Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-108-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z podstawowymi zasadami prac geodezyjnych i kartograficznych, technologiami pozyskiwania danych przestrzennych, w tym z zasadami działania najważniejszych geodezyjnych przyrządów pomiarowych i oceny dokładności uzyskanych danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 organizację służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce oraz dokumentację geodezyjną i kartograficzną gromadzoną w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. BUD1A_W02, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. BUD1A_W02, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W06, BUD1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 zasady opracowań kartograficznych i ich różnorodne formy oraz procedury ich wykonania. BUD1A_W02, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 budowę i obsługę współczesnych geodezyjnych przyrządów pomiarowych: niwelatory klasyczne, niwelatory cyfrowe, teodolity, tachymetry elektroniczne. Technologia GNSS. BUD1A_W02, BUD1A_W05, BUD1A_W04, BUD1A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 korzystać z różnorodnych opracowań kartograficznych oraz dokumentacji geodezyjnej. BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 wykonać podstawowe pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) z uwzględnieniem procedur geodezyjnych. BUD1A_U03, BUD1A_U01, BUD1A_U05, BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 współpracy z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 formułowania zagadnień geodezyjnych i kartograficznych z zastosowaniem terminologii branżowej. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01, BUD1A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 organizację służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce oraz dokumentację geodezyjną i kartograficzną gromadzoną w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. + - - + - - - - - - -
M_W002 podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. + - - + - - - - - - -
M_W003 zasady opracowań kartograficznych i ich różnorodne formy oraz procedury ich wykonania. + - - + - - - - - - -
M_W004 budowę i obsługę współczesnych geodezyjnych przyrządów pomiarowych: niwelatory klasyczne, niwelatory cyfrowe, teodolity, tachymetry elektroniczne. Technologia GNSS. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 korzystać z różnorodnych opracowań kartograficznych oraz dokumentacji geodezyjnej. + - - + - - - - - - -
M_U002 wykonać podstawowe pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) z uwzględnieniem procedur geodezyjnych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 współpracy z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego. + - - + - - - - - - -
M_K002 formułowania zagadnień geodezyjnych i kartograficznych z zastosowaniem terminologii branżowej. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Geodezja

1. Podstawowe pojęcia geodezyjne. Organizacja służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Dokumentacja geodezyjna. Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Kształt i wymiary Ziemi: geoida, elipsoida, kula, płaszczyzna. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę.
3. Rachunek współrzędnych.
4. Opracowania kartograficzne. Mapa – definicja i cechy mapy (podział i nomenklatura, skale i treść, znaki kartograficzne i kodowe), mapa topograficzna, mapa zasadnicza, mapy tematyczne, mapa numeryczna.
5. Odwzorowania kartograficzne. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach.
6. Systemy wysokości i układy wysokości.
7. Osnowy geodezyjne: sytuacyjne i wysokościowe (projektowanie, stabilizacja, pomiary elementów liniowych i kątowych, obliczenia współrzędnych punktów).
8. Pomiary wielkości geometrycznych: pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych. Pomiary niwelacyjne. Technologia GNSS. Skaning laserowy.
9. Metody pomiaru szczegółów terenowych.
10. Geodezyjna obsługa inwestycji. Mapy do celów projektowych.
11. Osnowa realizacyjna. Tyczenie obiektów: metody, dokumentacja.
12. Inwentaryzacja bieżąca i powykonawcza inwestycji.
13. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów i powierzchni terenu.
14. Teledetekcja. Termografia. Mapy opracowywane metodą fotogrametryczną. Zastosowania fotogrametrii.
15. Numeryczny model terenu. Systemy GIS.
16. System ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami. Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości. System ksiąg wieczystych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Prace geodezyjne i kartograficzne

