Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie eksperymentów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-307-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość technik pomiarowych związanych z badaniem układów mechanicznych AIR2A_W02, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Znajomość podstaw analizy modalnej oraz technik związanych z jej przeprowadzeniem i wykorzystaniem AIR2A_W02, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Znajomość podstaw analizy sygnałów pomiarowych AIR2A_W02, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności planowania, przygotowania oraz prowadzenia eksperymentu pomiarowego dla złożonych obiektów mechanicznych AIR2A_U03, AIR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umiejętność planowania, wykonania oraz weryfikacji poprawności wyników analiz dla zgromadzonych danych eksperymentalnych. AIR2A_U03, AIR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umiejętność zastosowania technik przetwarzania sygnałów do analizy rzeczywistych danych eksperymentalnych AIR2A_U03, AIR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość technik pomiarowych związanych z badaniem układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstaw analizy modalnej oraz technik związanych z jej przeprowadzeniem i wykorzystaniem + - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość podstaw analizy sygnałów pomiarowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności planowania, przygotowania oraz prowadzenia eksperymentu pomiarowego dla złożonych obiektów mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność planowania, wykonania oraz weryfikacji poprawności wyników analiz dla zgromadzonych danych eksperymentalnych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętność zastosowania technik przetwarzania sygnałów do analizy rzeczywistych danych eksperymentalnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Tematy poruszane w trakcie wykładów:
- Przygotowanie i planowanie eksperymentu.
- Stosowane systemy pomiarowe.
- Podstawy analizy sygnałów mierzonych.
- Techniki pomiarowe związane z drganiami układów mechanicznych.
- Wprowadzenie do analizy modalnej.
- Klasyczna i operacyjna analiza modalna – techniki estymacji parametrów.
- Przykład zastosowania wybranych systemów pomiarowych do przeprowadzenia analizy modalnej.
- Techniki weryfikacji i walidacji otrzymanego modelu dynamicznego.
- Zastosowania modelu modalnego

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

W ramach laboratorium poruszane są tematy:
- Aparatura i sprzęt pomiarowy związany z gromadzeniem sygnałów dynamicznych.
- Przetwarzanie sygnałów pomiarowych
- Techniki eksperymentalne w badaniach dynamiki konstrukcji: test impulsowy,
- Techniki eksperymentalne w badaniach dynamiki konstrukcji: wymuszenie losowe i
poliharmoniczne,
- Techniki eksperymentalne w badaniach dynamiki konstrukcji: wymuszenia eksploatacyjne.
- Techniki eksperymentalne w badaniach dynamiki konstrukcji: wykorzystanie metod optycznych.
- Estymacja parametrów: Techniki wykorzystujące modele dla pojedynczego stopnia swobody.
- Estymacja parametrów: Klasyczna analiza modalna,
- Estymacja parametrów: Operacyjna analiza modalna.
- Weryfikacja uzyskiwanych wyników
- Wykorzystanie modelu modalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczenia poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak