Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-1-406-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opanowanie ogólnej wiedzy w zakresie instalacji budowlanych; zapoznanie się z zagadnieniami projektowo-wykonawczymi sieci oraz instalacji budowlanych w mieszkalnych i przemysłowych budynkach

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Rozumienie zasady działania budowlanych urządzeń instalacyjnych BUD1A_W03, BUD1A_W01, BUD1A_W04, BUD1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane BUD1A_U04, BUD1A_U03, BUD1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. BUD1A_K03, BUD1A_K02, BUD1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumienie zasady działania budowlanych urządzeń instalacyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Mikroklimat pomieszczeń. Czynniki komfortu. Wymagania norm projektowania do mikroklimatu pomieszczeń. Mikroklimat pomieszczeń. Reżym temperaturowy budynku i pomieszczeń. Wybór konstrukcji ochronnych. Zaopatrzenie w wodę pitną – przyłącze zimnej wody. Podłączenie do sieci wodociągowej. Rozdział wody w budynku i schemat instalacji wody zimnej. Wymiarowanie rur. Lokalne zaopatrzenie w wodę. Instalacje służące wykorzystaniu wody deszczowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w systemie pojemnościowym. Ogólne uwagi do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Dobór powierzchni kolektorów i ogólny rachunek ekonomiczny. Montaż kolektorów. Odprowadzenie ścieków (instalacje kanalizacyjne). Wyznaczenie pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych kanalizacji. Podłączenie rur odpływowych poniżej poziomu podpiwniczenia. Przewody odpływowe, przykanalik. Schemat instalacji kanalizacji. Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych. Sprawdzanie wysokości podłączeń. Odprowadzenie wody deszczowej. Instalacja i urządzenie gazowe. Paliwa gazowe i ich właściwości. Magazynowanie gazu. Sieć gazowa i instalacje gazowe. Urządzenia gazowe. Wykorzystanie biogazu dla systemów gazowych budynków. Instalacje ogrzewania. Obliczenie zapotrzebowania ciepła. Umieszczenie i dobór grzejników. Systemy ogrzewania (panelowo-promieniowego, parowego, powietrznego, elektrycznego i kombinowanego, mieszkalnego wodnego, gazowego). Piecyki i kominy. Schemat instalacji ogrzewania budynków. Dobór i montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Schemat instalacji ogrzewania przy zastosowaniu grzejników i ogrzewania podłogowego. Automatyka ciepłownicza. Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł. Oczyszczanie powietrza. Instalacje elektryczne. Przyłącze domowe, rozdzielnia główna i licznik energii elektrycznej. Wyrównanie potencjałów i uziemienie fundamentów. Rozdzielnica prądu i obwody elektryczne. Instalacja przewodów. Instalacja telefoniczna. Instalacje alarmowe. Warunki techniczne. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Systemy zaopatrzenia budynków energią. Systemy zaopatrzenia energią i wyposażenie elektryczne budynków. Systemy zaopatrzenia ciepła budynków. Rurociągi cieplne. Sposoby układania przewodów cieplnych. Systemy zaopatrzenia gorącej wody budynków. Wiadomości ogólne o systemach kotłowych. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i energii wiatru dla zaopatrywania budynków w ciepło i prąd. Systemy zaopatrzenia budynków w ciepło z wykorzystaniem energii słońca.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projektowanie instalacji zimnej i cieplej wody. Projektowanie odprowadzenia ścieków i wody deszczowej. Projektowanie instalacji gazowej w budynku. Parametry obliczeniowe środowiska dla projektowania systemu ogrzewania (SO), systemów wentylacji (SW) i klimatyzacji pomieszczeń (SKP) w ciepłą i chłodną porę roku. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla projektowania SO, SW, SKP. Wybór obudowy budynku i jej obliczenie ciepło techniczne. Obliczenia strat ciepła budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Dobór kotła dla budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat połączenia CO do sieci ciepłowniczej. Rzut CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat aksonometryczny CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Obliczenia i dobór grzejników budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat bloku kanałów wentylacyjnych i dymowych budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku (rzut i przekrój bloku kanałów wentylacyjnych z wymiarami).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1.Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
2.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego.
3.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu i kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca na sali, podobnie na zajęciach laboratoryjnych musi być realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przygotowanie z zakresu: Budownictwa ogólnego, Fizyki budowli.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fox, U. Techniki instalacyjne w budownictwie. Projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, zmiana sposobu użytkowania. Warszawa: Arkady, 1998.
2. Żukowski, S.S., Labaj B.J. Systemy energopostaczannia i zabezpeczennia mikroklimatu budynkiw ta sporud. Lwiw, 2000.
3. Rabjasz, R., Dzierzgowski, M. Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Gdańsk, 1998.
4. Krygier K. Sieci ciepłownicze. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2002.
5. Szewczyk, B. Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej. Warszawa, 1999.
6. Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. Warszawa, 1996.
7. Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu. Warszawa, 1996.
8. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Warszawa, 2001.
9. Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady: Warszawa, 1998.
10. Sosnowski S., Tabernacki J., Chdzicki J. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Instalator Polski: Warszawa, 2000.
11. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2001.
12. Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. W-wo PW, Warszawa, 1999.
13. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E. – Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, wyd. 3 popr., 2002.
14. Ammon, J. Ścianki instalacyjne. Nowe techniki montażu instalacji w łazienkach. EURO-MEDIA: Warszawa, 1997.
15. Automatyka ciepłownicza. SAMSON Sp. Z.o.o.: Warszawa, 1998.
16. Instalacje elektryczne. COBO-PROFIL: Warszawa, 2000.
17. Mizieliński, B. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja . WNT: Warszawa, 1999.
18. Ulrich H.-J. Technika klimatyzacyjna. Poradnik. IPPU MASTA: Gdańsk, 2001.
19. Markiewicz, H. Instalacje elektryczne . – WNT, Warszawa, 2002.
20. Jabłoński, W. Instalacje elektryczne w budownictwie. WsiP: Warszawa, 1999.
21. Strzyżewski J., Strzyżewski J. Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. Arkady: Warszawa, 2012.
22. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T. Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. W-wa PW, 2001.
23. Karpiński, M. Instalacje gazu. Warszawa, 2000.
24. Bąkowski, K. Sieci i instalacje gazowe. WNT: Warszawa, 2002.
25. Instalacja i urządzenie gazowe: projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja. Warszawa, 1999.
26. Jones, W.P. Klimatyzacja. Arkady Warszawa, 2001.
27. Klimatyzacja: poradnik / Pod red. Bolesława Garińskiego, Warszawa, 2001.
28. Nantka, M.B. Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. W-wo PŚ: Gliwice, 2000.
29. Ogrzewnictwo dla praktyków / Pod red. Haliny Koczyk. Poznań, 2002.
30. Kruczek, S. Kotły. WNT: Warszawa, 2001.
31. Szymański, T., Wasyluk, W. Wentylacja użytkowa. Poradnik, WNT: Warszawa, 2000.
32. Petykiewicz P. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. Biblioteka COSiW SEP, Warszawa, 2001.
33. Prawo budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall — Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie // Architectus. —2010 nr 2 s. 243–247
2. KINAS O. V. Experimental researches of expense of air are through cracks of the real windows and balcony doors // W: Resursoekonomnì materìali, konstrukcìï, budìvlì ta sporudi : resursoekonomnì materìali, vlastivostì ta tehnologìï vigotovlennâ : budìvlì ì sporudi : osnovi ì fundamenti : pekonstrukcìâ ì pìdsilennâ budìvel’ ì sporud / redkol. Ê. M. Babič [et al.] ; Mìnìsterstvo osbìti ì nauki Ukraïni [et al.]. — Rìvne : Nacìonal’nij unìversitet vodnogo gospodarstva ta pripodokoristyvannâ, cop. 2008. — ISBN 966-7447-21-9 ; (Zbìrnik naukovih prac’ ; vip. 16 č. 1). — S. 159–170.
3. KINASH O.: Doświadczalne badania wydajności powietrza przez otwory szczelinowe — Experimental research into air efficiency through vents / // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : 2009.—S. 69–70.
4. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall // W: Architektura bez granic ; architektura w kulturze ; kultura architektury = Architecture without limits ; culture of architecture ; architecture in culture : I/IV międzynarodowa konferencja = I/IV international conference : Wrocław 25 listopada 2010 = Wroclaw 25th November 2010 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PWr WA, ZKiBO, 2010

Informacje dodatkowe:

1.Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
2.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
3.Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca na sali, podobnie na zajęciach laboratoryjnych musi być realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.