Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentowanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-405-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pod pojęciem Fundamentowanie rozumiemy zarówno wykonawstwo jak i projektowanie wszelakich rodzajów posadowień.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. BUD1A_W04, BUD1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przedstawiać koncepcje projektowe fundamentów w różnych warunkach geotechnicznych i wykonywać obliczenia projektowe (w zakresie fundamentowania bezpośredniego i pośredniego) zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami. BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). BUD1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące zasad projektowania i wykonywania różnych rodzajów fundamentów oraz sposobu ich doboru w zależności od warunków geotechnicznych i rodzaju konstrukcji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podejście polskie i europejskie do projektowania fundamentów bezpośrednich i pośrednich. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przedstawiać koncepcje projektowe fundamentów w różnych warunkach geotechnicznych i wykonywać obliczenia projektowe (w zakresie fundamentowania bezpośredniego i pośredniego) zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie rozwiązywać problemy związane z fundamentowaniem zarówno konstrukcji projektowanych jak i obiektów istniejących (w tym zabytkowych). + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie wpływy działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, ryzyko związane z ingerencją budowlaną na obszarach o gęstej (w tym historycznej) zabudowie oraz aspekty finansowe podjętych lub zaniechanych działań. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Ogólne wiadomości o fundamentach (definicje, podziały, kryteria poprawnie zaprojektowanego fundamentu). Fundamenty bezpośrednie. Fundamenty pośrednie – kesony i studnie (rys historyczny, zastosowanie, podstawy projektowania). Fundamenty palowe (podziały, najważniejsze technologie, metody testowania).Roboty ziemne (podziały, wykonywanie, odwadnianie, zabezpieczanie wykopów). Wykopy fundamentowe – ściany szczelne i szczelinowe (metody obliczeniowe i wykonawstwo). Wzmacnianie podłoża (cele, metody). Wzmacnianie istniejących fundamentów (m.in. zabytkowych).
Obiekty budowlane na terenach górniczych (wymagania techniczno-budowlane).

Ćwiczenia projektowe (30h):

Czynniki wpływające na wybór sposobu posadowienia. Czynniki wpływające na wybór głębokości posadowienia. Fundamenty pośrednie (zasady projektowania zgodnie z normami PN-81-B-03020 oraz PN-EN 1997-1:2008). Projekt fundamentu bezpośredniego. Fundamenty palowe (zasady projektowania zgodnie z normami PN-83-B-02482 oraz PN-EN 1997-2:2009 i metodą Wiłuna). Projekt fundamentu pośredniego palowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektów polega na ustnym obronieniu zawartych w nim obliczeń oraz wiedzy potrzebnej do ich wykonania, mogącej potwierdzić zdolność studenta do samodzielnego projektowania fundamentów (ze zrozumieniem).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,7) i ćwiczeń projektowych (waga 0,3). Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej widzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość mechaniki gruntów (w tym badań laboratoryjnych i polowych oraz wyznaczanych na ich podstawie parametrów podłoża budowlanego).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiłun Z. „Zarys geotechniki”, WKŁ, Warszawa 2000.
2. Pisarczyk St. „Mechanika Gruntów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Fundamentowanie 1999.
3. Lambe T.W.,Whitman R.V. „Mechanika gruntów” t.1,2. Arkady, Warszawa 1978.
4. Grabowski Z., Pisarczyk ST., Obrycki M. „Fundamentowanie”, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
5. Rybak Cz. i inni „Fundamentowanie. Projektowanie posadowień” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 1999.
6. Gwizdała K. „Fundamenty palowe” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
7. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011
8. Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7”, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2011
9. Orr T.L.L., Farrell E. R. „Geotechnical Design to EC7”, Springer London Ltd, 1999
10. Simpson B., Driscoll R. „Eurocode 7 a commentary” Construction Publications Ltd.,Watford 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Qualitative and quantitative assessment of liquefaction in a saturated road embankment. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni (Ed.), Taylor & Francis Group, London, 2013.
 2. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads. Studia Geotechnica et Mechanica, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. 36, nr 1, 2014.
Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której znajduje się kurs Fundamentowanie, zawierający prezentacje z wykładów, zadania do oddania, testy do rozwiązywania oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).