Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-208-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja przedmiotu prowadzi do poznania metod produkcji szerokiej gamy materiałów stosowanych w procesie budowlanym, z uwzględnieniem ich właściwości, asortymentu, kryteriów oceny, jak również kierunków stosowania. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych pozwala zapoznać się z podstawowymi metodami badań i oceną właściwości najczęściej stosowanych materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych. BUD1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. BUD1A_W03 Egzamin
M_W003 Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych. BUD1A_U03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podział materiałów budowlanych. Podstawowe właściwości materiałów. Rodzaje materiałów wiążących. Właściwości spoiw wapiennych. Właściwości i rodzaje spoiw gipsowych. Rodzaje i właściwości cementów. Rodzaje i właściwości kamienia budowlanego. Rodzaje i właściwości zapraw: tynkarskich, murarskich, posadzkowych. Rodzaje i właściwości ceramiki budowlanej: ceramiczne elementy ścienne, ceramiczne elementy stropowe, ceramiczne elementy pokryciowe, ceramika okładzinowa. Rodzaje i właściwości wyrobów wapienno-piaskowych. Rodzaje i właściwości szkła budowlanego. Metale i ich stopy: stal, aluminium, stopy cynku, cyny, ołowiu i miedzi. Rodzaje i właściwości drewna. Podział tworzyw sztucznych. Właściwości tworzyw sztucznych. Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej. Wodochronne materiały izolacyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Badanie właściwości fizycznych spoiw budowlanych; Badanie właściwości izolacyjnych materiałów budowlanych; Badanie właściwości ceramicznych materiałów budowlanych; Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości zaczynów cementowych i zapraw budowlanych; Badanie właściwości pokryć dachowych; Właściwości wybranych tworzyw sztucznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia laboratorium koniecznym jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń laboratoryjnych ustalane są indywidualnie przez prowadzących, odpowiednio do charakteru tych zajęć, przy czym w każdym przypadku składową oceny z ćwiczeń jest wynik sprawdzianu obejmującego przygotowanie do zajęć. Ocena końcowa z laboratorium zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ćwiczeń, z uwzględnieniem kryteriów w paragraf 27 p. 4. Regulaminu studiów I i II stopnia AGH.
Przedmiot kończy się egzaminem, który obejmuje treści prezentowane na wykładzie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium przed terminem egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalona w oparciu o ocenę z laboratorium i ocenę z egzaminu, przy wagach tych ocen odpowiednio 50/50%. Ustalenie oceny końcowej nastąpi w oparciu o kryteria w paragraf 27 p. 4. Regulaminu studiów I i II stopnia AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne w uzasadnionych przypadkach mogą być zaliczane poprzez udział w opuszczonych zajęciach wraz inną grupą, jeśli pozwala na to jej liczebność, i po uzyskaniu zgody prowadzącego. W przypadkach braku możliwości odrobienia ćwiczeń, prowadzący może wpisać zaliczenie w oparciu o kolokwium ustne/pisemne obejmujące zagadnienia konieczne do przygotowania się do danych zajęć, z uwzględnieniem metod badań realizowanych w ramach ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd. AGH, Kraków 2013
• Nocuń-Wczelik W. i inni (praca zbiorowa) – Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH, Kraków 2015
• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Wyd. AGH, Kraków 2008
• Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Arkady. Warszawa 2008
• Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. AGH Kraków 2005
• Duggal S.K. – Building Materials. New Age International. New Dehli 2008
• Kurdowski W. – Poradnik technologa przemysłu cementowego. Arkady. Warszawa 1981 r.
• Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu. PWN – Warszawa 2010 r.
• Osiecka E. – Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne. Wyd. PW Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łagosz A. Wpływ odpadu z odsiarczania spalin metodą półsuchą na hydratację spoiw mineralnych. PAN – O. w Krakowie, PTC — Kraków, 2015.
Łagosz A., Brylska E. Przyczepność zapraw budowlanych do ceramicznych elementów murowych. Ceramika Budowlana (2010) nr 2, s. 3–6.
Pytel Z., Łagosz A. Przyczepność różnych typów zapraw do powszechnie stosowanych materiałów ściennych. Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo (2009) nr 5, s. 40–43.
Łagosz A., Małolepszy J., Garrault S. Hydration of tricalcium aluminate in the presence of various amounts of calcium sulphite hemihydrate: conductivity tests. Cement and Concrete Research (2006) vol. 36 iss. 6, s. 1016–1022.
Łagosz A., Małolepszy J. Tricalcium aluminate hydration in the presence of calcium sulfite hemihydrate. Cement and Concrete Research (2003) vol. 33 no. 3.
Pichniarczyk P., Malata G., Szeląg H., Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości. Materiały Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków (2011) t. 63 nr 4, s. 752–757.
Walczak P., Szymański P., Różycka A., Autoclaved aerated concrete based on fly ash in density 350kg/m3 as an environmentally friendly material for energy – efficient constructions. Procedia Engineering [Dokument elektroniczny], (2015) vol. 122, s. 39–46.

Informacje dodatkowe:

brak