Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Roboty mobilne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-309-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania i identyfikacji, konieczną do analizy właściwości członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie systemów pomiarowych, potrzebną do badania i budowy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W02 Kolokwium
M_W003 ma poszerzoną wiedzę w zakresie wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, konieczną do opisu matematycznego oraz analizy i syntezy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł; w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. AIR2A_U02 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe właściwe dla członów, obiektów, układów i systemów w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski AIR2A_U03 Zaliczenie laboratorium
M_U003 potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w automatyce, robotyce i automatyzacji AIR2A_U05 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej AIR2A_K01 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania i identyfikacji, konieczną do analizy właściwości członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie systemów pomiarowych, potrzebną do badania i budowy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
M_W003 ma poszerzoną wiedzę w zakresie wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, konieczną do opisu matematycznego oraz analizy i syntezy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł; w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe właściwe dla członów, obiektów, układów i systemów w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w automatyce, robotyce i automatyzacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Szczegółowe zapoznanie się z stanem wiedzy oraz językami programowania typowych podzespołów mobilnego robota

Wykłady przedstawiają szczegółowy stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów mobilnych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostają języki programowania niezbędne do działania podstawowych podzespołów mobilnego robota związanych z układem ruchu, sterowania oraz zasilania.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Programowanie mobilnych robotów

W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostają języki programowania niezbędne do działania podstawowych podzespołów mobilnego robota związanych z układem ruchu, sterowania oraz zasilania. Programowania robotów mobilnych w celu autonomicznego działania w nieznanym środowisku z wykorzystaniem jednego z omawianych języków programowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie laboratorium na podstawie średniej ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy informatyki, teoria sterowania, podstawy elektroniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jones J. L., Seiger B. A., Flynn A. M., Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition, 1998.
Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series),2011.
Cook G., Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak