Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy architektury i urbanistyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-317-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Realizacja modułu pozwala studentom na wszechstronne zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym reprezentowanym przez historię rozwoju budownictwa i architektury.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze uwzględniając kontekst historyczny i społeczny. BUD1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego BUD1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym BUD1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną BUD1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Klasyfikuje style w architekturze uwzględniając kontekst historyczny i społeczny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje obiekty architektoniczne i ich znaczenie dla kształtowania środowiska kulturowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje techniczne uwarunkowania kształtowania historycznych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Identyfikuje poszczególne dzieła architektury w środowisku kulturowym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Syntezuje efekty kształtowania dziedzictwa kulturowego z wpływem na tradycję architektoniczną. + - - - - - - - - - -
M_K002 Wyjaśnia znaczenie tradycji lokalnej i jej wpływ na świadomość społeczną + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Pojęcie architektury. Jaka jest różnica pomiędzy architekturą i budownictwem. Zagadnienie stylu w architekturze. Pojęcie wielkości i skali. Proporcje w architekturze. Przestrzeń, kompozycja, materiał i ich znaczenie w architekturze i budownictwie. Egipt, Mezopotamia. Pojęcie kanonu w architekturze i sztuce. Kompozycja budowli sakralnych. Architektura mieszkaniowa – dom egipski. Pojęcie stylu w architekturze. Style greckie w architekturze. Kompozycja i struktura konstrukcyjna w architekturze starożytnej Grecji. Zagadnienia kształtowania przestrzeni miast w architekturze starożytnej Grecji. Starożytny Rzym – tradycja etruska. Architektura użyteczności publicznej – teatr rzymski, bazylika, termy. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w starożytnym Rzymie. Architektura okresu przejściowego. Styl romański w budownictwie. Protogotyk – architektura cysterska. Styl gotycki w architekturze. Katedra gotycka jako przykład doskonałego systemu konstrukcyjnego. Urbanistyka miast średniowiecznych. Renesans – architektura humanizmu. Geometria i urbanistyka miast renesansowych. Matematyczne kształtowanie kompozycji architektonicznej. Barok – architektura doby kontrreformacji. Analiza strukturalna architektury barokowej. Kompozycja placu i miasta. Klasycyzm – powrót do formy i detalu architektury antycznej. Wiek XIX i XX kształtowanie się koncepcji współczesnej architektury. Secesja, modernizm, funkcjonalizm, konstruktywizm – analiza programów ideowych i ich wpływ na współczesną architekturę i budownictwo. Wielcy twórcy architektury XX wieku. Le Corbusier, Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright. Awangardowa architektura polska 1918-1939. Wkład architektury i budownictwa przemysłowego w rozwój architektury współczesnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest obecność na 75% wykładach monograficznych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= 0.6 oceny z kolokwium + 0.4 obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność studenta na 25% – 50% wykładów skutkuje opracowaniem pracy pisemnej na temat architektury wybranego obiektu zabytkowego. Po jej zaliczeniu student może zdawać kolokwium poprawkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na temat historii ogólnej Polski i świata.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Charytonow, Zarys historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1963.
2. M. Buchner, Zarys projektowania i historii architektury,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
3. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Adaptacja historycznych kanałów kanalizacyjnych na potrzeby podziemnych tras turystycznych
(PTT) — Historic sewage channels adaptation regarding to underground touristic routers / Tomasz
WIEJA, Karolina WARTAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.
2.Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w Polsce — The Cracow industrial heritage route – the first postindustrial city tourist route in Poland / TomaszWIEJA, Janusz CHMURA // Analecta : studia i materiały z dziejów nauki.
3.Modernizm a działalnosc konserwatorska architekta Franciszka Mączyńskiego w latach 1905 – 1919 na terenie opactwa Cystersów w Mogile — Modernism and the preservation work of Franciszek Maczynski in the Cistercian abbey at Mogiła in 1905 − 1919 / Tomasz WIEJA // W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze o o. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów :Poznań – Kraków – Mogiła, 5–10 października 1998.
4. Projekt nowej siedziby Wydziału Matematyki Stosowanej AGH — [Plan of a new site of the Faculty of Applied Mathematics AGH] / Tomasz WIEJA, Tomasz Kapecki // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 75 s. 33–34.
5.Rewitalizacja budowli inżynierskich — Revitalization of engineering structures / Tomasz WIEJA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1 s. 175–186.
6.Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych — Architectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48.
7.

Informacje dodatkowe:

Kokowkium zaliczeniowe;
1 termin podstawowy
-1 termin dodatkowy
Forma zaliczenia test wielokrotnego wyboru.
Obecność na wykładach obowiązkowa jest elementem oceny końcowej. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach wykładowych – student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami opracowanie referatu uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.