Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy wbudowane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-305-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Orkisz Paweł (orkisz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ukierunkowany jest na zapoznanie uczestnika z narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu systemów wbudowanych oraz protokołami wykorzystywanymi do wymiany danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z problematyką systemów wbudowanych oraz tworzenia systemów sterowania nadrzędnego AIR2A_W02, AIR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z budową i funkcjonowaniem wirtualnych przyrządów pomiarowych AIR2A_W02, AIR2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu tworzenia systemów sterowania do zaprojektowania systemu dedykowanego AIR2A_U07, AIR2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać implementacji algorytmów sterowania oraz dokonać oceny ich efektywności w systemach czasu rzeczywistego AIR2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi dokonać analizy istniejących na rynku rozwiązań i dokonać wyboru modułu pozwalającego na realizację postawionego zadania AIR2A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z problematyką systemów wbudowanych oraz tworzenia systemów sterowania nadrzędnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie pojęcia związane z budową i funkcjonowaniem wirtualnych przyrządów pomiarowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu tworzenia systemów sterowania do zaprojektowania systemu dedykowanego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać implementacji algorytmów sterowania oraz dokonać oceny ich efektywności w systemach czasu rzeczywistego - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać analizy istniejących na rynku rozwiązań i dokonać wyboru modułu pozwalającego na realizację postawionego zadania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Wprowadzenie do problematyki systemów wbudowanych, przykłady aplikacji,
 2. Wprowadzenie do wirtualnych przyrządów pomiarowych, procesory RT, układy FPGA, elementy wykonawcze,
 3. Tworzenie aplikacji modułowych, zarządzanie zasobami,
 4. Kompilacja aplikacji, oraz jej preinstalacja na urządzenia z procesorem RT,
 5. Systemy nadrzędne, tworzenie interfejsu, obsługa błędów, przykłady rozwiązań i implementacji.
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Stworzenie projektu i instalacja systemu czasu rzeczywistego na platformie cRIO lub Altera, podstawowa konfiguracja,
 2. Tworzenie aplikacji modułowych, opracowanie systemu sterowania nadrzędnego
 3. Przygotowanie interfejsu użytkownika, panele operatorskie,
 4. Praca zespołowa opracowanie koncepcji stanowiska,
 5. Integracja systemu z modułami wejść wyjść, implementacja kodu umożliwiającego komunikację z czujnikami MEMS,
 6. Implementacja typowych protokołów wymiany danych,
 7. Wykorzystanie systemu czasu rzeczywistego do opracowania układu kontrolno pomiarowego,
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej opisującej sposoby rozwiązywania przedstawionych zagadnień
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Laboratorium ukierunkowane jest na zapoznanie się z praktyczną budową systemów wbudowanych. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadany problem praktyczny.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W trakcie zajęć prowadzący ustala aktywności (testy, sprawozdania, ćwiczenia praktyczne) za których realizację student otrzymuje punkty. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zdobycie co najmniej połowy punktów. Informacja o sposobie oceniania ćwiczenia (przypisania punktów do aktywności) jest podawana uczestnikom na początku zajęć. W takcie trwania kursu istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach pozwalających osobom nieobecnym nadrobić stracone punkty.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykłady podzielono na dwie części. Pierwszą ukierunkowaną na zapoznanie się z pakietem służącym do zarządzania i programowania systemów wbudowanych. Drugą ukierunkowaną na zdobycie wiedzy w zakresie realizacji praktycznej. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na bazie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest nieobecność na nie więcej niż 50% zajęciach laboratoryjnych. Możliwość nadrobienia wymaga konsultacji z prowadzącym i realizacja wyznaczonych przez niego zadań zastępczych. Konsultacje określające sposób nadrobienia zajęć powinny być przeprowadzone nie później niż miesiąc po nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Systemy Pomiarowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 LabVIEW Core 1, Core 2
2 Szumielewicz B., Słomski B., Tyburski W.: Pomiary elektroniczne w technice
3 Dally J. W., Rile W. F.: Instrumentation for engineering measurements
4 Bentley J. P.: Principles of measurement systems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych — Special study of the mechanical part of hoisting machines / Marian WÓJCIK, Jacek SNAMINA, Tomasz ROKITA, Paweł ORKISZ // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 54–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

Wybrane zagadnienia z badań eksperymentalnych i symulacyjnych — [Selected topics of experimental and simulation studies] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — 126 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 21). — Bibliogr. s. 115–122. — ISBN: 978-83-64755-23-1

Informacje dodatkowe:

Brak.