Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optyka i optoelektronika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-308-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z wykorzystaniem układów optoelektronicznych pod kątem robotyki oraz systemów optycznych pd kątem systemów wizyjnych wykorzystywanych w robotyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Podstawowa wiedza w zakresie optycznych i światłowodowych sieci transmisji danych; poznanie ich podstawowych właściwości, wad i zalet. AIR2A_W02 Sprawozdanie
M_W002 Teoretyczne podstawy pomiarów systemów optycznych i sieci światłowodowych. AIR2A_W07 Sprawozdanie
M_W003 Podstawy konfiguracji i uruchamiania sieci światłowodowych AIR2A_W02 Sprawozdanie
M_W004 Umiejętności konfiguracji i uruchamiania sieci światłowodowych. Utrzymanie sieci światłowodowych AIR2A_W07, AIR2A_W02 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Podstawowe umiejętności wykonywania pomiarów sieci światłowodowych. Identyfikowanie ograniczeń transmisyjnych w sieci AIR2A_U08, AIR2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pracować w zespole z podzaiłęm kompetencji AIR2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Podstawowa wiedza w zakresie optycznych i światłowodowych sieci transmisji danych; poznanie ich podstawowych właściwości, wad i zalet. - - - - - - - - - - -
M_W002 Teoretyczne podstawy pomiarów systemów optycznych i sieci światłowodowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Podstawy konfiguracji i uruchamiania sieci światłowodowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Umiejętności konfiguracji i uruchamiania sieci światłowodowych. Utrzymanie sieci światłowodowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Podstawowe umiejętności wykonywania pomiarów sieci światłowodowych. Identyfikowanie ograniczeń transmisyjnych w sieci - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pracować w zespole z podzaiłęm kompetencji - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Podstawy optycznych systemów transmisji danych

  Wstęp do transmisji danych w sieciach światłowodowych. Propagacja sygnału optycznego. Typy światłowodów stosowanych we współczesnych sieciach teleinformatycznych. Podstawy pomiarów i eksploatacji sieci światłowodowych. Podstawy projektowania łączy optycznych

 2. Projektowanie i eksploatacja optycznych sieci transmisyjnych

  Sieci światłowodowe ze zwielokrotnieniem falowym. Metody projektowania sieci optycznych. Wzmacniacze optyczne w sieciach. Architektury teleinformatycznych sieci optycznych.
  Architektura światłowodowych sieci dostępu abonenckiego.Wstęp do inżynierii ruchu w sieciach światłowodowych.
  Kierunki rozwoju sieci optycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Badanie optycznych sieci transmisyjnych

Badanie parametrów optycznych toru światłowodowego. Badanie parametrów transmisyjnych łącza światłowodowego.Konfiguracja sieci optycznych. Badanie jakości pracy sieci

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą do uzyskania zaliczenia jest realizacja ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowanie sprawozdań. Zaliczenie poprawkowe jest możliwe poprzez przygotowanie pracy pisemnej obejmującej zakres tematyczny niezaliczonych sprawozdań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej ocenćząstkowych uzyskanych na zajęciach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z nieobecności studenta na zajęciach mogą zostać uzupełnione poprzez realizację zaległych ćwiczeń laboratoryjnych w trybie indywidualnym w uzgodnieniu z prowadzący,

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Govind P. Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, Wiley-Interscience; 3 edition (2002)
R. Ramaswami: Optical Networks: A Practical Perspective, Kluver (2001)
Th. Stern, K. Bala: Multiwavelength Optical Networks: A Layered Approach, Addison-Wesley, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak