Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-201-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Bratuszewska Elżbieta (bratusze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia służą zaznajomieniu studenta z teorią liczb zespolonych, struktur algebraicznych, algebrą liniową , z teorią macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych, w tym z problemem własnym macierzy kwadratowej, geometrią analityczną przestrzeni trójwymiarowej, z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji wielu zmiennych oraz z teorią równań różniczkowych zwyczajnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie algebry liniowej. BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wyznaczać wartości własne i wektory własne macierzy. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Rozwiązuje zadania z geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Umie stosować całki podwójne i potrójne w geometrii i fizyce. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U004 Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie algebry liniowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wyznaczać wartości własne i wektory własne macierzy. + + - - - - - - - - -
M_U002 Rozwiązuje zadania z geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie stosować całki podwójne i potrójne w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 185 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 44 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 78 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Liczby zespolone. Macierze , wyznaczniki , układy równań liniowych. Wartości własne i
wektory własne macierzy , diagonalizacja . Geometria analityczna w przestrzeni trójwymiarowej .Pochodne cząstkowe,pochodna kierunkowa,różniczka i ekstrema funkcji wielu zmiennych.Całki podwójne, potrójne i ich zastosowanie w geometrii i fizyce.Równania różniczkowe zwyczajne.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń student zdobywa poprzez: obowiązkową obecność , aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiów .
Warunkiem dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=[0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)]+[0,7(ocena z egzaminu)]

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach student może nadrobić uczestnicząc w ćwiczeniach grup równoległych lub poprzez pracę własną.
Nieobecność na wykładzie student nadrabia samodzielnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
2. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
3. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983.
4. J. Klukowski, I Nabiałek, Algebra dla studentów, WNT, Warszawa 1999.
5. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. G i S, Wrocław 2002.
6. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2, Oficyna Wyd. G i S, Wrocław 2000.
7. R.Leitner,Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz.I i II , WNT, Warszawa 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Maria Stopa , Some Properties of Functional-differential Equations on Invariant Sets , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego , 24(1984)
2. Bratuszewska , Urban , Stabilizacja belki wchodzącej w skład układu stabilizującego , Zeszyty Naukowe AGH (2003)

Informacje dodatkowe:

Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.