Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia betonu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-305-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja przedmiotu prowadzi do poznania metod kształtowania właściwości betonów zwykłych pod względem cech wytrzymałościowych i trwałości, jak również klasyfikacji betonów i podstawowych zasad ich projektowania. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych pozwala zapoznać się z podstawowymi metodami badań betonów i oceną ich właściwości w świetle kryteriów normowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów. BUD1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. BUD1A_W03 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. BUD1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. BUD1A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. BUD1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. BUD1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rola betonu w budownictwie; Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej; Właściwości mieszanki betonowej; Rola domieszek i dodatków mineralnych do betonu zwykłego; Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego; Wzajemne oddziaływanie pomiędzy zaczynem a kruszywem; Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich; Korozja chemiczna betonów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Badanie właściwości stwardniałych betonów; Badanie korozji betonu i stali w betonie; Projektowanie betonów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia laboratorium koniecznym jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zasady uzyskania oceny z ćwiczeń laboratoryjnych ustalane są indywidualnie przez prowadzących, odpowiednio do charakteru tych zajęć, przy czym w każdym przypadku składową oceny z ćwiczeń jest wynik sprawdzianu obejmującego przygotowanie do zajęć. Ocena końcowa z laboratorium zostanie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ćwiczeń, z uwzględnieniem kryteriów w paragraf 27 p. 4. Regulaminu studiów I i II stopnia AGH.
Przedmiot kończy się kolokwium zaliczeniowym, który obejmuje treści prezentowane na wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalona w oparciu o ocenę z laboratorium i ocenę z kolokwium zaliczeniowego, przy wagach tych ocen odpowiednio 40/60%. Ustalenie oceny końcowej nastąpi w oparciu o kryteria w paragraf 27 p. 4. Regulaminu studiów I i II stopnia AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne w uzasadnionych przypadkach mogą być zaliczane poprzez udział w opuszczonych zajęciach wraz inną grupą, jeśli pozwala na to jej liczebność, i po uzyskaniu zgody prowadzącego. W przypadkach braku możliwości odrobienia ćwiczeń, prowadzący może wpisać zaliczenie w oparciu o kolokwium ustne/pisemne obejmujące zagadnienia konieczne do przygotowania się do danych zajęć, z uwzględnieniem metod badań realizowanych w ramach ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd. AGH, Kraków 2013
• Nocuń-Wczelik W. i inni (praca zbiorowa) – Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH, Kraków 2015
• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
• Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu. PWN – Warszawa 2010 r.
• Praca zbiorowa: W. Brylicki, A . Derdacka, M. Gawlicki, J. Małolepszy – Technologia budowlanych materiałów wiążących, P.W.Sz. W
• Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
• Neville A. – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
• Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
• Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2001
• Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1999
• Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N.. Kraków 2004
• Kuniczuk K. – Beton architektoniczny – wytyczne techniczne. Wyd. Polski Cement. Kraków 2011
• Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
• Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Wyd. Arkady. Warszawa 1997
• Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999
• Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chełmecki D., Łagosz A., Betony z kruszywem wapiennym pozyskanym selektywnie ze złoża Trzuskawica w świetle kryteriów dla „betonów mostowych”. Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe (2018) nr 10, s. 70–72.
Łagosz A., Chełmecki D. Kruszywo wapienne Trzuskawica jako potencjalny składnik betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowego, Monografie technologii betonu : X konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 8–10 października 2018, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2018. S. 345–358.
Filipek R. i inni. Nowa, nieniszcząca metoda diagnostyki procesów korozyjnych na konstrukcjach żelbetowych. Ochrona przed Korozją (2017) vol. 60 nr 12, s. 391–395.
Kotwica Ł., Łagosz A., Wpływ odpadu perlitowego na podstawowe właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. Dni betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła 13–15 października 2014 : konferencja (2014). S. 895–905.
Górak P., Łagosz A., Gazoport w Świnoujściu – betonowe zbiorniki na ciekły gaz. Budownictwo, Technologie, Architektura ; 2012 nr 2, s. 60–65.
Łagosz A., Balacha J., Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych, Budownictwo, Technologie, Architektura ; 2012 nr 3, s. 68–71.
Bocheńczyk D., Łagosz A., Sypek M., Wpływ zmienności strat prażenia popiołów lotnych krzemionkowych na właściwości betonów, Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja, S. 111–123.
Wybrane właściwości betonów z dodatkiem frakcjonowanego popiołu lotnego krzemionkowego i fluidalnego Śliwiński J., Tracz T., Deja J., Łagosz A., Selected properties of concretes with an addition of fractionated siliceous and fluidised bed fly ash. Cement, Wapno, Beton (2013) nr 2, s. 81–90.

Informacje dodatkowe:

brak