Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronika w projektowaniu robotów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-210-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu Mechatronika w Projektowaniu Robotów studenci nabywają umiejętności projektowania komponentów mechatronicznych oraz stanowisk zrobotyzowanych uwzględniając wpływ trwałości elementów. W ramach zajęć poruszane są zagadnienia modelowania, projektowania i symulacji komponentów przy użyciu najnowszych narzędzi komputerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania robotów jako systemów mechatronicznych, a także posiada wiedzę o wybranych zagadnieniach modelowania, projektowania i symulacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi komputerowych. AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia modelowania i projektowania, tworząc warianty rozwiązań oraz umie je ocenić i porównać ze względu na zadane kryteria AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi odpowiednio skonfigurować i zastosować poznane narzędzia CAD/CAM/CAE do celów modelowania, projektowania i symulacji systemu mechatronicznego - robota, według zadanych kryteriów AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 potrafi zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań odpowiednio stosując nowoczesne materiały, komponenty oraz metody i narzędzia projektowania. AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi uczestniczyć w pracy zespołu lub nim kierować przejawiając kreatywność i odpowiedzialność za realizację celów zadania oraz jasno, na bazie posiadanej wiedzy, przedstawić w sprawozdaniu zastosowane metody i uzyskane wyniki. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania robotów jako systemów mechatronicznych, a także posiada wiedzę o wybranych zagadnieniach modelowania, projektowania i symulacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi komputerowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia modelowania i projektowania, tworząc warianty rozwiązań oraz umie je ocenić i porównać ze względu na zadane kryteria - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi odpowiednio skonfigurować i zastosować poznane narzędzia CAD/CAM/CAE do celów modelowania, projektowania i symulacji systemu mechatronicznego - robota, według zadanych kryteriów - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi zaproponować innowacyjne ulepszenia istniejących rozwiązań odpowiednio stosując nowoczesne materiały, komponenty oraz metody i narzędzia projektowania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi uczestniczyć w pracy zespołu lub nim kierować przejawiając kreatywność i odpowiedzialność za realizację celów zadania oraz jasno, na bazie posiadanej wiedzy, przedstawić w sprawozdaniu zastosowane metody i uzyskane wyniki. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 144 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
 1. Wprowadzenie
 2. Mechatronika oraz robotyka w zastosowaniach przemysłowych – warunki eksploatacji
 3. Wpływ warunków eksploatacji na trwałość komponentów oraz właściwości wytrzymałościowe materiałów
 4. Metody przewidywania trwałości komponentów
 5. Projektowanie i symulacja przy użyciu narzędzi CAD/CAE
 6. Optymalizacja konstrukcji mechatronicznych
 7. Modele konstutytywne materiałów wykorzystywanych w konstrukcjach inżynierskich
Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Modelowanie i symulacje urządzeń mechatronicznych

  Wprowadzenie do metod modelowania i symulacji układów mechatroniki

 2. Analizy trwałości komponentów

  W trakcie zajęc przedstawione zostaną zjawiska lepkosrężystości materiałów oraz metody przywidywania wpływu tego procesu na funkcjonalność komponentów

 3. PBL (Problem Based Learning) – Warunki eksploatacji, metody symulacji, testy walidacyjne

  W trakcie zajęć, prowadzący animować będzie dyskusje w grupach dot. przewidywania trwałości oraz planowania eksperymentów mających na celu sprawdzenie funkcjonalności komponentu w trakcie cyklu życia produktu.

 4. Identyfikacja problemów trwałościowych oraz ich rozwiązywanie

  W trakcie zajęć studenci zdobędą umiejętność rozwiązywania problemów konstrukcyjnych wynikających z procesów zachodzących w matreiałach konstrukcyjnych jak degradacja czy sieciowanie wtórne materiałów polimerowych.

 5. Komponenty mechatroniczne poddawane obciążeniom dynamicznym

  W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności sumulacji układów mechatronicznych poddanych obciążeniu dynamicznemu (typu drop-test).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwiów zaliczeniowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego i ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia możliwe do odrobienia w ostatnim tygodniu trwania semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

publikacja dotyczy trwałości materiałów używanych na konstrukcje inżynierskie:
- Structurally based constitutive model of epoxy adhesives incorporating the influence of post-curing and thermolysis / A. MŁYNIEC, et al. // Composites. Part B, Engineering; 2016 vol. 86, s. 160–167. IF=4,724, MNiSW-45 pkt

Informacje dodatkowe:

W procesie kształcenia wykorzystujemy metodę PBL (Problem Based Learning) czerpiąc przykłady z rzeczywistych projektów przemysłowych. Daje to studentom szerszy pogląd na problemy pojawiające się w procesie projektowania w/w systemów oraz umożliwia zapoznanie się z możliwymi rozwiązaniami.