Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania operacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RAIR-2-313-RT-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Robotyka
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest ukierunkowany na umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania inżynierskich problemów decyzyjnych (IPD), zwłaszcza systemów krytycznych oraz użycia prostych i inteligentnych narzędzi.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwiązywania wybranych IPD.
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych
inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu IPD.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów inżynierskich. AIR2A_W04, AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wiedza w zakresie metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów decyzyjnych. AIR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów inżynierskich. AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umiejętności w zakresie użycia prostych i inteligentnych narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów decyzyjnych. AIR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje społeczne w skuteczności rozwiązywania inżynierskich problemów decyzyjnych. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania inżynierskich problemów decyzyjnych. AIR2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów decyzyjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie użycia prostych i inteligentnych narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów decyzyjnych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w skuteczności rozwiązywania inżynierskich problemów decyzyjnych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie formułowania inżynierskich problemów decyzyjnych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Formułowanie inżynierskich problemów decyzyjnych: metodyka i narzędzia.
 2. Zagadnienia transportowe.
 3. Zarządzanie zapasami.
 4. Teoria gier i gry strategiczne.
 5. Zagadnienie kolejek.
 6. Programowanie liniowe i sieciowe.
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Metody analizy ryzyka.
 2. Biznesplan przedsiębiorstwa.
 3. Zagadnienia transportowe i sieciowe.
 4. Zagadnienie kolejek i gier.
 5. Algorytmy przeszukiwania grafów oraz ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.
 6. Algorytmy genetyczne w problemach kombinatorycznych.
 7. Algorytmy heurystyczne w planowaniu trajektorii ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe.
 8. Wspomaganie procesów decyzyjnych w systemach nadrzędnego sterowania, wizualizacji i alarmów procesów transportowych.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu procesów decyzyjnych.
Podstawowa wiedza z zakresu automatyki i robotyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Carter Michael W. and Camille C. Price: Operations research: a practical introduction. Business & Economics, CRC Press, 2000.
2. Hillier Frederick S. and Gerald J. Lieberman: Business & Economics. Holden-Day, 1974.
3. Ignasiak E. (red.): Badania operacyjne. PWE, Warszawa, 2001.
4. Sawik T.: Badania operacyjne. AGH, Kraków, 1999.
5. Szpytko J. (Red.): Reorganizacja technicznych procesów działania w przedsiębiorstwach w aspekcie globalizacji rynku. Wydawnictwo Oficyna Cracovia, Kraków, 2000.
6. Szpytko Janusz: Kształtowanie procesu eksploatacji srodków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2004.
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szpytko J. (Red.): Reorganizacja technicznych procesów działania w przedsiębiorstwach w aspekcie globalizacji rynku. Wydawnictwo Oficyna Cracovia, Kraków, 2000.
Szpytko Janusz: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2004.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.