Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy CAD/CAM
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-208-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Klasyfikacja systemów CAD/CAM. Struktura modułowa i jej konfiguracja pod kątem zastosowań projektowych. Dobór modułów i zawartych w nich narzędzi do realizacji określonych zadań. Przykłady zastosowańz zakresu automatyki i robotyki. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe 3D. Analizy i symulacje kinematyczne. Interpretacja wyników. Wykorzystanie symulacji i analiz do weryfikacji projektów. Wprowadzanie zmian i wariantów rozwiązań. Obliczenia MES. Bazy danych i bazy wiedzy i ich zastosowanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma posiadać wiedzę o klasyfikacji systemów CAD/CAM i ich charakterystyce, potrzebną do wyboru odpowiedniego narzędzia w celu rozwiązania zadania projektowego AIR2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Sprawozdanie
M_W002 ma posiadać podstawową wiedzę o strukturze i narzędziach zawartych w systemach CAD/CAM niezbędną do ich wykorzystania przy realizacji projektów z automatyki i robotyki AIR2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania w zakresie obsługi zaawansowanego systemu CAD/CAM/CAE do projektowania i realizacji członów, obiektów i układów automatyki i robotyki. AIR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi przeprowadzać symulacje komputerowe zaprojektowanych złożonych układów mechanicznych i wyciągać odpowiednie wnioski na podstawie ich wyników, a także przeprowadzać obliczenia MES dla wybranych elementów tych układów. AIR2A_U08, AIR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę samodzielnego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań, szczególnie w pracy grupowej i odpowiedzialności za dokonania własne i zespołu. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma posiadać wiedzę o klasyfikacji systemów CAD/CAM i ich charakterystyce, potrzebną do wyboru odpowiedniego narzędzia w celu rozwiązania zadania projektowego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma posiadać podstawową wiedzę o strukturze i narzędziach zawartych w systemach CAD/CAM niezbędną do ich wykorzystania przy realizacji projektów z automatyki i robotyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania w zakresie obsługi zaawansowanego systemu CAD/CAM/CAE do projektowania i realizacji członów, obiektów i układów automatyki i robotyki. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzać symulacje komputerowe zaprojektowanych złożonych układów mechanicznych i wyciągać odpowiednie wnioski na podstawie ich wyników, a także przeprowadzać obliczenia MES dla wybranych elementów tych układów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę samodzielnego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań, szczególnie w pracy grupowej i odpowiedzialności za dokonania własne i zespołu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny systemów CAD/CAM. Klasyfikacja i przykłady systemów. Charakterystyka i struktura zaawansowanych systemów CAD/CAM. Moduły ogólne i specjalistyczne z zastosowaniami. Modelowanie 3D bryłowe i powierzchniowe. Modelowanie części, podzespołów i układów złożonych. Symulacje kinematyczne mechanizmów. Korzystanie z baz materiałów, elementów konstrukcyjnych i podzespołów oraz ich edycja. Obliczenia MES. Knowledgeware: bazy wiedzy i automatyzacja projektowania. Tworzenie wykonawczej dokumentacji rysunkowej na podstawie modelu 3D. Przykłady projektowania technologii obróbki dla zadanego obiektu.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Indywidualne i grupowe wykonywanie modeli 3D części, podzespołów i układów złożonych o narastającym stopniu trudności, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Wykorzystanie technik modelowania bryłowego i powierzchniowego w realizacji zadanych ćwiczeń. Właściwy dobór narzędzi modelowania w zależności od kontekstu operacji. Wykorzystanie edycja i tworzenie baz danych materiałów i elementów konstrukcyjnych. Automatyzacja projektowania typoszeregu dla zadanego elementu. Analizy MES. Wykonanie rysunków 2D na podstawie modelu 3D. Wykonanie projektu obróbki skrawaniem dla zadanego elementu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich zadań
laboratoryjnych. Ocena zadania zależy od jakości jego wykonania i odpowiedzi na pytania kontrolne
dotyczące przebiegu pracy.
Zaliczenia poprawkowe do dnia 10 lutego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie powstania zaległości spowodowanych nieobecnością studentki / studenta na zajęciach, należy
bezzwłocznie je odrobić w sposób uzgodniony z prowadzącym. Dodatkowo, prowadzący
wyznaczy jeden termin odrabiania zaległości po zakończeniu zajęć semestru zimowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się komputerem: operacje na plikach, Internet, MS Windows, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
Znajomość podstaw modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D w dowolnym systemie CAD.
Wiedza inżynierska z zakresu PKM i rysunku technicznego.
Podstawowa wiedza z zakresu obróbki skrawaniem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zbigniew Śliwa, “Modelowanie bryłowe części maszyn przy użyciu modułu Part Design systemu CATIA v5”
Zbigniew Śliwa, “Modelowanie i symulacje kinematyczne złożonych układów mechanicznych w systemie CATIA v5”
Marek Wyleżoł, “CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego”

Stanowiska komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem CATIA v5.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Śliwa Z., Modelowanie i symulacje kinematyczne złożonych układów mechanicznych w systemie
CATIA V5, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko,
prof..J.Adamczyk, Kraków 2008 r. (str. 111)
2. Śliwa Z., Modelowanie bryłowe części maszyn przy użyciu modułu Part Desing systemu CATIA v.5,
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko, prof..A.Chudzikiewicz,
Kraków 2004 r. (str. 168)
3. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane zagadnienia systemów CAD/CAM. Monografia, CCATIE, z.5, Kraków, 1996.

Informacje dodatkowe:

Brak