Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-219-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cieślik Jerzy (jerzy.cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia mechaniki teoretycznej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat pracy podstawowych elementów konstrukcyjnych, zna zagadnienia kinematyki w zakresie umożliwiającym opis i analizę ruchu układów materialnych BUD1A_W01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pojęć umożliwiających identyfikację i opis układów sił występujących w budownictwie BUD1A_W04 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi identyfikować i budować układy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne oraz wyznaczać reakcje podpór BUD1A_U02, BUD1A_U01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych BUD1A_U02, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych BUD1A_U02, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat pracy podstawowych elementów konstrukcyjnych, zna zagadnienia kinematyki w zakresie umożliwiającym opis i analizę ruchu układów materialnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat pojęć umożliwiających identyfikację i opis układów sił występujących w budownictwie + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi identyfikować i budować układy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne oraz wyznaczać reakcje podpór + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność budowania układów równań równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych + + - - - - - - - - -
M_U003 Student nabywa umiejętność przygotowania schematów konstrukcji prętowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Kinematyka punktu materialnego, sposoby opisu ruchu punktu, prędkość, przyspieszenie, ruch punktu po okręgu.
Kinematyka ciała sztywnego, sposoby wyznaczania prędkości i przyspieszeń punktów ciała sztywnego w ruchu dowolnym, ruch postępowy, kulisty, obrotowy, płaski ciała sztywnego.
Statyka, teoria równoważności układów sił, moment siły względem punktu, prostej, twierdzenie o zmianie bieguna, równoważność układów sił, redukcja układu sił. Zasada prac wirtualnych, warunki równowagi sił. Podpory, układy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne, niewyznaczalne, chwiejne.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Na zajęciach rozwiązywane są zadania w zakresie zagadnień poruszanych na wykładzie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych za wypowiedzi ustne lub pisemne w formie kolokwium, co przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Zaliczenie poprawkowe obywa sie w postaci pisemnej, w formie kolokwium. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup ćwiczeniowych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych ani dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Marian Paluch, Mechanika Teoretyczna, Wydawnictwo PK 2006
Marian Paluch, Matematyka bezstresowa w życiu codziennym i technice, Wydawnictwo, Kraków 2015
Buczkowski R. Banaszek A. Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006
Rubinowicz W. Królikowski W. Mechanika teoretyczna, PWN 1967
Gutowski R. Mechanika analityczna, Warszawa, 1971, PWN
Engel Z. Giergiel J. Mechanika, Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
Leyko J. Szmelter J. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN 1978

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inicjacja procesu pękania w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek dolomitu — [Onset of crack initiation in uniaxial and triaxial compression tests of dolomite samples] / Jerzy CIEŚLIK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 24

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.