Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-304-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie zasad kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków; zapoznanie się z zagadnieniami podstawowych zjawisk związanych z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych; rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z ochroną cieplną budynków; dokonywanie oceny bilansu energetycznego budynków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków BUD1A_W04, BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych BUD1A_W04, BUD1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków BUD1A_U02, BUD1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków BUD1A_U02, BUD1A_U04, BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady kształtowania przegród budowlanych ze względu na wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zjawiska związane z migracją ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z ochroną cieplną budynków + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny bilansu energetycznego budynków + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykłady stanowią przegląd podstawowych zagadnień współczesnej fizyki budowli w zakresie niezbędnym do projektowania architektonicznego. Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają treść wykładów i polegają na rozwiązywaniu praktycznych problemów ochrony cieplnej budynków i kształtowania mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wprowadzenie do zagadnień racjonalnego projektowania budynków spełniających współczesne wymagania dotyczące ochrony cieplnej oraz właściwego mikroklimatu pomieszczeń.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Dobór przegród budowlanych dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Obliczenie strat ciepła i współczynnika zapotrzebowania na ciepło poszczególnych przegród budynku.
Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadane projekty samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Przedmiot zakończony jest kolokwium zaliczeniowym.
2. Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych.
3. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów oraz zaliczenia kolokwiów z zakresu przedstawianego na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:
1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. 2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotów: 1. Elementy matematyki i geometrii 2. Budownictwo ogólne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne t. 2: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 2005 2. Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005, 2009 3. Laskowski L.: Leksykon podstaw budownictwa niskoenergochłonnego. POLCEN, Warszawa 2009 4. Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka budowli. Arkady, Warszawa 1979 5. Grandjean E.: Ergonomia mieszkania. Arkady, Warszawa 1971 6. Andjulovici A., Georgescu S.: Komfort cieplny w budynkach. Arkady, Warszawa 1971

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KINASH Oksana: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall — Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie // Architectus. —2010 nr 2 s. 243–247
2. KINAS O. V. Experimental researches of expense of air are through cracks of the real windows and balcony doors // W: Resursoekonomnì materìali, konstrukcìï, budìvlì ta sporudi : resursoekonomnì materìali, vlastivostì ta tehnologìï vigotovlennâ : budìvlì ì sporudi : osnovi ì fundamenti : pekonstrukcìâ ì pìdsilennâ budìvel’ ì sporud / redkol. Ê. M. Babič [et al.] ; Mìnìsterstvo osbìti ì nauki Ukraïni [et al.]. — Rìvne : Nacìonal’nij unìversitet vodnogo gospodarstva ta pripodokoristyvannâ, cop. 2008. — ISBN 966-7447-21-9 ; (Zbìrnik naukovih prac’ ; vip. 16 č. 1). — S. 159–170.
3. KINASH Oksana: Doświadczalne badania wydajności powietrza przez otwory szczelinowe — Experimental research into air efficiency through vents / // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : 2009.—S. 69–70.
4. KINASH Oksana: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall // W: Architektura bez granic ; architektura w kulturze ; kultura architektury = Architecture without limits ; culture of architecture ; architecture in culture : I/IV międzynarodowa konferencja = I/IV international conference : Wrocław 25 listopada 2010 = Wroclaw 25th November 2010 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PWr WA, ZKiBO, 2010

Informacje dodatkowe:

1.Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
2. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.
3. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą pod warunkiem, że na ćwiczeniach jest realizowany ten sam temat.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia ustala prowadzący na początku semestru.