Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-104-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową Ziemi, procesami geologicznymi, podstawowymi minerałami i skałami oraz przedstawieniem struktur na mapach geologicznych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać oceny podłoża gruntowego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić główne struktury geologiczne na mapach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wpływ oddziaływania prowadzonej działaności inżynierskiej na środowisko + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Pochodzenie, budowa i kształt Ziemi. Czas geologiczny. Ciepło Ziemi. Tektonika płyt litosfery: ryfty, uskoki transformujące, strefy subdukcji i kolizji. Trzęsienia Ziemi: przyczyny, przebieg, skutki. Plutonizm: typy magm, krystalizacja, intruzje magmowe. Wulkanizm:przyczyny, przebieg, produkty. Metamorfizm. Sedymentacja i środowiska sedymentacji. Diageneza: kompakcja, cementacja, lityfikacja. Deformacje ciągłe i nieciągłe. Wody płynące i podziemne. Morza i oceany. Lodowce. Erozja: rzeczna, morska i lodowcowa. Powierzchniowe ruchy masowe, denudacja. Regiony geologiczne Polski. Test zaliczeniowy.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Bieg i upad warstw skalnych. Planisekcja i intersekcja. Główne struktury geologiczne na mapach – intersekcja warstwy poziomej, pionowej i nachylonej. Główne struktury geologiczne na mapach – intersekcja fałdu i uskoku. Główne struktury geologiczne na mapach – niezgodności i intruzje. Interpretacja przekrojów geologicznych na podstawie wierceń. Zaliczenie (kolokwium).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Cechy fizyczne i optyczne minerałów. Minerały kruszcowe i skałotwórcze; obserwacje makro- i mikroskopowe. Skały magmowe – podział, skład mineralny, struktury i tekstury, obserwacje makro- i mikroskopowe. Skały osadowe okruchowe i ilaste, ich klasyfikacja, skład mineralny, struktury i tekstury, obserwacje makro- i mikroskopowe. Skały osadowe pochodzenia chemicznego i organicznego (węglanowe, gipsowo-solne, żelaziste, alitowe, krzemionkowe, węgle); charakterystyka podstawowych odmian, skład mineralny, struktury i tekstury, obserwacje makro- i mikroskopowe. Skały metamorficzne – charakterystyka i obserwacje podstawowych skał. Zaliczenie (kolokwium).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwia teoretyczne i praktyczne (opis i identyfikacja minerałów i skał) na ćwiczeniach laboratoryjnych, kolokwia teoretyczne i projekty na ćwiczeniach audytoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.30 * ocena z testu z wykładów + 0.35 * ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0.35 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeśli możliwe, to odrobienie zajęć z inną grupą ćwiczeniową. Konsultacje z prowadzącymi ćwiczenia, sprawozdanie z indywidualnych zajęć praktycznych, projekty indywidualne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw geografii, chemii i geometrii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Czubla, W. Mizerski, E. Świerczewska-Gładysz – Przewodnik do ćwiczeń z geologii, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski – Geologia dynamiczna, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski – Geologia Polski, PWN, Warszawa 2014.
W. Mizerski, H. Sylwestrzak – Słownik geologiczny.
L. Chodyniecka, W. Gabzdyl, T. Kapuściński – Mineralogia i petrografia dla górników, Katowice 1993.
E. Liber-Madziarz, B. Teisseyre – Mineralogia i petrografia, Wrocław 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Czerny, J., Dudek, K., Górniak, K., Kwiecińska, B., Łodziński, M., Manecki, A., Matyszkiewicz, J., Muszyński, M., Parachoniak, W., Pawlikowski, M., Ratajczak, T., Skowroński, A., Szydłak, T., 2008. Przewodnik do Petrografii. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Maneckiego i Marka Muszyńskiego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, pp. 552+CD.

Informacje dodatkowe:

Brak