Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-301-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jurkiewicz Andrzej (jurkand@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka dotyczy rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów automatyki i robotyki i jest związana z realizacją pracy dyplomowej magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach AIR2A_W04, AIR2A_W01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania AIR2A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Umie pracować samodzielnie i w zespole AIR2A_U05, AIR2A_U06, AIR2A_U03, AIR2A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań AIR2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie pracować samodzielnie i w zespole - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (0h):

Zasady udziału w praktykach ustala promotor lub opiekun w pracach badawczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Zajęcia powinny motywować do twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów - najczęściej poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia ustala opiekun pracy dyplomowej na podstawie:
- oświadczenia o realizacji praktyki, wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu,
w którym student odbył praktykę,
lub
- opisu zrealizowanych badań przeprowadzonych w laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w praktykach ustala promotor lub opiekun w pracach badawczych
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala opiekun pracy dyplomowej na podstawie:
- oświadczenia o realizacji praktyki, wystawionego przez opiekuna ze strony zakładu,
w którym student odbył praktykę,
lub
- opisu zrealizowanych badań przeprowadzonych w laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Stosuje się indywidualny tok wyrównywania zaległości uzgodniony z promotorem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Praktyka dyplomowa może być realizowana w przedsiębiorstwach, instytucjach nakowo-badawczych lub w uczelniach wyższych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z przedsiebiorstwem/ instytucją naukowo badawczą należy przygotować przed rozpoczęciem praktyki – informacje i druki na stronie wydziału.