1. Zasady kontroli rachunków. Zaokrąglanie liczb. Funkcje małych kątów. Przeliczanie miar kątowych.
2. Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie; osnowy; szkice terenowe – zasady rysunku geodezyjnego.
3. Bezpośredni pomiar odległości, tyczenie prostych, szkice polowe.
4. Zasady budowy i obsługi niwelatorów klasycznych i cyfrowych (warunki geometryczne).
5. Pomiary wysokościowe i ich opracowanie.
6. Centrowanie i poziomowanie teodolitu, zasady obsługi i przygotowanie instrumentu do pomiaru (warunki geometryczne).
7. Pomiar kątów z zastosowaniem metod geodezyjnych.
8. Pomiar pionowości budynków.
9. Centrowanie i poziomowanie tachymetru, zasady obsługi i przygotowanie instrumentu do pomiaru (warunki geometryczne).
10. Tachimetria elektroniczna.
11. Pomiar punktów nieodstępnych.
12. Opracowania i odwzorowania kartograficzne.
13. Obliczanie współrzędnych; ocena dokładności wyników pomiarów i obliczeń.
14. Obliczanie pól powierzchni.
15. Obliczanie objętości mas i materiałów sypkich.
16. Wyznaczanie przemieszczeń budowli.
17. Kolokwium zaliczeniowe
18. Zaliczenie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów.
Ocenę pozytywną może zdobyć Student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż jedne zajęcia bez usprawiedliwienia. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, jednak na ćwiczeniach obowiązuje wiedza prezentowana podczas wykładów.
Zakres kolokwium zaliczeniowego obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania przedmiotu. O dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego decyduje prowadzący, który ustala terminy i zasady zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczeń)+ 0,5 (ocena z kolokwium)
Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia realizowane na wykładach i ćwiczeniach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do odpracowania zajęć i materiału w innym czasie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci zobowiązani są do realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem grup dziekańskich oraz z planem zajęć. Wymagana znajomość podstaw matematycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

1. J. Gil: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej. Uniwersytet Zielonogórski 2007.
2. W. Kosiński: Geodezja. Wydawnictwo SGGW 2005.
3. M. Wójcik, Wyczółek: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004.
4. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków nie geodezyjnych. PWN 2002.
5. S. Przewłocki: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN 2002.
6. E. Osada: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.
7. Prac zbiorowa pod redakcją prof.. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” AGH UWN-D, Kraków 2007.
8. A. Jagielski: Geodezja I, Wydanie II zmodyfikowane, Kraków 2005.
9. K. Kowalczyk: Wybrane zagadnienia z rysunku map, WUWM, Olsztyn 2004.
10. J. Tatarczyk: Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego, Wyd. AGH Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

1. Magazyn geoinformacyjny – Geodeta.
2. Czasopismo Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Przegląd Geodezyjny.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Strach M. (2013): Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Rozprawy/Monografie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; ISSN 0867-6631; 285
2. Jamka M., Strach M. (2012): Trygonometryczny pomiar wysokości – możliwości i ograniczenia metody w geodezji kolejowej. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). S. 181–189.
3. Jamka M., Kuras P., Strach M. (2011): Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 42–47.
4. Lenda G., Strach M. (2011): Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny. ISSN 0033-2232. 2011 R. 66 nr 9–10 s. 78–83.
5. Strach M., Uznański A. (2011): Analysis of the implementation of GNSS satellite surveying technology in determining geometry of railways. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 439–445
6. Strach M., Kampczyk A. (2011): Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport. Reports on Geodesy; ISSN 0867-3179. 2011 no. 1, s. 429–437.
7. Strach M., Bukańska K. (2010): Problematyka obsługi budowy i eksploatacji kolei linowej widziana okiem geodety. Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie); ISSN 1231-9155; z. 154. Seria: Materiały Konferencyjne; ISSN 1231-9171; nr 95) S. 577–593.
8. Markiewicz M., Michałkiewicz I., Strach M. (2010), Analysis and comparison of software supporting roads projecting and designing in land surveying. Geomatics and Environmental Engineering vol. 4 no. 2 s. 75–88, AGH w Krakowie,
9. Strach M. (2009): Road route designing and its survey processing with use of the Bentley InRoads software. Geomatics and Environmental Engineering vol. 3 no. 3 s. 85–94, AGH w Krakowie,
10. Strach M. (2007): Wykorzystanie tachymetrów bezreflektorowych do inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 no. 3 s. 161–172.
11. Kampczyk A.; Malach K. (2015): Analiza i porównanie aplikacji komputerowych do obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkich. Analysis and comparison of computer applications calculation of the
volume of soil mass and bulk materials. Przegląd Komunikacyjny: miesięcznik naukowo-techniczny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP; ISSN 0033-2232. R. 70 nr 12, s. 7–11.
12. Dybeł K..; Kampczyk A. (2018): O geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego. About as-built survey of a structure. Inżynieria i Budownictwo. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; ISSN 0021-0315. R. 74 nr 6, s. 327–329. Bibliogr. s. 329.
13. Kampczyk A. (2015): Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycji. The preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment. TTS. Technika Transportu Szynowego. R. 22, nr 3, s. 40–47.
14. Kampczyk A. (2017): Geodezja i kartografia: zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem. Geodesy and cartography: a collection of laws with a practical comment. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017.

Informacje dodatkowe:

Dane celem wykonania projektu realizacji podstawowych zadań geodezyjnych opracowane z zastosowaniem języka programowania Python.