Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-311-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cieślik Jerzy (jerzy.cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wybrane zagadnienia mechaniki teoretycznej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z dynamiką punktu materialnego BUD1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z dynamiką sztywnego układu materialnego BUD1A_U02, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia BUD1A_W04, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z dynamiką punktu materialnego + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać problemy związane z dynamiką sztywnego układu materialnego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 54 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wybrane zagadnienia z kinematyki punktu materialnego, ruchu bryły sztywnej oraz statyki. Pojęcia podstawowe dynamiki. Prawo ruchu punktu. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony. Pole sił, praca pola sił, energia kinetyczna, potencjalne pole sił. Masa układu materialnego, moment statyczny i środek masy układu materialnego. Pęd, zasada pędu i zasada zachowania pędu, kręt bryły sztywnej w ruchu obrotowym. Tensor bezwładności, Twierdzenie Steinera, Charakterystyki geometryczne jednorodnych figur płaskich. Równanie różniczkowe ruchu ciała sztywnego.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Rozwiązywanie zadań powiązanych z zagadnieniami poruszanymi na wykładzie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych za wypowiedzi ustne lub pisemne w formie kolokwium, co przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. Zaliczenie poprawkowe obywa się w postaci pisemnej, w formie kolokwium. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu. Egzamin obejmuje cały zakres przedmiotu z obu semestrów i wszystkie zagadnienia poruszane na wykładzie oraz ćwiczeniach audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup ćwiczeniowych, za zgodą obu prowadzących, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Marian Paluch, Mechanika Teoretyczna, Wydawnictwo PK 2006
Marian Paluch, Matematyka bezstresowa w życiu codziennym i technice, Wydawnictwo, Kraków 2015
Buczkowski R. Banaszek A. Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006
Rubinowicz W. Królikowski W. Mechanika teoretyczna, PWN 1967
Gutowski R. Mechanika analityczna, Warszawa, 1971, PWN
Engel Z. Giergiel J. Mechanika, Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
Leyko J. Szmelter J. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN 1978

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inicjacja procesu pękania w testach jednoosiowego i trójosiowego ściskania próbek dolomitu — [Onset of crack initiation in uniaxial and triaxial compression tests of dolomite samples] / Jerzy CIEŚLIK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 24

Informacje dodatkowe:

Obecność i aktywność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.