Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy produkcyjne i planowanie operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-311-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna rodzaje Zadań Planowania Operacyjnego (ZPO) AIR2A_W04 Kolokwium
M_W002 Potrafi rozwiązać podstawowe ZPO AIR2A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Wie jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązywać różne ZPO AIR2A_U05 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować matematyczne modele ZPO AIR2A_U05, AIR2A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi zapisać model ZPO na komputerze AIR2A_U05, AIR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna rodzaje Zadań Planowania Operacyjnego (ZPO) + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi rozwiązać podstawowe ZPO + - + - - - - - - - -
M_W003 Wie jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązywać różne ZPO + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować matematyczne modele ZPO + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zapisać model ZPO na komputerze + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

 1. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 2. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 3. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 4. Planowanie transportu i dystrybucji
 5. Zaawansowane systemy planowania

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

 1. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
  a) w arkuszu kalkulacyjnym,
  b) model programowania matematycznego,
 2. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
  a) w arkuszu kalkulacyjnym,
  b) model programowania matematycznego,
 3. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych — modele programowania matematycznego,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:

Waga Ocena
70% Kolokwium
30% Sprawozdania
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 2. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
 6. T. Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów