funkcji logicznych.
3. Układy kombinacyjne – metody syntezy.
4. Układy iteracyjne.
5. Metody syntezy układów sekwencyjnych – automaty Moorea i Mealego.

Ćwiczenia projektowe (10h):
Wykonanie projektu – praca własna
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne:
- ocena na zaliczenie wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej przez studenta z kolokwium zaliczeniowego lub z bieżących ocen oraz z aktywności na zajęciach.

Ćwiczenia projektowe:
- ocena na zaliczenie jest to ocena wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń audytoryjnych (50%) oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń projektowych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjnych:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie praktycznego zadania związanego z tematyką opuszczonych zajęć.
Ćwiczenia projektowe:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne wykonanie części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kowalski S., Mostowski A.: Teoria automatów i lingwistyka matematyczna. PWN,1992.
2. Bromski A.: Teoria automatów. PWN, 1992.
3. Węsierski Ł.: Projektowanie układów przełączających. Skrypt AGH.
4. Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D.: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, 2005
5. Chmiel K.: Teoria układów logicznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1995

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. JURKIEWICZ Andrzej, KOWAL Janusz, ZAJĄC Kamil, Extended Kalman Filter in 2S1 tracked vehicle system with hybrid control, Solid State Phenomena 2016
2. Andrzej JURKIEWICZ, Janusz KOWAL, Kamil ZAJĄC, Sky-hook control and Kalman filtering in nonlinear model of tracked vehicle suspension system, Acta Mechanica et Automatica 2017

Informacje dodatkowe:

Brak