Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy programowania robotów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-117-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z programowaniem robotów, języki i systemy programowania robotów przemysłowych oraz generowania i programowania trajektorii ruchu robotów molilnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wymagania stawiane systemowi programowania robota i trzy podstawowe poziomy programowania robotów przemysłowych AIR2A_W06 Sprawozdanie
M_W002 Zna wymagania stawiane językowi programowania robotów AIR2A_W06 Sprawozdanie
M_W003 Zna składnię i semantykę oraz zasady tworzenia zadań w języku prohramowania robotów AIR2A_W06 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji robota i wykorzystywać je do realizacji zadań inżynierskich AIR2A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przygotowac program manipulacyjnyc dla robota przemysłowego w określonym języku programowania AIR2A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w grupie z ustalonym podziałem zadań i odpowiedzialności AIR2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wymagania stawiane systemowi programowania robota i trzy podstawowe poziomy programowania robotów przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wymagania stawiane językowi programowania robotów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna składnię i semantykę oraz zasady tworzenia zadań w języku prohramowania robotów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji robota i wykorzystywać je do realizacji zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotowac program manipulacyjnyc dla robota przemysłowego w określonym języku programowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie z ustalonym podziałem zadań i odpowiedzialności - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Wprowadzenie, definicje oraz podział stosowanych języków programowania robotów

  Specyficzne problemy oraz wymagania stawiane językom programowania robotów. Modelowanie otoczenia, specyfikacja ruchu, struktura programu. Języki programowania, a niezawodność oprogramowania. Przykłady zastosowań.

 2. Narzędzia programistyczne i tworzenie programu dla robota

  Narzędzia programistyczne do modelowania środowiska pracy robotów i programowania robotów. Wprowadzenie do języka programowania MELFA BASIC IV: struktura systemu na przykładzie systemu robotów przemysłowych Mitsubishi. Język programowania MELFA BASIC IV: składnia programu, typy danych, definiowanie lokalizacji, instrukcje ruchu, instrukcje sterujące, instrukcje we/wy, parametry, wielozadaniowość.

Ćwiczenia laboratoryjne (22h):
Programowanie robotów przemysłowych

Programowanie robotów przemysłowych. Układy współrzędnych, definiowanie zmiennych pozycyjnych robota w przestrzeni kartezjańskiej i złączowej, transformacje względne, instrukcje ruchu: sterowanie w przestrzeni złączowej oraz kartezjańskiej, zmiana prędkości i przyspieszeń, zmiana trybu ruchu: sterowanie trajektorią ciągłą oraz „z punktu do punktu”. Programowanie z wykorzystaniem podprogramów, obsługa przerwań, instrukcje wejścia-wyjścia, wielozadaniowość

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu wymaga realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i sporządzenia sprawozdań. Zaliczenie poprawkowe jest możliwe poprzez przestawienie pracy pisemnej obejmującej tematykę niezaliczonych sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności mogą być wyrównane poprzez realizację zalechłych ćwiczeń laboratoryjnych indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Praza zbiorowa (red. Morecki A.): Podstawy Robotyki. WNT Warszawa 1999.
V/V+ Reference guide, vol.1, vol2., Adpet Technology (www.adept.com).
Schilling R.J.: Robotic manipulation, programming and simulation studies. Prentice-Hall Engelwood Cliffs 1999.
Mikell P. Groover , Industrial robotics: technology, programming, and applications, McGraw-Hill,
Siciliano B.,Khatib O., Handbook of robotics, Springer –Verlag, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak