Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Makroekonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-213-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną interpretację zdarzeń i procesów dotyczących gospodarki w skali makro.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji Kolokwium
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać porównań międzyokresowych w ujęciu nominalnym i realnym Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji + + - - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej + + - - - - - - - - -
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać porównań międzyokresowych w ujęciu nominalnym i realnym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (22h):
 1. Makroekonomia jako nauka

  Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne

 2. PKB jako miara gospodarki

  Metody pomiaru aktywności w skali makro: produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego i ruch okrężny. Metody liczenia PKB. Ujęcie nominalne i realne – dynamika wzrostu

 3. Polityka fiskalna

  Cele i instrumenty polityki fiskalnej. Budżet, dług publiczny i deficyt budżetowy

 4. Polityka pieniężna

  Cele i instrumenty polityki pieniężnej. Rola banku centralnego i jego rola na rynku pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza

 5. Równowaga makroekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Czynniki determinujące globalny popyt. Warunki równowagi

 6. Inflacja i jej pomiar

  Inflacja – pojęcie i pomiar inflacji. Koszty i korzyści z inflacji. Krótko i długoterminowe konsekwencje inflacji

 7. Handel międzynarodowy

  Teorie handlu zagranicznego. Rola handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce.

 8. Współczesne problemy gospodarcze

  Wzrost a rozwój gospodarczy. Problemy gospodarki otwartej – rozwój zrównoważony. Wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie tempa wzrostu

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
 1. Pomiar gospodarki

  Metody pomiaru aktywności w skali makro: produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego i ruch okrężny. Metody liczenia PKB. Ujęcie nominalne i realne – dynamika wzrostu

 2. Analiza polityki fiskalnej

  Dług publiczny i deficyt budżetowy. Struktura dochodów i wydatków budżetowych

 3. Analiza polityki pieniężnej

  Podaż pieniądza. Stopy procentowe w gospodarce

 4. Gospodarka otwarta

  Kształtowanie kursów walutowych. Transakcje międzynarodowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium zaliczeniowego z wagą 70% i prezentacji z
zakresu ekonomii z wagą 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE Warszawa 2003
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

CZYŹ M., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering, red. nauk. R.Borowiecki, T.Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;
WOŹNIAK M., Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce. Pod red. A.Dury. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Student uzupełnia wymagany zakres materiału samodzielnie, korzystając w razie potrzeby z konsultacji z prowadzącym.

Zasady zaliczania zajęć:
W semestrze przeprowadzane jest kolokwium, które musi zostać ocenione pozytywnie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Dozwolona jest nieobecność na 10% ćwiczeń za wyjątkiem kolokwiów, większa ilość może powodować niezliczenie ćwiczeń i niedopuszczenie do egzaminu. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów