Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ogólne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-209-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryż Karol (ryzkarol@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi oraz wyposażenia budynków, Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza termiczna ścian.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna elementy budynków oraz ich rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno-materiałowe, stosowane w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej. BUD1A_W04, BUD1A_W03 Wykonanie projektu
M_W002 Zna warunki oceny bezpieczeństwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków, a także warunki użytkowalności, energooszczędności i trwałości BUD1A_W04, BUD1A_W03 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zestawić oraz analizować możliwe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów budynków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa użytkowalności, energooszczędności i trwałości BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania elementów budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne BUD1A_U03, BUD1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych BUD1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna elementy budynków oraz ich rozwiązania konstrukcyjne i technologiczno-materiałowe, stosowane w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna warunki oceny bezpieczeństwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków, a także warunki użytkowalności, energooszczędności i trwałości + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zestawić oraz analizować możliwe rozwiązania techniczne poszczególnych elementów budynków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa użytkowalności, energooszczędności i trwałości - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować w projekcie nowoczesne rozwiązania elementów budynku mieszkalnego, optymalne z uwagi na warunki techniczne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Charakterystyka i definicje obiektów budowlanych w obszarze budownictwa ogólnego.
2. Podstawowe elementy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i wyposażenia w budynkach.
3. Posadowienia bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe, fundamenty belkowe, ruszty, płyty i skrzynie fundamentowe) oraz pośrednie (pale, studnie fundamentowe, kesony, masywy zeskalone, ściany szczelinowe). Izolacje wodochronne fundamentów i części podziemnych budynków.
4. Ściany murowane nośne, samonośne, wypełniające i działowe. Rozwiązania jednomateriałowe, warstwowe i szczelinowe. Elementy ścian murowanych, filary i słupy, przewody kominowe (tradycyjne i systemowe). Ściany drewniane wieńcowe, szkieletowe, mur pruski. Ściany betonowe oraz szkieletowe stalowe.
5. Elementy oceny energetycznej budynków. Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych.
6. Stropy drewniane, na belkach stalowych, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, gęstożebrowe oraz zespolone.
7. Stropodachy pełne i wentylowane, płaskie i strome. Układy tradycyjne i odwrócone. Parkingi, tarasy i ogrody na stropodachach.
8. Dachy o konstrukcji drewnianej (więźby dachowe), stalowej i żelbetowej.
9. Geometria dachów, rozwiązania pokrycia dachowego i odwodnienia połaci.
10. Wieńce, nadproża, balkony, wykusze i loggie.
11. Schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, drewniane i stalowe.
12. Okna.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Plan zagospodarowania działki. Dobór przekroju poprzecznego ław fundamentowych i zabezpieczenie wykopu fundamentowego. Elementy przyziemia, odwodnienie, izolacje i ściany. Stropy i zestawienie obciążeń. Klatka schodowa – obliczenia i projektowanie. Więźba dachowa – elementy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.
Formy zaliczenia:
- ćwiczenia projektowe – oddanie projektu i jego obrona,
- całość przedmiotu – na podstawie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie pozytywnej oceny z zajęć projektowych.
Systematyczny udział w wykładach wpływa na ocenę końcową.
Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych ustalają prowadzący na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości i poddaje się kontroli w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu rysunku technicznego i grafiki komputerowej (Autocad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków, podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2010.
3. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 2, Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
4. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006
5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
6. Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1, Politechnika Krakowska,
Kraków, 2000.
7. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
11. Normy budowlane.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
12. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
13. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2006.
14. Byrdy Cz.: Ciepłochronne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
15 Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
16. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R.: Budynki murowane, materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa 1994.
17. Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009
18. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
19. Pawłowski P.: Budownictwo ogólne. PWN, Warszawa 1983.
20. Czasopisma budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Barycz St., Fuksa M., Wodyński A.: Zastosowanie pali MEGA do zabezpieczenia filara w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie (Application of MEGA piles for protection of pillar in St. St. Peter and Paul Church in Cracow). Mat. Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej PAN/PZITB pt.: “Inżynieryjne Problemy w Odnowie Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”, t. I, str. 329-335, Kraków 1986.
2) Fuksa M., Barycz St., Wodyński A.: Przykład zabezpieczenia zdeformowanej konstrukcji wielkoblokowej budynku mieszkalnego (An example of protection of deformed construction in a building erected in the „big-block” technology). Mat. IV Wrocławskiej Konferencji Naukowo-Technicznej PZITB Wrocław pt.: “Problemy remontowe substancji mieszkaniowej”, str. 139-148, Polanica Zdrój 1988.
3) Barycz St., Kocot W., Wodyński A.: Przykłady błędów wykonawczych w budownictwie wielkoblokowym (Examples of errors in erection of prefabricated buildings). Mat. VI Wrocławskiej Konf. Nauk.-Techn. PZITB Wrocław pt: “Problemy remontowe w Bukownictwie ogólnym”, str. 317-324, Wrocław – Szklarska Poręba 1994.
4) Barycz St., Wodyński A.: Wybrane problemy budownictwa na terenach górniczych (Some problems of building engineering on mining areas). Mat. Konferencji Naukowej pt.: „Nowoczesne Technologie w Geodezji i Inżynierii Środowiska”, str. 15-30, Kraków 2001.
5) Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Wpływ czynników budowlanych i górniczych na trwałość tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM (Influence of building and mining factors on the durability of traditional residential buildings, located in the Legnica–Głogów copper mining district). Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Projektowania i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych, str. 295-304, Rudy Raciborskie 2004.
6) Firek K, Wodyński A.: Ocena wpływu oddziaływań górniczych na zużycie techniczne murowanych budynków mieszkalnych w LGOM (Estimation of influence of mining works effects on technical wear of brick habitable buildings in the Legnica-Głogów copper mining district). Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych, str. 109-119, Szczyrk 2006.
7) Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOM (Assessment of renovation and preventive maintenance influence on durability of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District). Zeszyty Naukowe AGH, s. Inżynieria Środowiska, tom 11, zeszyt 1/2006, str. 39-52, Kraków 2006.
8) Wodyński A.: Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych (The Process of Technical Wear of Buildings In Mining Areas). Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
9) Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Assessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings (Ocena wpływu czasu oraz eksploatacji górniczej na zużycie techniczne budynków z płyt prefabrykowanych). 21st World Mining Congress „New challenges and visions for mining”, Kraków, 7-11 września 2008, Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management), Kwartalnik PAN, t. 24, z. 3/1, str. 173-182, Krakow 2008.
10) Wodyński A., Firek K., Rusek J.: Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkoplytowych na terenach górniczych (Support Vector Method (SVM) in technical wear modelling of prefabricated buildings (using large plate) on mining areas). Przegląd Górniczy, t. 66, nr 10/2010, str. 30-34.
11) Firek K., Wodyński A.: Qualitative and quantitative assessment of mining impacts influence on traditional development in the mining areas (Jakościowa i ilościowa ocena wpływu oddziaływań górniczych na tradycyjną zabudowę terenów górniczych). Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa), vol. 56, no. 2, str. 179-188, Kraków 2011.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Opuszczenie ponad 20% ćwiczeń projektowych oznacza brak zaliczenia.