Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-312-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z własnościami skał i gruntów oraz maszynami budowlanymi wykorzystywanymi w procesach budowy obiektów podziemnych i naziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym BUD1A_W04, BUD1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym BUD1A_W04, BUD1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny i urządzenia wykorzystywane w budownictwie ogólnym i specjalnym BUD1A_U03, BUD1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 Umiejętność doboru maszyn budowlanych w zależności od miejsca ich zastosowania oraz procesów, w których biorą udział BUD1A_U03, BUD1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami budowlanymi BUD1A_K02, BUD1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z budownictwem ogólnym i specjalnym BUD1A_K02, BUD1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać maszyny i urządzenia wykorzystywane w budownictwie ogólnym i specjalnym - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność doboru maszyn budowlanych w zależności od miejsca ich zastosowania oraz procesów, w których biorą udział - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami budowlanymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy z zakresu mechanizacji prac związanych z budownictwem ogólnym i specjalnym + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Maszyny budowlane

Na kolejnych wykładach zapoznanie studentów z maszynami budowlanymi wykorzystywanymi w procesach budowy obiektów podziemnych i naziemnych, a w szczególności wiertarek, kombajnów pełno przekrojowych do drążenia tuneli komunikacyjnych, maszyn do robót ziemnych, dźwigów wieżowych, maszyn do mieszania i zagęszczania betonu oraz kształtowania zbrojenia.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Badania empiryczne wybranych procesów i maszyn budowlanych

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilku osobowe wyznaczają wybrane własności skał i gruntów, zapoznają się z wiertarkami, ładowarkami, kombajnami chodnikowymi, koparkami jedno naczyniowymi i dźwigami wieżowymi, badając dany proces, analizując budowę poszczególnych maszyn oraz wyliczając wybrane ich parametry. Na podstawie analizy wyników formułują wnioski.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 80% wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Równolegle wymaganym jest zaliczenie kolokwium z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna ocenie z zaliczenia przedmiotu. Brana jest również pod uwagę obecność i aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wynikającej z nieobecności studenta na zajęciach możliwa jest poprzez indywidualne konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu metrologii. Udział w zajęciach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bęben A. : Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
Borkowski W.: Dynamika maszyn roboczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Broen A. : Kombajny chodnikowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
Ciołek R.: Maszyny budowlane. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1992.
Hobler M.: Badania fizykomechanicznych własności skał. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Karpiński J.: Maszyny do prac inżynieryjno-budowlanych : poradnik. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1962 [oprac. zespół aut. J. Karpiński et al. ; pod ogólnym kier. Jana Karpińskiego].
Klich A.: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego: wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
Kogan I. Ja.: Wieżowe żurawie budowlane. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974. Przełożył z jęz. ros. Jerzy Hajduk.
Kotwica K. , Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011.
Majcherczyk T.: Badania fizycznych własności skał. Skrypty uczelniane. Wydawnictwo AGH, Kraków 1989.
Opolski T.: Urabianie mechaniczne i fizykalne skał. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1982.
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Cz. 1, Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność i aktywność na wszystkich wykładach i zajęciach laboratoryjnych może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5 punktu.