Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane problemy MES
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-310-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Paćko Paweł (pawel.packo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu przygotowania modelu oraz poprawnego generowania siatki MES AIR2A_W05, AIR2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 ma wiedzę z zakresu zagadnień nieliniowych oraz kontaktów w MES AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 ma wiedzę z zakresu analiz termicznych oraz termo-mechanicznych AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W004 ma wiedzę z zakresu optymalizacji konstrukcji AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W005 ma wiedzę z zakresu wyboczenia konstrukcji AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W006 ma wiedzę z zakresu analiz CFD oraz FSI AIR2A_W05, AIR2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przygotować model geometryczny, nałożyć siatkę MES oraz warunki brzegowe AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę termiczną i termo-mechaniczną AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi przeprowadzić optymalizację konstrukcji AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi przeprowadzić analizę CFD raz FSI AIR2A_U05, AIR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w grupie, wspólnie wyznaczać cele pracy, dokonać podziału obowiązków, przekazywać wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie wyznaczonego celu AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu przygotowania modelu oraz poprawnego generowania siatki MES + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę z zakresu zagadnień nieliniowych oraz kontaktów w MES + - + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę z zakresu analiz termicznych oraz termo-mechanicznych + - + - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę z zakresu optymalizacji konstrukcji + - + - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę z zakresu wyboczenia konstrukcji + - + - - - - - - - -
M_W006 ma wiedzę z zakresu analiz CFD oraz FSI + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować model geometryczny, nałożyć siatkę MES oraz warunki brzegowe - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę termiczną i termo-mechaniczną - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić optymalizację konstrukcji - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi przeprowadzić analizę CFD raz FSI - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w grupie, wspólnie wyznaczać cele pracy, dokonać podziału obowiązków, przekazywać wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie wyznaczonego celu - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Zarys podstaw teoretycznych MES, praktyczne podejście do analizy
2. Zagadnienia nieliniowe oraz kontakt w MES
3. Analizy termiczne i termo-mechaniczne
4. Optymalizacja konstrukcji
5. Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI)

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Poprawne przygotowanie geometrii
2. Podział na elementy skończone, wybór odpowiednich elementów, wpływ siatki na wyniki
3. Warunki brzegowe – właściwe rozumienie podpór i wymuszeń
4. Analiza i ocena uzyskanych wyników
5. Zagadnienia nieliniowe oraz kontakt w MES
6. Analizy termiczne i termo-mechaniczne
7. Optymalizacja konstrukcji
8. Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen cząstkowych oraz kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rakowski G., Kacprzyk Z.: MES w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
Bathe K-J., Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1995
Kleiber M. (Ed.), Handbook of Computational Solid Mechanics, Springer-Verlag, 1998
MSC Software Corporation, MSC.Nastran Documentation, 2010
Dassault Systèmes, Abaqus Software Documentation, 2010
ANSYS Inc., Ansys Software Documentation, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak