Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomechanika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-402-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu zjawisk występujących wokół obiektów podziemnych, głównie tunelowych. Poznaje metody analityczne i numeryczne oceny tych zjawisk stosowania ich projektowaniu i wykonywaniu obiektów podziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkości i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko BUD1A_W06, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. BUD1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkości i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. + - - + - - - - - - -
M_W002 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Treść wykładów

Zakres i zadania przedmiotu „geomechanika”. Pierwotny stan naprężenia i odkształcenia górotworu. Pierwotne naprężenie pionowe i poziome (boczne). Współczynnik rozporu bocznego. Zależność składowych pierwotnego stanu naprężenia i odkształcenia górotworu od głębokości. Stan naprężenia górotworu w otoczeniu nieobudowanego tunelu. Rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobiska korytarzowego o przekroju kołowym. Naprężenia i przemieszczenia przy ciśnieniu wewnętrznym na konturze przekroju wyrobiska. Wyrobisko korytarzowe o przekroju prostokątnym. Tunel o przekroju eliptycznym. Teoria sklepienia ciśnień. Strefa spękań (odprężona) w górotworze. Obciążenie statystyczne obudowy obiektów podziemnych. Obciążenie deformacyjne obudowy tuneli. Opóźnienie obudowy. Obciążenie obudowy. Strefa spękań (odprężona) w górotworze. Obciążenie statystyczne obudowy obiektów podziemnych. Obciążenie deformacyjne obudowy tuneli. Obciążenie obudowy wyrobisk pionowych w górotworze. Kryteria wytężeniowe stosowane w geomechanice.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Treść ćwiczeń projektowych

W ramach ćwiczeń projektowych studenci dokonują obliczeń stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenia górotworu wokół tuneli o różnych przekrojach poprzecznych. W ramach analizy dokonują dyskusji wyników i porównania z wynikami obliczeń metodami analitycznymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego stosując metody analityczne i numeryczne.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na wykłądach. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanego projektu . Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Sukcesywnie na każdych zajęciach studenci wykonują poszczególne etapy projektu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładów (waga 0,2) i oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,8).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie następstwa modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Application of the NATM method in the road tunneling works in diffi cult geological conditions–
the Carpathian fl ysch / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz
MAJCHERCZYK // Tunnelling and Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018
vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od:
2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
2. Geomechanical assessments of simultaneous operation in the case of transition from Open Pit to
Underground mine in Vietnam / Zbigniew NIEDBALSKI, Phu Minh Vuong Nguyen, Eleonora
Widzyk-Capehart // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo
elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 35 art. no. 01001,
s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.
e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/10/e3sconf_polviet2018_01001.pdf [
2018-04-05]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-23. —
P. M. V. Nguyen – afi liacja: AMTC, University of Chile . — POL-VIET 2017 : scientifi c-research
cooperation between Vietnam and Poland : Krakow, Poland, November 20–22, 2017
3. Jakość górotworu jako kluczowy element projektowania obudowy tunelu w warunkach fl iszu
karpackiego : [abstrakt] — [Rock mass quality as the main factor the tunnel support design in
carpatian fl ysch : abstract] / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Nowoczesne
rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych :
XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna
Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] :
AKnet, cop. 2018. — S. 48
4. Metody oceny deformacji górotworu w warunkach fl iszu karpackiego, jako podstawa kontroli
założeń projektowych obudowy tunelu : [abstrakt] — [The methods of evaluation rock mass
deformations in carpatian fl ysch as a base of control the design assumptions of the tunnel support
: abstract] / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // W:
5. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów
geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018,
Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa
i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 49

Informacje dodatkowe:

1. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach projektowych.